Search Result -- 14943 records found

Year Author Publication/ Location Details ID
N/A Anonymous "The Ho Tung Collection of Paintings (何東藏畫的油畫與水彩畫) [He Dong cang hua de you hua yu shui cai hua]." The Young Companion 良友畫報 vol. 32. [Date and page no. not stated]

Keyword:oil painting, watercolour painting, art collection
10975
N/A Anonymous "蔡海鷹Choi Hoi Ying [Cai Haiying]." [Publication information not stated].

Artist:Choi Hoi Ying
Keyword:Chinese paitnting, artist biography
11017
N/A Anonymous "馮戩雲 Fung Chin Wan] [Feng Jianyun]." [Publication information not stated].

Artist:Fung Chin Wan
Keyword:artist biography
11018
N/A Anonymous “Chronology of Ying Kit Chan.” [Publication information not stated]

Artist:Chen Yingjie (陳英傑)
Keyword:painting
11008
N/A Anonymous “周思安 Chow Sze On” [Zhou Si'an] [Publication information not stated].

Artist:Chow Sze On
Keyword:artist biography
11014
N/A Anonymous “容漱石畫展” [(Rong Shushi huazhan) Exhibition of Painting by Yung Sou Shek]. [Photocopy of exhibition invitation card (unpaginated); Exhibition date : Apr 11; Exhibition venue : 澳門中央大酒店五樓]

Artist:Yung Sou Shek
Keyword:Chinese painting, art exhibition
11021
N/A Anonymous “胡永凱 Hu Yongkai” [Publication information not stated].]

Artist:Hu Yongkai
Keyword:artist biography
11015
N/A Anonymous “郭漢深年表” [(Guo Hanshen nianbiao) Chronology of Kwok Hon Sum]. [Publication information not stated]

Artist:Kwok Hon Sum
Keyword:Chinese painting
11006
N/A Anonymous “韓濟舟年表” [(Han Jizhou nianbiao) Chronology of Hon Chai Chow]. [Publication information not stated]

Artist:Hon Chai Chow
Keyword:Chinese painting
11007
N/A Anonymous “香港名油畫家馬家寶簡介” [(Xianggang ming youhuajia Ma Jiabao jianjie) Hong Kong Famous Oil Painting Artist : Introduction of Ma Jir Bo]. [Publication information not stated]

Artist:Ma Jir Bo
Keyword:oil painting
11012
N/A Anonymous “香港藝術發展年表 1922-1994 Chronology of Hong Kong Art Development 1922-1994” [Xianggang yishu fazhan nianbiao 1922-1994]. [Publication information not stated]

Keyword:art history
11020
N/A Anonymous “香港藝術發展年表 1923-1991” [(Xianggang yishu fazhan nianbiao) Chronology of Hong Kong Art from 1923 to 1991]. [Publication information not stated]

Keyword:art chronicle, art development
11003
N/A Anonymous “馬家寶年表” [(Ma Jiabao nianbiao) Chronology of Ma Jir Bo]. [Publication information not stated]

Artist:Ma Jir Bo
Keyword:oil painting
11013
N/A Anonymous “黃永暢年表” [(Huang Yongchang nianbiao) Chronology of Wong Wing Cheong]. [Publication information not stated]

Artist:Wong Wing Cheong
11009
N/A He, Qingji / Ho, Hing Kay / Ho, Oscar (何慶基) [pseudonym: Gan Gan 筆名: 甘甘] “逐步的成長” [(Zhubu de chengzhang) Grow Up Progressively ] Qinzi yuebao 親子月報 vol.7 (Dec 1). [Publication information not stated]

Keyword:chidlren art, art education
10962
N/A Li Haihua (黎海華) "Kou fang zhou lu yun di hua yi" (叩訪周綠雲的畫藝) [The quest on the painting art of Zhou Luyun],[Publication information not stated].[On 20th century Chinese Painting, Zhou Luyun (周綠雲), text in Chinese, HKAA has a photocopy]
11041
N/A Anonymous "Li Tiefu zuo pin zhan" (李鐵夫作品展) [The art of Li Tiefu]. [Publication information not stated][On 20th century oil painting, Li Tiefu (李鐵夫), text in Chinese, HKAA has a photocopy]
11045
N/A Anonymous "Zeng Zaocai Jietou shufa zhan" (曾灶財街頭書法展) [Zeng Zaocai's street calligraphy exhibition]. Big paper (大紙)[Dai zhi],(2 May). [Text in Chinese]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsoi Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Keyword:art exhibition
Location: HKAA has a photocopy
11069
N/A Anonymous "Zeng Zaocai Jietou shufa zhan" (曾灶財街頭書法展) [Zeng Zaocai's street calligraphy exhibition]. Hong Kong Economic Journal (信報) [Xinbao], (22 Apr). [Text in Chinese]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsoi Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Keyword:art exhibition
Location: HKAA has a photocopy
11068
N/A Anonymous "Zeng Zaocai shufa ji zhanlan gongkai yantao hui" (曾灶財書法及展覽公開研討會) [Zeng Zaocai's calligraphy exhibition and public conference] [Publication information not stated] [Text in Chinese]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsoi Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Keyword:art exhibition
Location: HKAA has a photocopy
11079
N/A Anonymous “余本 Yu Ben.” [Photocopy of Painting Catalogue (unpaginated)]

Artist:Yu Ben/ Yee Bon (余本)
Keyword:oil painting
11019
N/A Anonymous “唐景森年表” [(Tang Jingsen jianli) Chronology of Tong King Sum]. [Publication information not stated]

Artist:Tang Jingsen / Tong King Sum (唐景森)
Keyword:Sculpture
11011
N/A Anonymous “梁以瑚年表” [(Liang Yihu nianbiao) Chronology of Liang Yee Woo Everlyna]. [Publication information not stated]

Artist:Liang, Yihu / Leung Yee Woo / Liang, Everlyna (梁以瑚)
Keyword:Chinese painting
11005
N/A Anonymous 以瑚 澤民. [14 Postcards, Text in Chinese and English]

Artist:Liang Yihu / Liang Yee Woo / Liang, Evelyne (梁以瑚)
Keyword:Chinese ink painting
Location: HKAA artist file section
14974
N/A Chen Hansen (陳漢森) "Zeng Zaocai suixiang" (曾灶財隨想) [Thought on Zeng Zaocai]. Mingpao (明報) [Mingbao], (31 May.) [Text in Chinese]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsoi Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Location: HKAA has a photocopy
11072
N/A Chen Ye (陳也) "Caishu haoqing" (財叔好傾) [Uncle Cai is talkative]. Appledaily (蘋果日報)[Pingguo ribao] [Date and page no. not stated] [Text in Chinese]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsoi Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Location: HKAA has a photocopy
11082
N/A Liu, Shuangyang / Lau, Sheung-yeung / Lau, Kin Wai (劉霜陽) "Jie tou shu fa jia ceng zao cai" (街頭書法家曾灶財) [Tsang Tsou Choi, Street Calligrapher Tsang Tsoi Choi] Paroles. [Date not stated] p.37. [Text in Chinese and French]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsoi Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Location: HKAA has a photocopy
11053
N/A Lu Feng (盧峰) "Huabu shang de chuang zuo" (畫布上的創造) [Creation on canvas][Publication information not stated] [Text in Chinese]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsoi Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Keyword:art exhibition
Location: HKAA has a photocopy
11070
N/A OP Fotogallery (OP 攝影畫廊) OP Fotogallery (OP 攝影畫廊). Hong Kong: Fine Arts Department, University of Hong Kong, 2014. [1 folder; Materials gathered from various sources; Information in Chinese and English]

Keyword:art space, exhibition venue, gallery, photography
Location: HKAA organization file section
13922
N/A Richard McGregor "King with message for the people" [Publication information not state] [Text in Chinese]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsoi Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Location: HKAA has a photocopy
11097
N/A Shi Qi (石琪) "Zeng Zaocai di qifa" (曾灶財的啟發) [Zeng Zaocai's inspiration]. Mingpao (明報)[Mingbao], (31 Mar). [Text in Chinese]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsoi Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Keyword:art exhibition
Location: HKAA has a photocopy
11067
N/A Si Ren (斯人) "Shufa dai xiaohua" (書法大笑話) [A big joke on calligraphy]. [Publication information not stated]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsoi Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Keyword:calligraphy
11084
N/A Su Gengzhe (蘇賡哲) "Wo kan Zeng Zaocai" (我看曾灶財) [I read Zaocai]. Mingpao Canadian West edition (明報加西版)[Mingbao jiaxin ban][Date and page no. not stated] [Text in Chinese]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsoi Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Location: HKAA has a photocopy
11085
N/A Tan Hui (譚暉) "Jiulong huangdi kai shufa zhan, jiefang jun shadao fengbi weishang" (九龍皇帝開書法展 解放軍殺到封筆為上) [The King of Kowloon's calligraphy exhibition, People's Liberation Army is coming and he's better stop writing] [Publication information not stated] [Text in Chinese]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsoi Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Keyword:art exhibition
Location: HKAA has a photocopy
11073
N/A Wei Ji (威記) "Huangdi yubi zhi shiwan, Zeng Zaocai zhui Deng Dazhi biqian" (皇帝御筆值十萬 曾灶財追畀錢) [The King's writing worth ten thousand dollars, Zeng Zaocai ask William Tang for money]. Appledaily (蘋果日報)[Pingguo ribao] [Date and page no. not stated] [Text in Chinese]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsoi Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Location: HKAA has a photocopy
11088
N/A Wu Ling Zhuang Arts Association (武陵莊美術學會) Wu Ling Zhuang Arts Association (武陵莊美術學會). Hong Kong: Fine Arts Department, University of Hong Kong, 2014. [1 folder; Materials gathered from various sources; formerly Art in Hong Kong (前香港藝術); Information in Chinese and English]

Keyword:Chinese calligraphy, Chinese ink painting
Location: HKAA organization file section
13928
N/A Ye Peizhi (葉佩芝) "Jiulong huangdi deng diantang xinyi" (九龍皇帝登殿堂) [The King of Kowloon enters the hall of fame]. Oriental Daily News (東方日報) [Dongfang ribao], (24 May.) [Text in Chinese]

Artist:Zeng Zaocai / Tsang Tsoi Choi / (aka) King of Kowloon (曾灶財 / 九龍皇帝)
Keyword:art exhibition
Location: HKAA has a photocopy
11075
0000 Anonymous "Zhu Dacheng" (朱達誠) [Chu Tat Shing] Visoes Expressoes: Artistas contemporaneos de Hong Kong. (no publication date) [Text in Portughese and Chinese]

Artist:Zhu, Dacheng / Chu, Tat Shing (朱達誠)
Location: HKAA Primary Source, v. 27
13431
0000 Anonymous Xianggang da xue zhuan ye jin xiu xue yuan Zhongguo shu fa wen ping ke cheng bi ye xue yuan zuo pin zhan (香港大學專業進修學院「中國書法文憑課程」畢業學員作品展) [The University of Hong Kong School of Professional Continuing Education - First Graduation Exhibition of Diploma in Chinese Calligraphy]. Hong Kong: n.p. [Exhibition venue: University Museum and Art Gallery, The University of Hong Kong ; Forward: Zeng Zhuzhao (曾柱昭) ; Text in Chinese; Exhibition catalogue; HKAA has a copy]

Artist:Ye Minren / Yip Man Yam (業民任), Zhai Shiyao / Jat See Yeu (翟仕堯), Ma Guoquan (馬國權), Ou Dawei / Au Dai Wai (區大為), Chen Gengxin / Chan Kang San (陳更新), Zhang Yaoping (張耀萍), Lin Zhanming (林展明), Huang Mingtang (黃明堂), Huang Huizhen / Wong Wai Ching (黃惠貞), Zhang Qianhua (張倩華), Liang Huiyan (梁慧妍), Wang Xiaoying / Wong Siu Ying / Wong, Venus (王小瑩), Zheng Huichen / Cheng Wai Sum (鄭慧琛), Ou Yanfang (歐艷芳), Chen Jirong (陳繼榮), Feng Shuxia / Fung Suk Ha / Fung, Yvette (馮淑霞), Mai Jinchao (麥錦超), Yu Yuwen (虞郁文), Zhi Shuzhen (植淑貞), Lu Chaoqi (盧超祺), Liang Lijuan (梁麗娟), Li Yanfen (李燕芬), Chen Shuyi (陳淑儀), Wen Huiyi (溫慧儀), He Boyou (何伯悠), Chen Zhongshu / Chan Chung Shu (陳中樞), Chen Lifang (陳麗芳)
Keyword:Chinese calligraphy, seal carving, art education
12198
0000 Anonymous Zhong da xiao wai shu fa xiao you hui ji ming jia shu hua zhan (中大校外書法校友會暨名家書畫展) [Painting and Calligraphy Exhibition by Calligraphy Alumni Association of School of Continuing Studies The Chinese University of Hong Kong]. Hong Kong: n.p. [Text in Chinese; Exhibition catalogue]

Artist:Rao Zongyi / Jao Tsung I (饒宗頤), Jin Jialun / King Chia Lun (金嘉倫), Qian Kaiwen / Chin Hoi Man (錢開文), Chen Ruohai / Chan Yue Hoi (陳若海), Qi Bolin (戚柏林), Qi Guhua / Chi Gu Hwa (戚谷華), Zhai Shiyao / Jat See Yeu (翟仕堯), Wu Ren (吳任), Luo Guanqiao / Lo Koon Chiu (羅冠樵), Hu Dachi (胡大池), Lin Hukui / Lam Wu Fui (林湖奎), Ou Dawei / Au Dai Wai (區大為), Tang Jisheng (唐積聖)
Keyword:Chinese painting, Chinese calligraphy, seal engraving, art education
Location: HKAA has a copy
12188
0000 Anonymous “畫語會” [(Huayuhui) Huayu Painting Society] [Photocopy of exhibition pamphlet (unpaginated)]

Artist:Feng Jianyun / Fung Chin Wan (馮戩雲), Feng Yuanzhi / Fung Yun Chik (馮元植), He Baili / Ho Pak Lei (何百里), Luo Weixian / Lo Wai Hin (羅偉顯), Xian Keming / Sin Hall Ming (冼可明), Tan Xiunu / Tam Sau Mok (譚秀牧), Yan, Yijing / Yim, Yee King / (aka) Ya Chong / Ah Chung (嚴以敬 / 亞蟲), Ye Guoji / Yip Kwok Kay (葉國基)
Keyword:exhibition
11004
0000 Anonymous. Hong Kong Academy of Fine Arts (香港美專:香港藝術家的搖籃) [Xianggang mei zhuan: Xianggang yi shu jia de yao lan]. [Publication information not stated ; leaflet; Text in Chinese; HKAA has a photocopy]

Artist:Chen Haiying / Chan Hoi Ying (陳海鷹)
Keyword:art education
11324
0000 Anonymous. “Xin de yi shu guan” (新的藝術館) [New Art Museum]. [Publication information not stated ; Document to Zhang Hui (張輝); Text in Chinese; HKAA has a photocopy]

Keyword:art development, cultural policy
11323
0000 Chen, Jincheng / Chan, Kam Shing (陳錦成) Silk Road: Prints of Chan Kam Shing (絲路: 陳錦成版畫) [Si lu: Chen Jincheng ban hua]. Hong Kong: ]i-Kiln[ Studio (自得窰工作室), n.d. [ Supported by the Hong Kong Arts Development Council; Chiefly colour illustrations; Text mainly in Chinese; HKAA has a copy]

Artist:Chen, Jincheng / Chan, Kam Shing (陳錦成)
12441
0000 Deng Haichao (鄧海超) “Xianggang yi shu gai shuo” (香港藝術概說) [General Idea on Hong Kong Art]. [Publication information not stated ; Text in Chinese; HKAA has a copy]

Keyword:art development, photography, Chinese painting, Chinese calligraphy, sculpture, art organization, art exhibition
11985
0000 Honghong (紅紅) "xingsheng qianbei, xuxurusheng,ping Zhu Dacheng de xiaoxiang diaosu" (形神兼備 栩栩如生:評朱達誠的肖像雕塑) [Lifelike and embodying both form and spirit: on the portrait scupture of Zhu Dacheng]. Da Gong Bao (大公報) [Dagongbao] (no publication date) [Text in Chinese]

Artist:Zhu, Dacheng / Chu, Tat Shing (朱達誠)
Location: HKAA Primary Source, v. 27
13435
0000 Huang Fengyi / Wong Fung Yee (黃鳳儀) “何慶基談藝術與社會” [(He Qingji tan yishu yu shehui) Ho Hing Kay Oscar Talks about Art and Society] [Publication information not stated].

Keyword:art policy, function of art
10961
0000 Li Jianqiang / Lai Kin Keung / Lai, Edwin (黎健強) “Ben tu wen hua, li shi yu ji yi, shi jian: si kao xin Para/Site de laing ge shou zhan” (本土文化、歷史與記憶、時間:思考新Para/Site的兩個首展) [Local Culture, History and Memory, Time”: Considering the First Two Exhibitions in New Para/Site Art Space]. Hong Kong: n.p. [Publication information not stated ; Text in Chinese; HKAA has a copy]

Artist:Zeng Deping / Tsang Tak Ping / Tsang, Kith (曾德平), Chen Qixian / Chan Kai Yin (陳啟賢)
Keyword:art critic, installation, cultural identity, post-colonialism
11983
0000 Lu Fengya / Lui Fung Ngar / Lui, Eddie (呂豐雅) Paintings by Lui Fung-Ngar (畫呂豐雅) [Hua Lu Fengya]. Hong Kong: n.p. [Publication information not stated ; Painting album; Text in English and Chinese; HKAA has a copy]

Artist:Lu Fengya / Lui Fung Ngar / Lui, Eddie (呂豐雅)
Keyword:Michael Mealyer, Chen Wanxiong (陳萬雄), Chinese ink, watercolour, mixed media
12000
0000 Lu Fengya / Lui Fung Ngar / Lui, Eddie (呂豐雅) “Guo Menghao. Huo. Mu. Jin. Shui. Tu. Guo Menghao” (郭孟浩. 火. 木. 金. 水. 土. 郭孟浩) [Kwok Mang Ho. Fire. Wood. Metal. Water. Earth. Kwok Mang Ho]. Hong Kong: n.p. [Publication information not stated ; Text in Chinese; HKAA has a copy]

Artist:Guo Menghao / Kwok Mang Ho / Frog King (郭孟浩 / 蛙王)
Keyword:performance art, installation, New York
11980
0000 Panyuan (冸園) "He Qinyan de youhua" (何其炎的油畫) [Recent oil paintings by Ho Chi Yim]. Happiness Pictorial (幸福畫報). (no publication date). [Text in English and Chinese]

Artist:He, Qinyan / Ho, Chi Yim (何其炎)
Location: HKAA Primary Source, v. 27
13430
0000 Xiao Jingcong / Siu King Chung (蕭競聰) “Shi tan Xianggang zhan lan ce hua de li nian yu fa zhan” (試探香港展覽策劃的理念與發展) [Exploring Idea and Development of Curatorship in Hong Kong]. [Publication information not stated ; Text in Chinese; HKAA has a copy]

Keyword:exhibition in Hong Kong, Para/Site Art Space, art development
11984
1877 Anonymous. "樂群書塾啟館告白" (Lequn Private School opening advertisement). (華字日報), (6 Feb. 1877): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:painting school
Location: HKAA Primary Source, v. 11
2402
1897 (華字日報). (9 Dec. 1897): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2405
1897 (香港華字日報), (1897) (date unknown): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2403
1897 (香港華字日報), (25 Apr. 1897): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2404
1905 South China Morning Post, (Dec. 1905): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2406
1906 "Exhibition of Arts and Crafts." South China Morning Post, (12 Apr. 1906): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2407
1906 South China Morning Post, (May. 1906): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2408
1920 Anonymous. (華人美術學生陳列成績). (醒華日報), 1920 (date unknown): unpaginated. [About Yee Bon, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1223
1921 Anonymous. (鮑少游個人繪畫展覽會). (美術) vol. 3. No. 1: unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1224
1921 林登桂. (發刊詞)(嶺東美術會雜誌)(1921). [HKAA has a photocopy]
1225
1922 林建同. (來自民間的畫家蘇仁山). (華僑日報), (11 Sept. 1922): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1226
1924 Orange, James The Chater Collection: Pictures Relating to China, Hong Kong, Macao, 1655-1860. London: Butterworth, 1924. [ Limited edition of 750 copies; with historical and descriptive letterpress by James Orange; Text in English]

Keyword:private collection, Sir Catchick Paul Chater, Macau
12360
1925 Anonymous "先施公司中環總行1925 年外貌,左邊為大新公司" (Picture of the Sincere Department Store in Central in 1925, with The Sun Department Store on its left) (華字日報 Hua Tze Yat Po / Chinese Mail), (1925, exact date and page missing). [Text in Chinese]

Keyword:historical photograph, Hong Kong, illustration
Location: HKAA Primary Source, v. 11
14788
1925 Anonymous. (Untitled comic)(先施公司 25 週年紀念特刊) vol. 159. (1925): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1227
1925 Anonymous. (修改行政組織). (藝專) vol. 6 (10 May. 1925): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1230
1925 Anonymous. (本校開校後大事記). (藝專) vol. 13. (8 Nov. 1925): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1228
1925 Anonymous. (致進藝術六大建議). (藝專) vol. 10. (7 Jun. 1925): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1229
1925 劉開渠. (心琴畫會消息). (藝專) vol. 5. (3 May. 1925): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1233
1925 曾一櫓. (校聞). (藝專) vol. 9. (31 May. 1925): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1232
1925 王代之. (海外藝術運動經過). (藝專) vol. 14. (15 Nov. 1925): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1231
1926 "Wei Xiao" (微笑) [Smile]. vol. 1. Xunhuan meishu tekan (循環美術特刊), (1926). [HKAA has a photocopy]
2409
1926 Xian, Yuqing (冼玉清). "中國女子在畫學上的造詣." [(Zhongguo nuzi zai huaxue shang de zaoyi) Attainment of Chinese women in the discipline of painting] 國畫研究會特刊 [Journal of the Chinese Painting Research Society (Guangzhou): Special Issue] May 1926: 74-77. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, women artist
Location: HKAA Primary Source, v. 1
2457
1926 潘龢 (Pan He). “吾粵畫人之我見” [(Wu yue huaren zhi wojian) [My view on the painters of our Guangdong Province] 國畫研究會特刊 [Journal of the Chinese Painting Research Society (Guangzhou): Special Issue] May 1926: 84-92. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, Guangdong
Location: HKAA Primary Source, v. 1
2455
1926 許萬雄 (Xu Wanxiong) "國畫研究會第一次展覽出品敍." [(Guohua Yanjiuhui diyici zhanlan chupin xu) [Preface to the First Exhibition of the Chinese Painting Research Society] 國畫研究會特刊 [Journal of the Chinese Painting Research Society (Guangzhou): Special Issue] May 1926: 100-102. [Text in Chinese]

Keyword:Art societies in Hong Kong, Chinese painting, exhibition
Location: HKAA Primary Source, v. 11
6097
1927 Anonymous "Shu hua wen xue she zhi ya ji (書畫文學社之雅集) [The literary gathering of Painting, Calligraphy and Literature Society]." Nam Keung Yat Po (南強日報) (11 Jun. 1927): [unpaginated]. [ Text in Chinese]

Artist:Fu Puchan (傅菩禪), Tan Liyuan (譚荔垣), Pan Lengcan (潘冷殘), Shuai Mingchu (帥銘初), Yin Rutian (尹如天), Chen Zhiyun (陳秩雲), Zhang Yunfei (張雲飛), He Yaxuan (何雅選), Hu Shaoqu (胡少蘧), Laoweimeng (勞緯孟), Li Suli (李蘇黎)
Keyword:Chinese calligraphy, Chinese ink painting
12817
1928 Fei Fei Hua Bao (非非畫報). vol. 1. 1928. [HKAA call no. FA.HK PS vol. 9]
12823
1928 Fei Fei Hua Bao (非非畫報). vol. 2. 1928. [HKAA call no. FA.HK PS vol. 9]
12824
1928 Anonymous "Shu hua she di san ci ya ji (書畫社第三次雅集) [The third literary gathering of Painting, Calligraphy and Literature Society]." Nam Keung Yat Po (南強日報) (21 Apr. 1928): [unpaginated]. [ Text in Chinese]

Artist:Feng Runzhi (馮潤芝), Yin diyun (尹笛雲), Hu Shaoqu (胡少蘧), Li Shuqiong (李叔瓊), Deng Fen (鄧芬)
Keyword:Chinese calligraphy, Chinese ink painting
12818
1928 Anonymous "Shu hua she you kai hui (書畫社又開會) [The Painting, Calligraphy and Literature Society had the literary gathering again]." Nam Keung Yat Po (南強日報) (21 Jul. 1928): [unpaginated]. [ Text in Chinese]

Artist:Yin diyun (尹笛雲), Feng Runzhi (馮潤芝), Hu Shaoqu (胡少蘧), Du Qizhang / Toh Kee Cheung (杜其章), Zhang Yunfei (張雲飛)
Keyword:Chinese calligraphy, Chinese ink painting
12819
1928 Anonymous. "Lots of Sunshine and a Brighter Winnipeg." (1928), [Publication details not available]. [About Yee Bon, HKAA has a photocopy]
1236
1928 Anonymous. "Those Butterflies." (1928), [Publication details not available]. [About Yee Bon, HKAA has a photocopy]
1237
1928 Anonymous. "國畫研究會會員一覽表." [(Guohua Yanjiuhui huiyuan yilanbiao) Membership List of the Chinese Painting Research Society] 國畫研究會特刊第二號 [Journal of the Chinese Painting Research Society (Guangzhou): Special Issue no. 2] Aug 1928: 16. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, Guangdong, art societies
Location: HKAA Primary Source, v. 1
2015
1928 Anonymous. (廣州市美局長風潮的解剖) (青年藝術), (24 July 1928): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1234
1928 Anonymous. (廣州市美局長風潮的解剖) (青年藝術), (24 July 1928): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1235
1928 Du Qizhang / Toh Kee Cheung (杜其章) "Tiao wu zhi wo jian (跳舞之我見) [My opinion on dancing]." Fei Fei Hua Bao (非非畫報), vol. 1 (1928): 31. [ HKAA call no. FA.HK PS vol. 9]

Artist:Du Qizhuang / Toh Kee Cheung (杜其章)
12828
1928 Du Qizhang / Toh Kee Cheung (杜其章) "Xianggang ti yu zhi niao kan (香港體育之鳥瞰) [An overview on Hong Kong sports scene]." Fei Fei Hua Bao (非非畫報), vol. 1 (1928): 31. [ HKAA call no. FA.HK PS vol. 9]

Artist:Du Qizhuang / Toh Kee Cheung (杜其章)
12827
1928 Zhi Gong (至公). "廣東今日之國畫." [(Guangdong jinri zhi guohua) Ink Painting in Guangdong Today] 國畫研究會特刊第二號 [Journal of the Chinese Painting Research Society (Guangzhou): Special Issue no. 2] Aug 1928: page number missing. [Text in Chinese]

Keyword:Chinese painting, Guangdong
Location: HKAA Primary Source, v. 1
2456
1929 "Heung Far Pictorial" (香花畫報), vol. 1 (Feb. 1929). [HKAA has a photocopy]
2410
1929 Fei Fei Hua Bao (非非畫報). vol. 8. 1929. [HKAA call no. FA.HK PS vol. 9]
12825
1929 Anonymous. (憶冷殘道人). (申報)(上海), (26 Sept. 1929): 19. [About 潘達微, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1238
1929 Du Qizhang / Toh Kee Cheung (杜其章) Siduan xian sheng ba zhi kai yi shuang shou ji nian kan (四端先生八秩開一雙壽紀念刊) [Commemorative Issue on the 71st Birthday of Gentleman Siduan]. [Hong Kong: s.n., 1929]. [ Text in Chinese]

Artist:Du Qizhang / Toh Kee Cheung (杜其章)
Keyword:Chinese calligraphy
12816
1930 J.M.B. "Art at the W.S.A.". Manitoba Free Press, Winnipeg. (7 Jun. 1930): unpaginated. [About Yee Bon, HKAA has a photocopy]
1239
1930 小燈. (斑斕社今日開會). (探海燈週報), (16 Aug. 1930): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1240
1931 Anonymous "書畫家雅集" (Gathering of painters and calligraphers) (華字日報 Hua Tze Yat Po / Chinese Mail), (27 March 1931). [Text in Chinese]

Keyword:artist activities, Chinese painting, Chinese calligraphy
Location: HKAA Primary Source, v. 11
6120
1931 Anonymous "青年會美展會之第四日" (The Fourth Day of the Art Exhibtion organized by the Chinese Youth Association) 華字日報 Hua Tze Yat Po / Chinese Mail) (25 Feb 1931): page missing. [Text in Chinese]

Keyword:art exhibition, Chinese Youth Association
Location: HKAA Primary Source, v. 11
14789
1931 Anonymous. (書畫家雅集). (華字日報), (27 Mar. 1931): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1242
1931 Anonymous. (青年會美展會之第四日). (華字日報), (25 Feb.1931): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1241
1931 李少白. (美展弁言). (青年美展特刊), (1931): 17. [About 潘達微, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1243
1931 李少白. (美展弁言). (青年美展特刊), (1931): 17. [About 潘達微, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1244
1931 浣花三郎. (全港美展之藝術的討論, 1). (華字日報), (20 Mar. 1931): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1255
1931 浣花三郎. (全港美展之藝術的討論, 10). (華字日報), (2 Apr. 1931): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1256
1931 浣花三郎. (全港美展之藝術的討論, 11). (華字日報), (3 Apr. 1931): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1257
1931 浣花三郎. (全港美展之藝術的討論, 12). (華字日報), (4 Apr. 1931): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1258
1931 浣花三郎. (全港美展之藝術的討論, 13). (華字日報), (6 Apr. 1931): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1259
1931 浣花三郎. (全港美展之藝術的討論, 15). (華字日報),(9 Apr. 1931): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1260
1931 浣花三郎. (全港美展之藝術的討論, 16). (華字日報), (10 Apr. 1931): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1261
1931 浣花三郎. (全港美展之藝術的討論, 17). (華字日報), (11 Apr. 1931): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1262
1931 浣花三郎. (全港美展之藝術的討論, 18). (華字日報), (13 Apr. 1931): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1263
1931 浣花三郎. (全港美展之藝術的討論, 19). (華字日報), (14 Apr. 1931): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1264
1931 浣花三郎. (全港美展之藝術的討論, 2). (華字日報), (21 Mar. 1931): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1265
1931 浣花三郎. (全港美展之藝術的討論, 20). (華字日報), (15 Apr. 1931): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1266
1931 浣花三郎. (全港美展之藝術的討論, 21). (華字日報), (16 Apr. 1931): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1267
1931 浣花三郎. (全港美展之藝術的討論, 22). (華字日報), (17 Apr. 1931): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1268
1931 浣花三郎. (全港美展之藝術的討論, 23). (華字日報), (18 Apr. 1931): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1269
1931 浣花三郎. (全港美展之藝術的討論, 24). (華字日報), (20 Apr. 1931): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1270
1931 浣花三郎. (全港美展之藝術的討論, 3). (華字日報), (23 Mar. 1931): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1271
1931 浣花三郎. (全港美展之藝術的討論, 4). (華字日報), (24 Mar. 1931): unpaginated.[Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1272
1931 浣花三郎. (全港美展之藝術的討論, 5). (華字日報), (25 Mar. 1931): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1273
1931 浣花三郎. (全港美展之藝術的討論, 6). (華字日報), (26 Mar. 1931): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1274
1931 浣花三郎. (全港美展之藝術的討論, 6). (華字日報), (27 Mar. 1931). [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1275
1931 浣花三郎. (全港美展之藝術的討論, 7). (華字日報), (28 Mar. 1931): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1276
1931 浣花三郎. (全港美展之藝術的討論, 8). (華字日報), (31 Mar. 1931): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1277
1931 浣花三郎. (全港美展之藝術的討論, 9). (華字日報), (1 Apr. 1931): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1278
1931 海空. (太戈爾之哲學與高劍父之藝術, 1). (華字日報), (21 Apr. 1931): unpaginaged. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1245
1931 海空. (太戈爾之哲學與高劍父之藝術, 10). (華字日報), (1 May. 1931): unpaginaged. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1246
1931 海空. (太戈爾之哲學與高劍父之藝術, 2). (華字日報), (22 Apr. 1931): unpaginaged. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1247
1931 海空. (太戈爾之哲學與高劍父之藝術, 3). (華字日報), (23 Apr. 1931): unpaginaged. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1248
1931 海空. (太戈爾之哲學與高劍父之藝術, 4). (華字日報), (24 Apr. 1931): unpaginaged. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1249
1931 海空. (太戈爾之哲學與高劍父之藝術, 5). (華字日報), (25 Apr. 1931): unpaginaged. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1250
1931 海空. (太戈爾之哲學與高劍父之藝術, 6). (華字日報), (27 Apr. 1931): unpaginaged. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1251
1931 海空. (太戈爾之哲學與高劍父之藝術, 7). (華字日報), (28 Apr. 1931): unpaginaged. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1252
1931 海空. (太戈爾之哲學與高劍父之藝術, 8). (華字日報), (29 Apr. 1931): unpaginaged. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1253
1931 海空. (太戈爾之哲學與高劍父之藝術, 9). (華字日報), (31 Apr. 1931): unpaginaged. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1254
1931 黎耦齊. (香港六年來美展之經過). (青年美展特刊), (1931): 17. [About 潘達微, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1279
1932 J.M.B. "Work of Chinese in Ottawa Gallery." [Publication details not available], (22 Jan. 1932): unpaginated. [About Yee Bon, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1280
1932 Zeng Keduan (曾克耑) "Fang Zhaolin xing shu (方召麐行書) [Running scripts by Fang Zhaoling]." In Fang Zhaolin shu fa ji (方召麐書法集) [Calligraphy of Fang Zhaolin], 106-107. Hong Kong: Cosmos Books Ltd. (天地圖書有限公司), 2007. [ Text in Chinese ]

Artist:Fang Zhaolin / Fang Zhaoling (方召麐)
Keyword:woman art, Chinese calligrahpy
Location: HKAA monograph section, call no. FA.HK 745.619951B F21 f
12804
1932 張光宇. (近代工藝美術) [advertisement]. Modern Miscellany (時代圖畫半月刊), Shanghai: China Fine Art Publishers, (1 Oct. 1932): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1281
1932 張光宇. (難得碰頭) [Two comics in the same series]. (難得碰頭) [Two comics in the same series]. Modern Miscellany (時代圖畫半月刊). Shanghai: China Fine Art Publishers, (1 Sept. 1932): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1282
1933 Fei Fei Hua Bao (非非畫報). vol. 13. 1933. [HKAA call no. FA.HK PS vol. 9]
2411
1933 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "Bijiasuo" (比加索) [Picasso]. 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 50-53. [轉載自《藝風》卷一, 第五期, 上海, 1933年, 25-27; Text in Chinese]

Keyword:Art Education, France, Pablo Picasso (畢加索),《藝風》雜誌
Location: HKAA monograph section, call no. FA.HK 709.2125B C487 C
14881
1933 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "tongxin" (通信). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 48-49. [轉載自《藝風》卷一, 第四期, 上海, 1933年, 92-93; Text in Chinese]

Keyword:Art Education, France, 孫福熙 / 春苔, 《藝風》雜誌
Location: HKAA monograph section, call no. FA.HK 709.2125B C487 C
14880
1934 (漫畫周刊) No. 1 [comic; author: 青青,光,家賢,鐘槃利,海田] 香港工商日報, (25 Nov. 1934). [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2412
1934 (漫畫周刊) No. 2 [comic; author: 家賢,齊,楊槐,望舒] 香港工商日報, (20 Feb. 1934). [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2413
1934 (漫畫周刊) No. 3 [comic; author: 平凡,老人,陳子多,家賢] 香港工商日報, (9 Dec. 1934). [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2414
1934 (漫畫周刊) No. 4[comic; author: 約,陳子多,馬福如,家賢] 香港工商日報, (16 Dec. 1934). [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2415
1934 (漫畫周刊) No. 5 [comic; author: 中] 香港工商日報, (23 Dec. 1934). [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2416
1934 (漫畫周刊) No. 6 [comic; author: 平凡,約,日,柏] 香港工商日報, (13 Dec. 1943). [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2417
1934 (漫畫周刊) No. 7 [comic; author: 龍生,約,仲,涓隱] 香港工商日報, (6 Jan. 1935). [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2418
1934 Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (11 Mar. 1934): 3.3. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2419
1934 Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (14 Mar. 1934): 3.3. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2420
1934 Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (20 Sept. 1934): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2421
1934 Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (24 Aug. 1934): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2422
1934 Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (26 Jun. 1934): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2423
1934 Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (5 Mar. 1934): 3.3. [Advertisement, text in Chinese]

Location: HKAA Primary Source, v. 12
2424
1934 Anonymous "Dong hua you yi hui ge bu qing xing (東華游藝會各部情形) [Various sections of Tung Wah charity funfair]," Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (22 Oct. 1934): 3.1. [Text in Chinese; HKAA call no. FA.HK PS vol. 10]
1345
1934 Anonymous "Dong hua you yi hui ge bu qing xing (東華游藝會各部情形) [Various sections of Tung Wah charity funfair]," Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (29 Oct. 1934): 3.1. [Text in Chinese; HKAA call no. FA.HK PS vol. 10]
1344
1934 Anonymous "Dong hua you yi hui xiao xi (東華游藝會消息) [News on Tung Wah charity funfair]," Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (28 Oct. 1934): 3.3. [Text in Chinese; HKAA call no. FA.HK PS vol. 10]
1346
1934 Anonymous "Dong hua you yi hui zai zhan qi er tian (東華游藝會再展期二天) [Tung Wah charity funfair extends two days again]," Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (26 Oct. 1934): 3.3. [Text in Chinese; HKAA call no. FA.HK PS vol. 10]
1343
1934 Anonymous "Dong hua you yi hui zhi di san ri (東華游藝會之第三日) [The third day of Tung Wah Charity Funfair]," in Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (23 Oct. 1934): 3.1. [Text in Chinese; HKAA call no. FA.HK PS vol. 10]
1342
1934 Anonymous "Du Qizhang fu nan yang kai shu hua zhan lan (杜其章赴南洋開書畫展覽) [Toh Kee Cheung heading Nanyang to hold calligraphy and painting exhibition]." Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (13 Jun. 1934): 3.3. [ Text in Chinese; HKAA call no. FA.HK PS vol. 10]

Artist:Du Qizhuang / Toh Kee Cheung (杜其章)
Keyword:Chinese calligraphy
1336
1934 Anonymous "Du Qizhang yi di Annan(杜其章已抵安南) [Toh Kee Cheung has arrived in Annan]." Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (4 July 1934): 3.3. [ Text in Chinese; HKAA call no. FA.HK PS vol. 10]

Artist:Du Qizhang / Toh Kee Cheung (杜其章)
Keyword:Chinese calligraphy
1335
1934 Anonymous "Du Qizhang yi hui gang (杜其章已回港) [Toh Kee Cheung has returned to Hong Kong]." Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (19 Aug.1934): 3.4. [ Text in Chinese; HKAA call no. FA.HK PS vol. 10]

Artist:Du Qizhuang / Toh Kee Cheung (杜其章)
Keyword:Chinese calligraphy
1334
1934 Anonymous (美博物院向俄購得名畫). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (8 Dec.1934): 1.4. [Text in Chinese]

Artist:Zhao Shaoang / Chao Shao An (趙少昂)
Location: HKAA has a photocopy
1384
1934 Anonymous. (中南會籌備書畫展覽). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (15 Nov. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1286
1934 Anonymous. (中國畫展會今日結束). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (26 July 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1288
1934 Anonymous. (中國畫社舉行美展會). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (18 July 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1287
1934 Anonymous. (中國藝術社祝孔). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (5 Oct. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1289
1934 Anonymous. (中影藝術怎樣去深入兒童教育). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (15 Dec. 1934): 3.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1291
1934 Anonymous. (中華美術院增班招生). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (13 Jun. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1290
1934 Anonymous. (中西藝術談). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (25 July 1934): 2.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1285
1934 Anonymous. (什麼是文化). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (9 July 1934): 1.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1292
1934 Anonymous. (佛化展會一瞥). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (21 May. 1934): 3.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1318
1934 Anonymous. (佛化藝展今日閉幕). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (22 May. 1934): 3.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1319
1934 Anonymous. (佛化藝展會第一日). Kung Sheung Daily News (香港工商日報),(date unknown): unpaginated.[Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1321
1934 Anonymous. (佛化藝展會第二日). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (18 May. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1322
1934 Anonymous. (佛化藝展第一日). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (17 May. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1320
1934 Anonymous. (佛化藝術展今日開幕). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (16 May. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1323
1934 Anonymous. (佛化藝術展覽會續訊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (9 May. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1326
1934 Anonymous. (佛化藝術展覽會近訊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (13 May. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1324
1934 Anonymous. (佛化藝術展覽會近訊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (5 May. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1325
1934 Anonymous. (俄京中國畫展開幕). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (18 May.1934): 4.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1366
1934 Anonymous. (僑教會書法比賽成績). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (1 Jun.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1443
1934 Anonymous. (先施畫展紀盛). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (19 Jun. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1314
1934 Anonymous. (先施美展今夕閉幕). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (22 Jun. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1311
1934 Anonymous. (先施美展盛況). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (17 Jun. 1934): 3.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1312
1934 Anonymous. (先施美展開幕). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (16 Jun. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1313
1934 Anonymous. (先施附設女手藝研究部). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (14 Nov. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1310
1934 Anonymous. (兒童古物展覽). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (20 July 1934): 2.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1340
1934 Anonymous. (兒童工藝院). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (13 Nov. 1934): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1337
1934 Anonymous. (兒童工藝院將落成). Kung Sheung Daily News (香港工商日報). 13 Dec. 1934): 3.4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1339
1934 Anonymous. (兒童工藝院捐款續錄). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (14 Oct. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1338
1934 Anonymous. (六人畫展之尾聲). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (29 Aug. 1934): 3.4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1293
1934 Anonymous. (六人畫展今日閉幕). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (28 Aug. 1934): 3.4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1294
1934 Anonymous. (六人畫展今日開幕). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (25 Aug. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1295
1934 Anonymous. (六人畫展在利園舉行). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (24 Aug. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1296
1934 Anonymous. (六人畫展會定期開幕). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (22 Aug. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1299
1934 Anonymous. (六人畫展第一日). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (26 Aug. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1297
1934 Anonymous. (六人畫展第二日情形). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (27 Aug. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1298
1934 Anonymous. (函授美術消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (27 Jun. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1341
1934 Anonymous. (南德國春季美術 中國畫展輝耀萊茵河畔 劉海粟夫婦氣概萬千 杜城市長傾心中國畫). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (19 May.1934): 4.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1368
1934 Anonymous. (南洋送名畫日曆). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (15 Dec.1934): 3.4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1367
1934 Anonymous. (古代藝術之偉備 雲崗石窟紀). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (12 Oct. 1934): 4.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1306
1934 Anonymous. (古畫展覽會消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (12 May. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1307
1934 Anonymous. (古畫會展期訊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), 1934 (date unknown): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1308
1934 Anonymous. (名畫家高奇峰逝世半年紀念之哀悼). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (22 Jun. 1934): 4.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1316
1934 Anonymous. (名畫家高奇峰逝世週年紀念特刊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (11 Nov. 1934): 4.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1317
1934 Anonymous. (名畫日曆開始奉送). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (15 Dec. 1934): 3.3. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1315
1934 Anonymous. (嘉華雕刻出版新書). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (1 Apr.1934): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has one photocopy]
1444
1934 Anonymous. (國外藝壇雜訊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (5 Jun.1934): 4.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1416
1934 Anonymous. (國工音學院). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (3 Aug.1934): 3.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1415
1934 Anonymous. (國畫比賽揭曉). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (8 Dec.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1418
1934 Anonymous. (國畫院開幕). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (12 May.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1419
1934 Anonymous. (國風畫院遷址). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (22 Oct.1934): 3.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1417
1934 Anonymous. (圖工音學院近況). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (27 Sept.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1445
1934 Anonymous. (夏令畫學消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報): ublication details not available. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1390
1934 Anonymous. (夏令畫學續訊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (11 Aug.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1391
1934 Anonymous. (夏令美術消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (23 July 1934): 3.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1389
1934 Anonymous. (夏枯中的巴黎藝壇片片). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (3 Oct.1934): 4.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1392
1934 Anonymous. (女子手藝免費消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (19 Oct. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1283
1934 Anonymous. (女紅免費班續訊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (4 Dec. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1284
1934 Anonymous. (學書畫者所宜知). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (16 Mar.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1457
1934 Anonymous. (學校展覽消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (24 July 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1460
1934 Anonymous. (學校展覽消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (25 July 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1459
1934 Anonymous. (學校展覽續訊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (29 July 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1461
1934 Anonymous. (學校書畫展覽會). Kung Sheung Daily News (香港工商日報. (3 Oct.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1462
1934 Anonymous. (學校美展續誌). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (30 July 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1458
1934 Anonymous. (學生界機會). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (12 Oct.1934): 3.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1456
1934 Anonymous. (學畫良機). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (22 Sept.1934): 3.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1463
1934 Anonymous. (學運畫片在青年會放影). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (4 July 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1464
1934 Anonymous. (少石畫院夏令班開課). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (20 Jun. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1300
1934 Anonymous. (少石畫院復課). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (1 Mar. 1934): 3.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1301
1934 Anonymous. (幻吾廣告畫院). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (18 Aug. 1934): 2.4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1302
1934 Anonymous. (廣告文字與圖畫之最新方式—貴「精」與「簡」). Kung Sheung Daily News (香港工商日報). (23 Nov. 1934): 4.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1453
1934 Anonymous. (廣州市美展參觀記). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (21 Oct.1934): 2.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1452
1934 Anonymous. (徽州墨汁). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (3 Apr.1934):unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1466
1934 Anonymous. (徽州墨汁). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (5 Apr.1934): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1467
1934 Anonymous. (徽州墨汁). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (6 Apr.1934): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1468
1934 Anonymous. (徽州墨汁). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (8 Apr.1934): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1469
1934 Anonymous. (徽州墨汁廣告 澄清誹謗). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (1 Apr.1934): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1470
1934 Anonymous. (志賢女中美展消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (9 Sept. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1328
1934 Anonymous. (志賢女中美展近訊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (11 Sept. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1327
1934 Anonymous. (志賢女中美展開幕). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (8 Sept. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1329
1934 Anonymous. (志賢女中美展預聞). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (6 Sept. 1934): 3.4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1330
1934 Anonymous. (志賢美展續訊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (10 Sept. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1332
1934 Anonymous. (志賢美展續訊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (10 Sept.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1331
1934 Anonymous. (憶漫畫家黃文農). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (11 July 1934): 2.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1465
1934 Anonymous. (我國畫展在蘇俄首都開幕). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (9 May.1934): 1.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1333
1934 Anonymous. (攝影展覽會開幕). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (19 Oct.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1503
1934 Anonymous. (攝影界消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (1 Oct.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1502
1934 Anonymous. (故宮博物院昨開理事會議). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (5 Apr.1934): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1369
1934 Anonymous. (故都畫壇 活躍的新姿態 書畫板畫展覽會 在藝文中學舉行). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (20 Sept.1934): 4.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1370
1934 Anonymous. (故都藝苑盛事). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (3 Oct.1934): 4.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1371
1934 Anonymous. (文藝學會消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (21 Sept. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1305
1934 Anonymous. (文藝術教育的大眾化). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (17 July 1934): 4.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1304
1934 Anonymous. (文西美術學院). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (4 Oct. 1934): 4.3. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1303
1934 Anonymous. (新華雕刻). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (2 Apr.1934): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1431
1934 Anonymous. (新華雕刻). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (5 Apr.1934): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1432
1934 Anonymous. (書法比賽頒獎). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (25 Jun.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1393
1934 Anonymous. (書畫展覽會開幕). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), 1934 (date unknown): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1410
1934 Anonymous. (書畫展覽會開幕消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (2 Jun.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1411
1934 Anonymous. (書畫展覽消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (20 July 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1409
1934 Anonymous. (書畫文學社). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (23 Dec.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1394
1934 Anonymous. (書畫文學社同人大會). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (2 Nov.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1396
1934 Anonymous. (書畫文學社大會記). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (5 Nov.1934): 3.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1395
1934 Anonymous. (書畫文學社祝孔紀盛). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (5 Oct.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1399
1934 Anonymous. (書畫文學社秋山旅行團返港). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (16 Nov.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1398
1934 Anonymous. (書畫文學社設美術研究室). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (30 May.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1400
1934 Anonymous. (書畫文學社近訊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (20 Sept.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1397
1934 Anonymous. (書畫文學社開展覽會). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (2 Jun.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1401
1934 Anonymous. (書畫文學社雅集). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (22 Sept.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1402
1934 Anonymous. (書畫文學社雅集). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (29 Aug.1934): 3.4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1403
1934 Anonymous. (書畫文學社雅集紀盛). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (9 Dec.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1404
1934 Anonymous. (書畫社啟課有期). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (11 Jun.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1407
1934 Anonymous. (書畫社在省民教館展覽). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (7 May.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1405
1934 Anonymous. (書畫社設夏令班). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (25 July 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1408
1934 Anonymous. (書畫社赴省展覽). Kung Sheung Daily News (香港工商日報) (date unknown): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1406
1934 Anonymous. (東華慈善游藝會 利園舉行). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (22 Oct. 1934): 3.1. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1347
1934 Anonymous. (東華慈善游藝會 利園舉行). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (23 Oct. 1934): 3.1. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1348
1934 Anonymous. (東華慈善游藝會 利園舉行). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (24 Oct. 1934): 3.1. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1349
1934 Anonymous. (東華慈善游藝會 利園舉行). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (25 Oct. 1934): 3.1. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1350
1934 Anonymous. (東華慈善游藝會 利園舉行). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (26 Oct. 1934): 3.1. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1351
1934 Anonymous. (東華慈善游藝會訊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (3 Oct.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1355
1934 Anonymous. (東華慈善游藝會訊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (21 Oct. 1934): 3.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1352
1934 Anonymous. (東華慈善游藝會訊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (30 Sept.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1353
1934 Anonymous. (東華慈善游藝會訊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (6 Oct. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1354
1934 Anonymous. (東華遊藝會今日開幕). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (20 Oct.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1356
1934 Anonymous. (東華醫院游藝會 請書畫文學社揮亳). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (29 Sept.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1357
1934 Anonymous. (東華醫院游藝會續訊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (1 Oct.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1358
1934 Anonymous. (柏林中國畫展紀賞). Kung Sheung Daily News (香港工商日報) [Publication details not available]. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1372
1934 Anonymous. (梅峰個人畫展消息). Keung Sheung Daily News (香港工商日報), (14 Sept.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1420
1934 Anonymous. (梅峰畫展昨已開幕). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (16 Sept.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1421
1934 Anonymous. (梅峰畫展第二日情形). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (17 Sept.1934): 3.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1422
1934 Anonymous. (淅歷史文化展覽在杭州舉行 會期一週). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (10 May.1934): 1.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1423
1934 Anonymous. (漫畫週刊 No. 1). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (25 Nov.1934): 4.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1446
1934 Anonymous. (漫畫週刊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (16 Dec.1934): 4.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1447
1934 Anonymous. (漫畫週刊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (2 Dec.1934): 4.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1448
1934 Anonymous. (漫畫週刊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (23 Dec.1934): 4.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1449
1934 Anonymous. (漫畫週刊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (30 Dec.1934): 4.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1450
1934 Anonymous. (漫畫週刊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (9 Dec.1934): 4.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1451
1934 Anonymous. (潮汕縣民眾教育館 徵求本港書畫展覽 館長羅垣之來書). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (10 Mar.1934): 3.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1454
1934 Anonymous. (瀑布文藝研究社成立). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (23 Sept.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1471
1934 Anonymous. (為人類造福之德勒斯登博物院). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (25 Nov.1934): 4.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1373
1934 Anonymous. (現代西洋畫). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (1 Apr.1934): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1424
1934 Anonymous. (由畫展會看出 故都畫壇新姿態 中山公園畫展會的印象). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (26 Jun. 1934): 4.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1309
1934 Anonymous. (畫人鄧芬訪問記). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (29 Oct.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1426
1934 Anonymous. (畫家鄧芬來港). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (28 Oct.1934): 3.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1427
1934 Anonymous. (科學及文化之骨幹). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (14 July 1934): 1.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1374
1934 Anonymous. (紅棉畫展再誌). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (18 July 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1376
1934 Anonymous. (紅棉社國畫展覽). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (15 July 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1375
1934 Anonymous. (紐約舉行瓶甕鍋罐展覽 現代藝術入侵廚房). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (28 Nov.1934): 4.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1412
1934 Anonymous. (美國紐約的博物院及其陳列之中國寶物一斑). Kung Sheung Daily News (香港工商日報. 5 Aug. 1934): 4.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1378
1934 Anonymous. (美展消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (28 July 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1377
1934 Anonymous. (美術消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (16 Aug. 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1380
1934 Anonymous. (美術消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (2 Mar.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1381
1934 Anonymous. (美術消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (21 Sept.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1382
1934 Anonymous. (美術界消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (29 Aug. 1934): 3.4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1379
1934 Anonymous. (美術補習科消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (9 Nov.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1383
1934 Anonymous. (聖保祿女中學參觀麗精美展). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (21 Jun.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1440
1934 Anonymous. (聖保祿美展消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (26 July 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1441
1934 Anonymous. (聖保祿美展續誌). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (27 July 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1442
1934 Anonymous. (芝加哥博覽會). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (23 July 1934): 2.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1359
1934 Anonymous. (萬國函授美專優待入學). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), 1934 (date unknown): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1434
1934 Anonymous. (萬國函授美專近訊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (30 May.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1433
1934 Anonymous. (萬國函授美術學院消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (25 May.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1435
1934 Anonymous. (萬國函授英專近況). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (16 Nov.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1436
1934 Anonymous. (萬國教授). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (2 Apr.1934): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1438
1934 Anonymous. (萬國教授). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (5 Apr.1934): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1439
1934 Anonymous. (萬國美術學院—贈畫刊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (18 Aug.1934): 3.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1437
1934 Anonymous. (蔣委員長崇才懷舊 親提高奇峰畫集). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (22 Dec.1934): 4.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1455
1934 Anonymous. (藝術學會二次敘會). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (24 Sept.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1477
1934 Anonymous. (藝術汛論). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (12 Jun.1934): 4.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1472
1934 Anonymous. (藝術消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (6 Oct.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1476
1934 Anonymous. (藝術界最近活躍姿態). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (1 Sept.1934): 4.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1475
1934 Anonymous. (藝術界消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (29 Sept.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1474
1934 Anonymous. (藝術的形式與質料). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (3 July 1934): 4.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1473
1934 Anonymous. (買雪天霜壹瓶 贈名人畫壹幅). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (24 Dec.1934): 3.4. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1428
1934 Anonymous. (鐘聲將開書畫展覽). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (28 May.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1501
1934 Anonymous. (鐘聲社書畫展覽會). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (31 May.1934): 3.4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1499
1934 Anonymous. (鐘聲社書畫展覽續訊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (5 Jun.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1500
1934 Anonymous. (鐘聲社書畫展覽閉幕). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (8 Jun.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1498
1934 Anonymous. (長城中學游藝會續誌). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (18 Jun.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1360
1934 Anonymous. (關於木刻). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (12 May.1934): 2.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1478
1934 Anonymous. (陳六嘯放洋考察歐美美術). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (6 Mar.1934): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1425
1934 Anonymous. (雲崗紀游(續)). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (22 Oct.1934): 4.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1429
1934 Anonymous. (青年會古畫展覽消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (6 May.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1361
1934 Anonymous. (青年會古畫展覽續訊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (7 May.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1362
1934 Anonymous. (青年會國畫展覽消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (22 July 1934): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1364
1934 Anonymous. (青年會美展會展期). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (24 July 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1363
1934 Anonymous. (青年會舉辦小學藝展). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (7 July 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1365
1934 Anonymous. (韋廉士贈明年月份牌). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (9 Nov.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1385
1934 Anonymous. (香海文社五次雅集). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (18 Jun.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1386
1934 Anonymous. (香港兒童工藝院捐款續錄). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (9 Oct.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1388
1934 Anonymous. (香港文藝研究會開會). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (10 Sept.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1387
1934 Anonymous. (馮師韓壽辰展覽書畫). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (3 Oct 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1430
1934 Anonymous. (高劍父到港, 在遊藝會即席揮亳). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (24 Oct.1934): 3.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1413
1934 Anonymous. (高劍父寫生展覽會消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (3 Mar.1934): 3.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1414
1934 Anonymous. (麗精出品佛化美展). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (17 May.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1480
1934 Anonymous. (麗精夏令班訊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (17 July 1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1488
1934 Anonymous. (麗精夏令畫學消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (4 Aug.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1489
1934 Anonymous. (麗精夏季消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (20 May.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1490
1934 Anonymous. (麗精女紅免費班續訊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (27 Oct.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1479
1934 Anonymous. (麗精擴充校舍). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (9 May.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1496
1934 Anonymous. (麗精新設免費學額). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (20 Sept.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1494
1934 Anonymous. (麗精旅行隊回港). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (16 Mar.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1491
1934 Anonymous. (麗精畢業美展紀盛). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (10 Oct.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1492
1934 Anonymous. (麗精畫院復課). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (21 Aug.1934): 3.4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1493
1934 Anonymous. (麗精秋季將啟課). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (16 Aug.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1481
1934 Anonymous. (麗精籌祝國慶). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (4 Oct.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1497
1934 Anonymous. (麗精美展擴大會場). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (18 Jun.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1485
1934 Anonymous. (麗精美展第一日). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (8 Oct.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1483
1934 Anonymous. (麗精美展第四日). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (20 Jun.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1484
1934 Anonymous. (麗精美展近訊). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (14 Jun.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1482
1934 Anonymous. (麗精美術校園成立). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (7 Sept.1934): 3.4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1487
1934 Anonymous. (麗精美院消息). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (29 Dec.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1486
1934 Anonymous. (麗精賞菊雅集 鮑少游夫妻之逸致). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (21 Nov.1934): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1495
1934 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "Lanuoa" (拉諾阿) [Renoir]. 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 54-63. [轉載自《藝風》卷二, 第八期, 上海, 1934年, 21-27; Text in Chinese]

Keyword:Art Education, Pierre Auguste Renoir,《藝風》雜誌
Location: HKAA monograph section, call no. FA.HK 709.2125B C487 C
14882
1934 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "Pangna" (龐那) [Bonnard]. 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 64-66. [轉載自《藝風》卷二, 第八期, 上海, 1934年, 65-67; Text in Chinese]

Keyword:Art Education, Pierre Bonnard,《藝風》雜誌
Location: HKAA monograph section, call no. FA.HK 709.2125B C487 C
14883
1934 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "yishu sixiang suipian" (藝術思想碎片). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 67-70. [轉載自《藝風》卷二, 第八期, 上海, 1934年及卷四, 第七至九期, 上海, 1936年; Text in Chinese]

Keyword:Art Education, 《藝風》雜誌
Location: HKAA monograph section, call no. FA.HK 709.2125B C487 C
14884
1934 J.M.B. "Young China." Winnipeg Free Press, (27 Jan. 1934): unpaginated. [About Yee Bon, HKAA has a photocopy]
1504
1934 師克. (勞動與游戲). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (18 May.1934): 2.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1506
1934 永叔. (電影藝術怎樣去深入兒童教育). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (15 Dec.1934): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1505
1934 祝山. (圖案略談). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (17 May.1934): 2.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1508
1934 祝山. (石灣的陶器). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (9 May.1934): 2.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1507
1935 Anonymous "Du Qizhang jiang fu Annan (杜其章將赴安南) [Toh Kee Cheung is heading for Annan]." Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (13 May 1935): [unpaginated]. [ Text in Chinese]

Artist:Du Qizhang / Toh Kee Cheung (杜其章)
Keyword:Chinese calligraphy
12822
1935 Anonymous "Mei shu tuan ti ying liu xiao xi (美術團體迎劉消息) [News on art groups welcoming Liu]." Kung Sheung Daily News (香港工商日報) (22 May 1935): [unpaginated]. [ Text in Chinese]

Artist:Liu Pan / Liu Haisu (劉槃/劉海粟), Wu Meihe (吳梅鶴), Rong shushi(容潄石), Li Gongci (黎工佽), Du Qizhang / Toh Kee Cheung (杜其章)
Keyword:Chinese calligraphy, painting
12821
1935 Anonymous. (中俄交換名畫典禮). Kung Sheung Daily News (工商日報), (16 Jan.1935): 4.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1510
1935 Anonymous. (中國罐頭餅食專家). Kung Sheung Daily News (工商日報), (8 Jan.1935): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1511
1935 Anonymous. (九龍深水步南昌街長城中學於本月七號開學生展覽會). Kung Sheung Daily News (工商日報), (10 Feb. 1935): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1509
1935 Anonymous. (仁愛善堂博展會 派艦來港運古物晉省). Kung Sheung Daily News (工商日報), (8 Feb.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1512
1935 Anonymous. (倫敦中國藝展之籌備 進行選擇展覽物品 明春在滬舉辦預展). Kung Sheung Daily News (工商日報), (5 Jan. 1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1527
1935 Anonymous. (兒童工藝捐款錄). Kung Sheung Daily News (工商日報), (14 Jan.1935): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1520
1935 Anonymous. (兒童工藝院近訊 籌備建築經費). Kung Sheung Daily News (工商日報), (22 Jan.1935): 1.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1521
1935 Anonymous. (劉君任個展會消息). Kung Sheung Daily News (工商日報), (25 Jan.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1534
1935 Anonymous. (南洋煙草月份牌到港). Kung Sheung Daily News (工商日報), (5 Jan.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1523
1935 Anonymous. (古物運英展覽 為保全民族文化 國人應審慎考量 英方建議及接洽經過). Kung Sheung Daily News (工商日報), (28 Jan.1935): 4.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1514
1935 Anonymous. (名畫展覽續展十天). Kung Sheung Daily News (工商日報), (29 Jan.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1517
1935 Anonymous. (名畫日曆開始奉送). Kung Sheung Daily News (工商日報), (5 Jan.1935): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1516
1935 Anonymous. (君任個展展期一天). Kung Sheung Daily News (工商日報), (8 Feb.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1519
1935 Anonymous. (學校消息). Kung Sheung Daily News (工商日報), (11 Feb.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1539
1935 Anonymous. (學校消息). Kung Sheung Daily News (工商日報), (9 Jan.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1540
1935 Anonymous. (學藝院開美術展覽). Kung Sheung Daily News (工商日報), (8 Feb.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1542
1935 Anonymous. (學術界反對古物運英 王力陶孟和等發表之意見書). Kung Sheung Daily News (工商日報), (28 Jan.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1541
1935 Anonymous. (廣告展覽消息). Kung Sheung Daily News (工商日報), (29 Jan.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1537
1935 Anonymous. (廣州仁愛博覽會 港出品交艦運省). Kung Sheung Daily News (工商日報), (9 Feb.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1536
1935 Anonymous. (廣生行贈送日曆牌). Kung Sheung Daily News (工商日報), (8 Jan.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1535
1935 Anonymous. (影片清潔運動之反晌). Kung Sheung Daily News (工商日報), (8 Jan.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1538
1935 Anonymous. (救傷隊圖畫比賽消息). Kung Sheung Daily News (工商日報), (25 Jan.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1529
1935 Anonymous. (救傷隊畫展消息). Kung Sheung Daily News (工商日報), (29 Jan.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1528
1935 Anonymous. (木刻展覽會在津開幕). Kung Sheung Daily News (工商日報), (20 Jan.1935): 4.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1513
1935 Anonymous. (本港學藝界文人創辦 香港學藝專修學院). Kung Sheung Daily News (工商日報), (20 Jan.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1515
1935 Anonymous. (環球石印局贈送日曆). Kung Sheung Daily News (工商日報), (10 Jan.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1543
1935 Anonymous. (畫展消息). Kung Sheung Daily News (工商日報), (28 Jan.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1530
1935 Anonymous. (發展港地教育電影之我見). Kung Sheung Daily News (工商日報), (12 Jan.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1531
1935 Anonymous. (社會研究週刊—廣西). Kung Sheung Daily News (工商日報), (14 Jan.1935): 1.4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1522
1935 Anonymous. (粵書畫家漫遊返粵 在北方大受歡迎). Kung Sheung Daily News (工商日報), (22 Jan.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1533
1935 Anonymous. (美術界消息). Kung Sheung Daily News (工商日報), (10 Jan.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1524
1935 Anonymous. (舉美國近事為證 圖畫文字之廣告技術). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (25 Jan.1935): 4.2. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1549
1935 Anonymous. (英倫將開古物展覽會, 聞已派員親攜巨款來粵港各地搜羅名貴古物, 該公爵不日即可抵粵). Kung Sheung Daily News (工商日報), (17 Jan.1935): 3.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1525
1935 Anonymous. (萬國函授美專近況). Kung Sheung Daily News (工商日報), (12 Feb.1935): 3.4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1532
1935 Anonymous. (西南中學成績展覽). Kung Sheung Daily News (工商日報), (29 Jan.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1518
1935 Anonymous. (鐘聲社將開名畫展覽會). Kung Sheung Daily News (工商日報), (5 Jan.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1547
1935 Anonymous. (鐘聲社開名畫展會). Kung Sheung Daily News (工商日報), (18 Jan.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1548
1935 Anonymous. (香港兒童工藝院捐款續錄). Kung Sheung Daily News (工商日報), (29 Jan.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1526
1935 Anonymous. (麗精晉省美展盛況). Kung Sheung Daily News (工商日報), (11 Feb.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1544
1935 Anonymous. (麗精籌備上省展覽). Kung Sheung Daily News (工商日報), (18 Jan.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1545
1935 Anonymous. (麗精籌備上省畫展). Kung Sheung Daily News (工商日報), (25 Jan.1935): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1546
1935 朱湘. (廣告時代). Kung Sheung Daily News (香港工商日報), (6 Jan.1935): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1550
1936 Anonymous. (全國藝展今日開幕 杜王二氏昨攜港方出品晉省 林妹殊將來港舉行扇畫個展). Kung Sheung Daily News (工商日報), (31 May.1936): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1551
1936 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "benti xieshi zhuyi" (本體寫實主義). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 89-92. [轉載自《藝風》卷四, 第七至九期, 上海, 1936年, 104-108; Text in Chinese]

Keyword:Art Education, France, Realism, 《藝風》雜誌
Location: HKAA monograph section, call no. FA.HK 709.2125B C487 C
14888
1936 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "Faguo de litipai huihua" (法國的立體派繪畫). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 82-88. [轉載自《藝風》卷四, 第七至九期, 上海, 1936年, 38-47; Text in Chinese]

Keyword:Art Education, France, Cubism, 《藝風》雜誌
Location: HKAA monograph section, call no. FA.HK 709.2125B C487 C
14887
1936 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "Madisi〈hua lun〉" (馬蒂斯〈畫論〉). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 80-81. [轉載自《藝風》卷四, 第七至九期, 上海, 1936年, 167-168; Text in Chinese]

Keyword:Art Education, France, Fauvism, Henri Matisse, 《藝風》雜誌
Location: HKAA monograph section, call no. FA.HK 709.2125B C487 C
14886
1936 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "yeshoupai huihua" (野獸派繪畫) [Fauvism Painting]. 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 71-79. [轉載自《藝風》卷四, 第七至九期, 上海, 1936年, 80-87; Text in Chinese]

Keyword:Art Education, France, Fauvism, 《藝風》雜誌
Location: HKAA monograph section, call no. FA.HK 709.2125B C487 C
14885
1937 Anonymous. "Art Exhibition Proceeds for War Relief." (1937), [Publication details not available]. [About Yee Bon, HKAA has a photocopy]
1558
1937 Anonymous. (全國美展昨已閉幕 開幕以來參觀者達十餘萬人 為我國美術史留一光榮紀念). Kung Sheung Daily News (工商日報), (23 Apr.1937): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1554
1937 Anonymous. (全國美展會今日開幕 昨先招待各院部會長參觀 展覽品琳瑯滿目極為珍貴). Kung Sheung Daily News (工商日報), (1 Apr.1937): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1555
1937 Anonymous. (六人畫展). Kung Sheung Daily News (工商日報), (1 Aug.1937): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1552
1937 Anonymous. (手工藝展品運京 運到者已達十四省市 仍以美展會場為場址). Kung Sheung Daily News (工商日報), (23 Apr.1937): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1553
1937 Anonymous. (港九義學書法比賽 定廿五日舉行 今日下午八時截止報名). Kung Sheung Daily News (工商日報),(20 Apr. 1937): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1557
1937 Anonymous. (香港藝展昨已開幕). Kung Sheung Daily News (工商日報), (25 Aug.1937): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1556
1937 一夫. (蝦,蟹,無量壽佛 - 參觀劉君任先生個展後的感想). (徵芒),(15 Feb.1937): 12. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1559
1937 陳福善. (一九三六年徇私美展的總檢討(二)). Kung Sheung Daily News (工商日報), (6 Mar.1937): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1567
1937 陳福善. (一九三六年香港美展的總檢討(一) ). Kung Sheung Daily News (工商日報), (5 Mar.1937): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1561
1937 陳福善. (一九三六年香港美展的總檢討(二) ). Kung Sheung Daily News (工商日報), (6 Mar.1937): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1562
1937 陳福善. (一九三六年香港美展的總檢討補述(上) ). Kung Sheung Daily News (工商日報), (24 Mar.1937): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1564
1937 陳福善. (一九三六年香港美展的總檢討補述(下) ). Kung Sheung Daily News (工商日報), (25 Mar.1937): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1563
1937 陳福善. (徐悲鴻畫展). Kung Sheung Daily News (工商日報), (12 May.1937): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1566
1937 陳福善. (香港國畫展). Kung Sheung Daily News (工商日報), (26 Aug.1937): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1565
1937 馬克法德顏夫人原著,維他命譯. (香港藝人陳福善小史). Kung Sheung Daily News (工商日報), (13 Apr.1937): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
1560
1939 "Exhibition in Paris: Works of Hong Kong Artists." [Publication details not available](c.1939) [Exhibition at the Gallerie de Boutie, Paris. ]

Artist:Lee Byng, Lee Bon, Luis Chan, Pau Shiu-yau, Ann Shih
2425
1939 (??N?V?_?x???????f) [comic]. Sing Tao Daily, (11 Nov. 1939): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2432
1939 (「米珠薪桂, 聞之心痛」- 原載日本「國民新聞」) [comic] Sing Tao Daily, (27 Nov. 1939): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2426
1939 (不勝負擔) [comic]. Sing Tao Daily, (22 Nov. 1939): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2427
1939 (對於美國新中立法的一種看法) [comic]. Sing Tao Daily, (8 Nov. 1939): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2433
1939 (惡浪中之「中立號) [comic]. Sing Tao Daily, (5 Nov. 1939): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2431
1939 (救救中立的小國) [comic]. Sing Tao Daily, (3 Nov. 1939): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2429
1939 (納粹軍火庫中苦悶) [comic]. Sing Tao Daily, (19 Nov. 1939): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2428
1939 (羅馬尼亞的地位) [comic]. Sing Tao Daily, (25 Nov. 1939): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2435
1939 (這位女郎也需要美國的保護了) [comic]. Sing Tao Daily, (16 Nov. 1939): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2430
1939 (靜靜的萊茵) [comic]. Sing Tao Daily, (6 Nov. 1939): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2434
1939 Sing Tao Daily (星島日報), (13 Apr. 1939): 1. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2438
1939 Sing Tao Daily (星島日報), (14 Apr. 1939): 1. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2439
1939 Sing Tao Daily (星島日報), (17 Apr. 1939): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2440
1939 Sing Tao Daily (星島日報), (4 Apr. 1939): 1. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2441
1939 Sing Tao Daily (星島日報), (6 Apr. 1939): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2442
1939 Sing Tao Daily (星島日報), (Apr. 1939) [date unknown): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2443
1939 [Untitled comic] Sing Tao Daily, (20 Nov. 1939): 2. [HKAA has a photocopy]
2436
1939 [Untitled comic]. Sing Tao Daily, (23 Nov. 1939): 9. [HKAA has a photocopy]
2437
1939 Anonymous "Du Qizhang deng kai kui huan song, Yue hua qiao fu wu tuan gui guo(杜其章等開會歡送,越華僑服務團歸國) [Toh Kee Cheung threw a farewell party, Vietnam Chinese service group return to their country]." Sing Tao Daily (星島日報) (17 Apr. 1939): [unpaginated]. [ Text in Chinese]

Artist:Du Qizhang / Toh Kee Cheung (杜其章)
Keyword:Chinese calligraphy
12826
1939 Anonymous. (關惠農美展 為文風社籌款). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (20 Nov. 1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1568
1939 Anonymous. "Chen Huanqi, Hu Guigeng deng faqi Lang Jingshan sheying zhanlan, bengang yinshang mingliu duoren canjia zanchu, houtian jiangzai Hubao Biexu juxing yuzhan" 陳煥祺胡桂庚等發起郎靜山攝影展覽 本港殷商名流多人參加贊助 後天將在虎豹別墅舉行預展 [Initiated by Chen Huaqi and Hu Guigeng, sponsored by local celebrities, preview of the photograph exhibition of Lang Jingshan will be held the day after tomorrow at Tiger Balm Garden.] Sing Tao Daily (星島日報), (9 May.1939): 7. [Text in Chinese]

Artist:Lang Jingshan (郎靜山)
Keyword:art photographer, exhibition
Location: HKAA Primary Source. v. 11
1643
1939 Anonymous. "Lang Jingshan mingzuo yuzhan" 郎靜山名作預展 [Preview of Lang Jingshan's works]. Sing Tao Daily (星島日報), (12 May.1939): 6. [Text in Chinese]

Artist:Lang Jingshan (郎靜山)
Keyword:art photographer, exhibition
Location: HKAA Primary Source, v. 11
1627
1939 Anonymous. "Work Exhibition in Paris." [Publications details not available] (6 Mar.1939): unpaginated. [About Lee Byng, text in English, HKAA has a photocopy]
1569
1939 Anonymous. (Untitled comic). Sing Tao Daily (星島日報), (12 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1584
1939 Anonymous. (Untitled comic). Sing Tao Daily (星島日報), (3 July 1939): unpaginated. [HKAA has a photocopy]
1585
1939 Anonymous. (「上馬不得」- 莞宇). Sing Tao Daily (星島日報), (1 July 1939): unpaginated. [Comic, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1570
1939 Anonymous. (「不知危機之將至」). Sing Tao Daily (星島日報), (11 Apr.1939): unpaginated. [Comic, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1572
1939 Anonymous. (「久候不到的佳音」). Sing Tao Daily (星島日報), (6 July 1939): unpaginated. [Comic, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1571
1939 Anonymous. (「再會吧, 我跟先馬的爸之去了!」). Sing Tao Daily (星島日報), (12 Apr.1939): unpaginated. [Comic, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1575
1939 Anonymous. (「半永久性的祭文」- 光宇). Sing Tao Daily (星島日報), (9 July 1939): unpaginated. [Comic, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1573
1939 Anonymous. (「希特勒」). Sing Tao Daily (星島日報), (3 Apr. 1939): unpaginated. [Comic, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1576
1939 Anonymous. (「戰鬥到底」). Sing Tao Daily (星島日報), (12 Apr.1939): unpaginated. [Comic, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1582
1939 Anonymous. (「望門輕嘆」). Sing Tao Daily (星島日報), (5 July 1939): unpaginated. [Comic, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1579
1939 Anonymous. (「永定河畔」- 「中校」臨別義演第一晚). Sing Tao Daily (星島日報), (2 July 1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1574
1939 Anonymous. (「蒙古包上的風雲」). Sing Tao Daily (星島日報), (11 July 1939): unpaginated. [Comic, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1581
1939 Anonymous. (「蘆溝曉月」- 光宇). Sing Tao Daily (星島日報), (7 July 1939): unpaginated. [Comic, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1583
1939 Anonymous. (「被壓迫的沼澤, 在流淚了」- 郭培爾). Sing Tao Daily (星島日報), (7 July 1939): unpaginated. [Comic, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1580
1939 Anonymous. (「近代戰爭」之四: 救... ). Sing Tao Daily (星島日報), (5 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1577
1939 Anonymous. (「非常準確」). Sing Tao Daily (星島日報), (10 Apr.1939): unpaginated. [Comic, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1578
1939 Anonymous. (三文化團體合辦藝術觀賞). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (31 Dec.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1587
1939 Anonymous. (不知危機之將至!) [comic]. Sing Tao Daily (星島日報), (11 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1591
1939 Anonymous. (中國文協籌辦展覽廣東文物). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (15 Nov.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1593
1939 Anonymous. (中國旅行劇團演出). Sing Tao Daily (星島日報), (28 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1594
1939 Anonymous. (中國現代漫畫展覽會特輯). Sing Tao Daily (星島日報), (8 May.1939): 8-12. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1595
1939 Anonymous. (中國藝展在蘇聯). Sing Tao Daily (星島日報), (18 Dec.1939): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1596
1939 Anonymous. (中國藝術品運蘇展覽徵集出品啟事). Sing Tao Daily (星島日報), (7 July 1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1597
1939 Anonymous. (中英文協會). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (26 Nov. 1939): 2.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1592
1939 Anonymous. (中華教會舉行 - 總理誕辰演講 溫泰良講文化事業救國的問題). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (12 Nov.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1598
1939 Anonymous. (中華教會舉行總理誕辰演講: 溫恭良講 - 文化事業寬的問題) . [Hand copy] Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (12 Nov.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1599
1939 Anonymous. (久候不到的佳音) [comic]. Sing Tao Daily (星島日報), (06 July 1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1588
1939 Anonymous. (二人畫展 最後一天). Sing Tao Daily (星島日報), (12 Dec.1939): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1586
1939 Anonymous. (介紹「近代戰爭」之二:轟炸下). Sing Tao Daily (星島日報), (3 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1600
1939 Anonymous. (介紹外國畫家 - 刊出納文生所作「近代戰爭」之一:進軍). Sing Tao Daily (星島日報), (1 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1601
1939 Anonymous. (再會吧, 我跟羅馬的爸爸去了!) [comic]. Sing Tao Daily (星島日報), (12 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1611
1939 Anonymous. (冒畫家名義 藉畫賑行騙 少年被拘 並搜出證據). Sing Tao Daily (星島日報), (4 Dec.1939): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1622
1939 Anonymous. (凱綏珂勒惠 支版畫 - 死亡). Sing Tao Daily (星島日報), (4 July 1939): unpaginated. [Picture, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1644
1939 Anonymous. (凱綏珂勒惠支 - 斷頭台邊的舞蹈). Sing Tao Daily (星島日報), (11 July 1939): unpaginated. [Picture, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1652
1939 Anonymous. (凱綏珂勒惠支作 -「格萊親」). Sing Tao Daily (星島日報), (10 July 1939): unpaginated. [Picture, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1645
1939 Anonymous. (凱綏珂勒惠支版畫 - 商議). Sing Tao Daily (星島日報), (5 July 1939): unpaginated. [Picture, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1649
1939 Anonymous. (凱綏珂勒惠支版畫 - 定擊). Sing Tao Daily (星島日報), (8 July 1939): unpaginated. [Picture, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1648
1939 Anonymous. (凱綏珂勒惠支版畫 - 收場). Sing Tao Daily (星島日報), (9 July 1939): unpaginated. [Picture, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1646
1939 Anonymous. (凱綏珂勒惠支版畫 - 窮苦). Sing Tao Daily (星島日報), (7 July 1939): unpaginated. [Picture, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1650
1939 Anonymous. (凱綏珂勒惠支版畫 - 織工隊). Sing Tao Daily (星島日報), (6 July 1939): unpaginated. [Picture, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1651
1939 Anonymous. (凱綏珂勒惠支版畫 - 自畫像). Sing Tao Daily (星島日報), (1 July 1939): unpaginated. [Picture, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1647
1939 Anonymous. (出版界逸經社主辦大風旬刊). Sing Tao Daily (星島日報), (5 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1608
1939 Anonymous. (南商義展今開幕). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (24 Dec.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1623
1939 Anonymous. (國貨聯合廣告). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (14 Nov.1939): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1635
1939 Anonymous. (大夢方鼾) [comic]. Sing Tao Daily (星島日報), (12 July 1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1590
1939 Anonymous. (大太平戲院 - 太平粵劇團馬師曾, 譚蘭卿-「頭卷寶鼎明珠」). Sing Tao Daily (星島日報), (3 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1589
1939 Anonymous. (太平大戲院 - 太平劇團). Sing Tao Daily (星島日報), (29 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1604
1939 Anonymous. (太平大戲院 - 太平男女劇團 - 黃鶴聲首本「四虎奪娥媚」). Sing Tao Daily (星島日報), (4 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1603
1939 Anonymous. (太平大戲院—太平男女劇團—黃鶴聲首本「四虎奪娥媚」). Sing Tao Daily (星島日報), (4 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1602
1939 Anonymous. (太平戲院 - 太平劇團 - 馬師曾). Sing Tao Daily (星島日報), (16 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1605
1939 Anonymous. (屈臣氏小兒咳嗽糖水). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (13 Nov.1939): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1617
1939 Anonymous. (嶺南畫院及藝術社先後開畫展). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (9 Dec.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1683
1939 Anonymous. (巴黎號失火, 中法美術品獲救起). Sing Tao Daily (星島日報), (20 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1606
1939 Anonymous. (希特勒) [comic]. Sing Tao Daily (星島日報), (3 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1613
1939 Anonymous. (廣告用顏色). Sing Tao Daily (星島日報), (10 May. 1939): 7. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1676
1939 Anonymous. (廣州青年商會發起 中學生圖文比賽 徵求港澳各中校學生參加). Sing Tao Daily (星島日報), (30 Nov. 1939): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1675
1939 Anonymous. (廣東文物展覽 籌備會議紀 執委分組工作). Sing Tao Daily (星島日報), (16 Nov.1939): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1677
1939 Anonymous. (廣東文物展覽會 徵文彙印紀念集). Sing Tao Daily (星島日報), (13 Dec.1939): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1678
1939 Anonymous. (廣東文物展覽會印紀念冊). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (13 Dec.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1679
1939 Anonymous. (強中學校辦漫畫展). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (31 Dec.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1636
1939 Anonymous. (徵求漫畫). Sing Tao Daily (星島日報), (11 Dec. 1939): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1680
1939 Anonymous. (慈航個展開幕). Sing Tao Daily (星島日報), (1 Dec.1939): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1666
1939 Anonymous. (我名畫家張善子 在美義展籌款 芝加哥城義賣所得 約三萬元均將匯返). Sing Tao Daily (星島日報), (23 Dec.1939): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1614
1939 Anonymous. (我藝術品運蘇展覽 港僑各界踴躍應徵). Sing Tao Daily (星島日報), (9 July 1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1615
1939 Anonymous. (戰片展覽 第四期 本港各校各區努力戰片宣傳工作). Sing Tao Daily (星島日報), (9 May.1939): 7. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1681
1939 Anonymous. (扶助華南紡織界 油畫及圖案昨預展 並設茶點招待各界名流). Sing Tao Daily (星島日報).Publications details not available. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1616
1939 Anonymous. (教育別人同時教育自己). Sing Tao Daily (星島日報), (11 May.1939): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1637
1939 Anonymous. (文協積極籌備廣東文物展覽). Sing Tao Daily (星島日報), (15 Nov.1939): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1607
1939 Anonymous. (昨日虎豹別墅中一個盛會). Sing Tao Daily (星島日報), (12 May.1939): 6. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1624
1939 Anonymous. (普慶太平劇團 - 黃鶴聲 -「蓮花姐」,「藕斷絲連」). Sing Tao Daily (星島日報), (8 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1653
1939 Anonymous. (普慶戲院 - 任劍輝, 陳皮鴨, 徐人心; 小飛紅, 林劍飛演「金弓奠玉關」明日演「大鬧梅知府」明晚「一把風流劍」). Sing Tao Daily (星島日報), (20 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1654
1939 Anonymous. (普慶戲院 - 薜覺先). Sing Tao Daily (星島日報), (16 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1656
1939 Anonymous. (普慶戲院 - 薜覺先). Sing Tao Daily (星島日報), (18 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1657
1939 Anonymous. (普慶戲院 - 薜覺先演「西施」等劇” ). Sing Tao Daily (星島日報), (14 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1658
1939 Anonymous. (普慶戲院開演錦添花劇團 -「論上紅鷹」,「橫斷長江水」). Sing Tao Daily (星島日報), (2 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1655
1939 Anonymous. (望門興嘆) [comic]. Sing Tao Daily (星島日報), (05 July 1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1638
1939 Anonymous. (本國文化協會 昨舉行第四次全體會議). Sing Tao Daily (星島日報), (25 Nov.1939): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1609
1939 Anonymous. (桂林漫畫作者參加莫斯科中國美展出品). Sing Tao Daily (星島日報), (12 Jun.1939): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1631
1939 Anonymous. (武漢合唱團長征南洋). Sing Tao Daily (星島日報), (25 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1618
1939 Anonymous. (歲寒社 - 舉行二次畫展). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (2 Nov.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1667
1939 Anonymous. (民族藝術學院獻像募棉衣). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (19 Nov.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1610
1939 Anonymous. (油畫及圖案昨預展). Sing Tao Daily (星島日報), (11 July 1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1619
1939 Anonymous. (港教育當局聘手工教師). Sing Tao Daily (星島日報), (11 May.1939): 7. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1659
1939 Anonymous. (湘美術界參加慰勞將士美展 昨成立籌備處). Sing Tao Daily (星島日報), (12 Dec.1939): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1660
1939 Anonymous. (熔藝術與科學於一爐). Sing Tao Daily (星島日報), (1 May. 939): 12. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1673
1939 Anonymous. (現代中國漫畫展覽會預展入選作品特輯之一). Sing Tao Daily (星島日報), (3 May.1939): 12. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1639
1939 Anonymous. (畫家司徒苗天 赴越展畫籌款). Sing Tao Daily (星島日報), (25 Dec.1939): 7. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1661
1939 Anonymous. (畫家張善子在美義展籌賑). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (13 Dec.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1663
1939 Anonymous. (畫家行蹤). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (24 Dec.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1662
1939 Anonymous. (皇后戲院 - 中國新華公司歷史巨片「武則天」- 顧蘭卿). Sing Tao Daily (星島日報), (4 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1625
1939 Anonymous. (粵中學生抗建國文賽 印專簡章徵求作品 分高初中兩組 港粵學生可參加). Sing Tao Daily (星島日報), (27 Nov.1939): 6. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1668
1939 Anonymous. (粵劇 -「解語花」). Sing Tao Daily (星島日報), (7 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1669
1939 Anonymous. (紐約萬國博覽會 裝飾一斑). Sing Tao Daily (星島日報), (1 May.1939): 12. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1632
1939 Anonymous. (美術界擬在渝舉行美術會 籌款慰勞將士). Sing Tao Daily (星島日報), (4 Dec.1939): 2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1626
1939 Anonymous. (華道牌香煙). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (13 Nov. 1939): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1664
1939 Anonymous. (菲倫打個展 決延期一日). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (13 Dec.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1665
1939 Anonymous. (蒙古包上的風雲) [comic]. Sing Tao Daily (星島日報), (11 July 1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1674
1939 Anonymous. (蕙農個人畫展 今日在商會開幕). Sing Tao Daily (星島日報), (25 Nov.1939): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1682
1939 Anonymous. (藝術品運蘇展覽 港徵集處昨會議 吳鐵城報告蘇聯藝展意義). Sing Tao Daily (星島日報) (date unknown): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1687
1939 Anonymous. (藝術品運蘇展覽 港徵集處昨會議). Sing Tao Daily (星島日報), (7 July 1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1688
1939 Anonymous. (藝術珍品). Sing Tao Daily (星島日報), (29 Nov. 1939): 9. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1689
1939 Anonymous. (藝術社年展). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (28 Dec. 1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1686
1939 Anonymous. (藝術結晶). Sing Tao Daily (星島日報), (3 Jun. 1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1690
1939 Anonymous. (袖海堂之 - 金石書畫社). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (21 Nov.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1640
1939 Anonymous. (西江戰影). Sing Tao Daily (星島日報), (10 May. 1939): 7. [Pictures, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1612
1939 Anonymous. (連環圖形式). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (16 Nov. 1939): unpaginated. [Film advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1641
1939 Anonymous. (陳海鷹畫展). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (24 Dec. 1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1642
1939 Anonymous. (難民工業社出品展覽 本月15日在該會舉行). Sing Tao Daily (星島日報), (9 May.1939): 6. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1691
1939 Anonymous. (電影「楚霸王」 - 王無龍, 金素琴). Sing Tao Daily (星島日報), (5 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1670
1939 Anonymous. (電影廣告 - 七姐嫁八仙). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (8 Dec.1939): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1671
1939 Anonymous. (電影廣告之漫畫 - 火燒石堂). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (22 Nov.1939): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1672
1939 Anonymous. (青年會書法班). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (1 Nov.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1620
1939 Anonymous. (非常準確) [comic]. Sing Tao Daily (星島日報), (1939) (date unknown): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1621
1939 Anonymous. (香港印字館印務有限公司). Sing Tao Daily (星島日報), (1 Nov.1939): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1629
1939 Anonymous. (香港攝影會舉行展覽會). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (8 Dec.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1630
1939 Anonymous. (馬師曾, 譚玉卿上演粵劇). Sing Tao Daily (星島日報), (23 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1633
1939 Anonymous. (馬師曾提定下月初赴南洋美洲一帶考察粵劇). Sing Tao Daily (星島日報), (13 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1634
1939 Anonymous. (鴻雪齋藏畫展). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (31 Dec.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1684
1939 Anonymous. (麗精荃灣旅行). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (1 Nov.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1692
1939 Anonymous. (點督出席中美文協會). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (19 Nov.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1685
1939 Anonymous. “Lang Jingshan sheying zhanlanhui mingri zai Huayuandao Shengyuehan jiaotang juxing" 郎靜山攝影展覽會 明日在花園道聖約翰教堂舉行 [Exhibition of photographs by Lang Jingshan will be held tomorrow at St. John's Cathedral, Garden Road]. Sing Tao Daily (星島日報), (19 May.1939): 10. [Text in Chinese]

Artist:Lang Jingshan (郎靜山)
Keyword:art photographer, exhibition
Location: HKAA Primary Source, v. 11
1628
1939 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "「meishu jie wang nar qu」teji:huigai ziji duanlian ziji" (「美術界往那兒去」特輯:悔改自己鍛練自己). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 93-94. [轉載自《美術界》創刊號, 上海, 1939年, 4-5; Text in Chinese]

Keyword:Art Education, Chinese Art Market, 《美術界》
Location: HKAA monograph section, call no. FA.HK 709.2125B C487 C
14889
1939 何文燦. (紐約博覽會). Sing Tao Daily (星島日報), (2 May. 1939): 11. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1705
1939 光宇. (「哀莫大於心死」光宇作 - 關於偽總理). Sing Tao Daily (星島日報), (4 Apr.1939): unpaginated. [Comic, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1694
1939 光宇. (前?後?) [comic]. Sing Tao Daily, (7 Nov. 1939): 2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1698
1939 光宇. (半永久性的祭文) [comic]. (星島日報), 09 July 1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1696
1939 光宇. (和平小夜曲) [comic] Sing Tao Daily, (10 Nov. 1939): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1697
1939 光宇. (哀莫大於心死) [comic]. (星島日報), (4 Apr. 1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1699
1939 光宇. (小盆景) [comic]. Sing Tao Daily, (3 Nov.1939): 11. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1695
1939 光宇. (蘆溝曉月) [comic]. (星島日報), (07 July 1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1702
1939 光宇. (追求富翁) [comic]. Sing Tao Daily, (5 Nov. 1939): 2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1700
1939 光宇. (鴻鷹戲) [comic]. Sing Tao Daily, (23 Nov.1939): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1701
1939 光宇. [Untitled comic]. Sing Tao Daily, (30 Nov. 1939): 2. [HKAA has a photocopy]
1703
1939 劉寒若. (參觀語文展覽會). National Times (國民日報), (23 Dec.1939): 8. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1728
1939 唐英偉. (八月文藝通訊競賽) [comic] Sing Tao Daily, (6 Nov. 1939): 9. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1709
1939 幼文生. (「近代戰爭」之三: 機關槍手 - 幼文生作). Sing Tao Daily (星島日報), (4 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1693
1939 李育中. (訪問湘北大捷主將薛岳 這位長勝將軍的輪廓畫) Sing Tao Daily, (7 Nov.1939): 2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1706
1939 納文生. (「近代戰爭」之五: 採明燈 - 納文生作). Sing Tao Daily (星島日報), (6 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1710
1939 自在. (違背歷史的畫法). National Times (國民日報), (23 Dec.1939): 8. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1704
1939 莞宇. (上馬不得) [comic]. (星島日報), (01 July 1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1712
1939 葉淺予. (漫畫宣傳工作的經驗談). Sing Tao Daily (星島日報), (11 May.1939): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1727
1939 郭步陶. (從固有文化說到文化侵略). National Times (國民日報), (11 Nov.1939): 8. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1713
1939 金端苓. (德國威脅下之荷蘭與比利時) [comic]. Sing Tao Daily, (12 Nov.1939): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1707
1939 風人. (畫人高奇峰). National Times (國民日報), (11 Nov. 1939): 8. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1708
1939 馬小進. (潘冷殘之畫例). National Times (國民日報), (25 Nov.1939): 8. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1711
1939 黃茅. (對於漫畫界的要求). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (1 Nov.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1717
1939 黃茅. (對於漫畫界的要求). [Hand copy] Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (1 Nov.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1716
1939 黃茅. (戰時美術展望(上)). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (15 Nov.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1719
1939 黃茅. (戰時美術展望). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (16 Nov.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1720
1939 黃茅. (戰時美術展望.上). [Hand copy] Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (15 Nov.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1722
1939 黃茅. (戰時美術展望.下). [Hand copy] Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (16 Nov.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1721
1939 黃茅. (談藝術的真實性和誇張性). [Hand copy] 華僑日報, (16 Dec.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1718
1939 黃茅. (造型藝術的舊瓶新酒問題). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (22 Nov.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1715
1939 黃茅. (造型藝術的舊瓶新酒問題). [Hand copy] Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (22 Nov.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1714
1939 黃鼎. (「救中國的基幹份子」黃鼎作). Sing Tao Daily (星島日報), (4 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1723
1939 黃鼎. (「舉足輕重的中立法」黃鼎作). Sing Tao Daily (星島日報), (8 Apr.1939): unpaginated. [Comic, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1724
1939 黃鼎. (救護所, 中國的基幹分子) [comic]. (星島日報), (14 Apr.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1725
1939 黃鼎. (舉足輕重的中立法) [comic]. (星島日報), (1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1726
1940 Anonymous. (三文協會主辦 第四次觀賞會). Sing Tao Daily (星島日報), (8 May.1940): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1729
1940 Anonymous. (兩雕塑家塑李福林像 陳置景星攝影棚室歡迎參觀). Sing Tao Daily (星島日報), (19 Apr.1940): 3.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1732
1940 Anonymous. (巨川書畫展覽). Sing Tao Daily (星島日報), (6 May.1940): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1731
1940 Anonymous. (文協明晚討論「廣東的繪畫」). Sing Tao Daily (星島日報), (23 Apr.1940): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1730
1940 Anonymous. (林風眠個展). Sing Tao Daily (星島日報), (22 Apr. 1940): 2.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1733
1940 Anonymous. (漫畫研究班 擬定詳細章程 定十一日開班). Sing Tao Daily (星島日報), (3 Mar.1940): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1736
1940 Anonymous. (緬甸名藝術品 石刻佛像運港). Sing Tao Daily (星島日報), (7 May.1940): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1737
1940 Anonymous. (萬國美展展期). Sing Tao Daily (星島日報), (7 Apr.1940): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1735
1940 Anonymous. (藝術觀賞會今日舉行). Sing Tao Daily (星島日報), (4 Apr.1940): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1738
1940 Anonymous. (關山月畫展定五日開幕). Sing Tao Daily (星島日報), (3 Apr.1940): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1739
1940 Anonymous. (關山月畫展展期二天閉幕). Sing Tao Daily (星島日報), (8 Apr.1940): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1740
1940 Anonymous. (青年國畫家關山月個展即將在港舉行). Sing Tao Daily (星島日報), (2 Apr.1940): 1.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1734
1940 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "mantan huajia" (漫談畫家). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 95-98. [轉載自《美術界》卷一, 第三期, 上海, 1940年, 3-4; Text in Chinese]

Keyword:Art Education, Chinese Artist, 《美術界》
Location: HKAA monograph section, call no. FA.HK 709.2125B C487 C
14890
1940 Wen Zhaotong (溫肇桐) "xin cong Bali huilai de Chen Shiwen" (新從巴黎回來的陳士文). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 28-31. [轉載自上海《永安月刊》第十一期, 1940年3月; Text in Chinese]

Artist:Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文)
Keyword:Art Education, Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), France, 《藝風》雜誌
Location: HKAA monograph section, call no. FA.HK 709.2125B C487 C
14875
1940 余蘊清. (斥所謂「和平運動文藝」). National Times (國民日報), (24 May.1940): 8. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1744
1940 劉修業. (巴黎我國藝術展覽會參觀記). National Times (國民日報), (24 May.1940): 8. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1757
1940 劉寒若. (文藝展覽會一瞥). National Times (國民日報), (21 Jan.1940): 8. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1758
1940 吳鐵城. (對於廣東文物展覽會的感想). National Times (國民日報), (29 Mar.1940): 8. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1745
1940 工爻. (藝術研究座談會紀錄). National Times (國民日報), (20 Dec.1940): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1741
1940 書墁. (沒骨畫法源流). National Times (國民日報), (6 Dec.1940): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1751
1940 李撫虹. (劍父先生之畫虎法). National Times (國民日報), (13 Sept.1940): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1749
1940 李撫虹. (劍父先生之畫虎法再誌). National Times (國民日報), (27 Sept.1940): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1750
1940 李撫虹. (姚粟若及其繪畫). National Times (國民日報), (29 Mar.1940): 8. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1747
1940 李撫虹. (近代中西繪畫理論之共通性). National Times (國民日報), (16 Aug.1940): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1746
1940 李撫虹. (送關山月北行序). National Times (國民日報), (19 July 1940): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1748
1940 王爻. (中國文化協進會第三次文化座談會). National Times (國民日報), (10 May.1940): 8. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1742
1940 自在. (直筆與曲筆). National Times (國民日報), (27 Sept.1940): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1743
1940 趙浩公. (畫的鈔襲及其他). National Times (國民日報), (13 Sept.1940): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1756
1940 郭步陶. (文化界今後的責任). National Times (國民日報), (7 Jan.1940): 8. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1752
1940 陳友琴. (嶺南畫人溫幼菊). National Times (國民日報), (7 Jan.1940): 8. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1753
1940 陳天放. (談談齊白石之詩). National Times (國民日報), (7 Jun.1940): 8. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1754
1940 黃繩. (我所認識的畫人關山月). Sing Tao Daily (星島日報), (6 Apr.1940): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1755
1941 (黎冰鴻竹筆速寫四幀) [comic]. Sing Tao Daily, ( Mar. 1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2444
1941 Anonymous. (Untitled comic). Sing Tao Daily (星島日報), (05 Mar.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1759
1941 Anonymous. (中國中英文化協會主辦「現代畫展」). Sing Tao Daily (星島日報), (15 Mar.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1764
1941 Anonymous. (中央大學美術教授張書旗氏). Sing Tao Daily (星島日報), (31 Mar.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1762
1941 Anonymous. (中英文化協會香港分會定下月四日假座香港大酒店天台花園舉行宴會). Sing Tao Daily (星島日報), (26 Mar.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1763
1941 Anonymous. (介紹英國國防美術). Hwa Shiang Pao (華商報), (13 Nov.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1765
1941 Anonymous. (代督岳桐函謝關惠農贈畫). Sing Tao Daily (星島日報), (15 Jan.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1771
1941 Anonymous. (僑星文物展場展覽丁旦書法). Sing Tao Daily (星島日報), (25 Mar.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1828
1941 Anonymous. (全港學界藝術展覽今晨開幕 陳列四二校精選作品 各校學生均前往參觀). Hwa Shiang Pao (華商報), (4 Jun. 1941): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1773
1941 Anonymous. (兩大反侵略國文化的交流 中蘇文協港分會成立紀 孫院長親臨主持 顏惠慶榮任會長). Hwa Shiang Pao (華商報), (11 Sept.1941): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1848
1941 Anonymous. (兩文協聯辦現代畫展於十八日開幕). Sing Tao Daily (星島日報), (12 Jan.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1784
1941 Anonymous. (八國聯軍攻入北京, 庚子之變一) [comic]. Sing Tao Daily (星島日報), (05 Mar.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1760
1941 Anonymous. (兵災畫展今晨開幕). Hwa Shiang Pao (華商報), (2 May.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1777
1941 Anonymous. (出版消息). Sing Tao Daily (星島日報), (1 Feb. 1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1772
1941 Anonymous. (劉永立抗日, 臺灣獨立) [comic]. (星島日報), (05 Mar.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1835
1941 Anonymous. (又銘畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (8 Mar. 1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1761
1941 Anonymous. (各界熱烈響應獻機 兩陽邑僑將開大會 嶺南大學下月舉行遊藝大會). Hwa Shiang Pao (華商報), (28 Mar. 1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1775
1941 Anonymous. (各界賑聯會數年前決案至今尚未進行 習藝所舊事重提 五萬元存銀行坐視虧折 有心人主張應立即舉辦). Hwa Shiang Pao (華商報), (23 May.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1774
1941 Anonymous. (吳詠春個人畫展將在交易行舉行). Hwa Shiang Pao (華商報), (24 Jan.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1778
1941 Anonymous. (吳詠香國畫展明日舉行). Hwa Shiang Pao (華商報), (7 Feb.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1779
1941 Anonymous. (吳詠香國畫展明日舉行). Sing Tao Daily (星島日報), (7 Feb.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1780
1941 Anonymous. (商美協會昨日會員大會 選舉首屆委員). Sing Tao Daily (星島日報), (10 Mar.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1804
1941 Anonymous. (國內美術界的情狀—張光宇先生在港美術界 歡迎席上之報告). Hwa Shiang Pao (華商報), (25 Jun.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1805
1941 Anonymous. (太平洋的危險) [comic]. (漫畫周刊), (1941): 1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1766
1941 Anonymous. (巡迴木刻展覽今日繼續舉行). Sing Tao Daily (星島日報), (10 Feb.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1783
1941 Anonymous. (師資學院舉辦全港學生圖工展覽 現開始徵集作品). Hwa Shiang Pao (華商報), (22 May.1941): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1796
1941 Anonymous. (張書旂畫展 今日開幕 在思豪酒店 上午九時起). Hwa Shiang Pao (華商報), (9 May.1941): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1806
1941 Anonymous. (得利圖) [comic]. (漫畫周刊), No. 87 (1941): 2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1807
1941 Anonymous. (教育司署舉辦美術工藝展覽會). Hwa Shiang Pao (華商報), (28 May.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1808
1941 Anonymous. (文化界昨一盛會 兩個畫展將舉行). Hwa Shiang Pao (華商報), (5 Oct.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1767
1941 Anonymous. (文協新陣容 昨開理事會分配工作 新設教育委員會 及文藝電影欣賞會). Hwa Shiang Pao (華商報), (9 May. 1941): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1768
1941 Anonymous. (文協新陣容昨開理事會分配工作 新設教育委員會及文藝電影欣賞會). Hwa Shiang Pao (華商報), (9 May. 1941): 4 [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1846
1941 Anonymous. (文協會發起書畫界助賑 昨會議決定辦法). Hwa Shiang Pao (華商報), (26 Jan.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1769
1941 Anonymous. (文藝協會今日舉行大會). Hwa Shiang Pao (華商報), (4 May. 1941): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1847
1941 Anonymous. (新運會今日招待報界 梁又銘個展二日預展). Sing Tao Daily (星島日報), (28 Feb.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1819
1941 Anonymous. (新運會換物會 明日正午開幕 梁又銘畫義賣). Sing Tao Daily (星島日報), (5 Mar.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1820
1941 Anonymous. (旅港書畫藝人 進行獻機募款). Sing Tao Daily (星島日報), (20 Mar.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1797
1941 Anonymous. (旅港藝術界發動獻中國藝術號機 舉定籌務委員會定期開會 通電海內外藝術界響應). Sing Tao Daily (星島日報), (25 Mar.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1798
1941 Anonymous. (書畫展今日開幕 在思豪酒店 上午九時起). Hwa Shiang Pao (華商報), (9 May.1941): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1799
1941 Anonymous. (書畫展閉幕 得國幣三萬餘). Hwa Shiang Pao (華商報), (7 May.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1800
1941 Anonymous. (書畫鑑藏家踴躍贊助 東江兵賑書畫展覽會 推定負責人員先行推銷畫券). Sing Tao Daily (星島日報), (12 Mar.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1801
1941 Anonymous. (木刻協會). Sing Tao Daily (星島日報), (4 Jan. 1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1770
1941 Anonymous. (李蔚森個展 第一日情形). Sing Tao Daily (星島日報), (21 Mar.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1781
1941 Anonymous. (東方畫刊第三卷十一期出版 抗戰漫畫選, 劉海粟近作選, 商務印書館發行). Sing Tao Daily (星島日報), (9 Mar.1941): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1785
1941 Anonymous. (梁又銘個人畫展出品選輯). Sing Tao Daily (星島日報), (7 Mar.1941): unpaginated. [Pictures, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1809
1941 Anonymous. (歲華書畫展下月開幕 張大千王秋湄簡琴齋合辦). Hwa Shiang Pao (華商報), (date unknown): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1821
1941 Anonymous. (歲華書畫展今日全部展出). Sing Tao Daily (星島日報), (21 Mar.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1822
1941 Anonymous. (歲華書畫展今晨開幕 展出張大千王秋齋等名作品). Sing Tao Daily (星島日報), (21 Mar.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1823
1941 Anonymous. (歲華書畫展昨晚閉幕). Sing Tao Daily (星島日報), (24 Mar.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1824
1941 Anonymous. (法國人民為自由而鬥爭, 轉載紐約「星期五」叢刊) [comic]. Hwa Shiang Pao (華商報), (25 May.1941). [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1786
1941 Anonymous. (漫畫協會總會正式成立). Sing Tao Daily, (12 Jan. 1941): 2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1829
1941 Anonymous. (漫畫協會舉辦第三屆素描研究班). Hwa Shiang Pao (華商報), (12 Apr.1941): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1830
1941 Anonymous. (漫畫協會舉辦第三屆素描研究班). Hwa Shiang Pao (華商報), (20 Apr.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1845
1941 Anonymous. (漫畫周刊). Sing Tao Daily (星島日報), (2 Feb. 1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1831
1941 Anonymous. (漫畫家葉淺予氏將舉行個人畫展). Hwa Shiang Pao (華商報), (26 Sept.1941): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1832
1941 Anonymous. (現代畫展今日開幕). Sing Tao Daily(星島日報), (29 Mar.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1810
1941 Anonymous. (留港文藝作家 昨舉行聯歡會 茅盾夏衍于伶等均出席). Hwa Shiang Pao (華商報), (18 Apr.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1849
1941 Anonymous. (畫壇近訊). Hwa Shiang Pao (華商報), (1 Oct. 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1815
1941 Anonymous. (畫壇近訊). Hwa Shiang Pao (華商報), (14 May. 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1816
1941 Anonymous. (畫壇近訊). Hwa Shiang Pao (華商報), (21 May. 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1817
1941 Anonymous. (畫家張書旂 今招待各界 展覽會設思豪酒店明天開幕一連三天). Hwa Shiang Pao (華商報), (8 May.1941): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1813
1941 Anonymous. (畫家王少陵在美國獲獎). Sing Tao Daily (星島日報), (16 Mar.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1811
1941 Anonymous. (畫家葉淺予飛港). Hwa Shiang Pao (華商報), (19 Sept.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1850
1941 Anonymous. (畫家行蹤錄). Hwa Shiang Pao (華商報), (19 Jun. 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1812
1941 Anonymous. (畫家陸志庠抵港). Hwa Shiang Pao (華商報), (23 July 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1814
1941 Anonymous. (積極籌備國貨陳列館). Hwa Shiang Pao (華商報), (29 May.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1837
1941 Anonymous. (紀念歌, 庚子之變二) [comic]. (星島日報), (05 Mar.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1788
1941 Anonymous. (美國的國防美術). Hwa Shiang Pao (華商報), (20 Aug.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1789
1941 Anonymous. (美術界). Hwa Shiang Pao (華商報), (13 Nov. 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1790
1941 Anonymous. (美術界). Hwa Shiang Pao (華商報), (19 Nov. 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1791
1941 Anonymous. (美術界). Hwa Shiang Pao (華商報), (26 Nov. 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1792
1941 Anonymous. (耶誕禮物代金). Hwa Shiang Pao (華商報), (26 Nov. 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1793
1941 Anonymous. (臺灣獨立) [comic]. (星島日報), (05 Mar.1941). [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1833
1941 Anonymous. (英美蘇國際招貼). Hwa Shiang Pao (華商報), (26 Nov.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1794
1941 Anonymous. (華僑文員聯會主辦李氏畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (20 Mar.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1818
1941 Anonymous. (葉淺予畫展定明日開幕 一連展覽三天 九時起七時止). Hwa Shiang Pao (華商報), (9 Oct.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1826
1941 Anonymous. (葉淺予重慶行畫展). Hwa Shiang Pao (華商報), (1 Oct.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1825
1941 Anonymous. (藝術觀賞會今日開幕). Hwa Shiang Pao (華商報), (7 Jun.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1840
1941 Anonymous. (西北畫稿). Hwa Shiang Pao (華商報), (19 Nov. 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1776
1941 Anonymous. (走頭無路之墨索里尼) [comic]. (星島日報), (01 Mar.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1782
1941 Anonymous. (趙少昂招收學生廣告). Sing Tao Daily (星島日報), (12 Feb.1941): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1834
1941 Anonymous. (關於鹽城的華中「魯藝」分校). Hwa Shiang Pao (華商報), (20 Aug.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1841
1941 Anonymous. (青年會舉辦全港書畫展). Hwa Shiang Pao (華商報), (22 Jun.1941): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1787
1941 Anonymous. (靳微天畫展今晨開幕). Hwa Shiang Pao (華商報), (19 May.1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Jin Weitian / Kan May Tin (靳微天)
1851
1941 Anonymous. (靳微天畫展今晨開幕). Hwa Shiang Pao (華商報), (29 May.1941): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Jin Weitian / Kan May Tin (靳微天)
1827
1941 Anonymous. (香港青年會開漫畫夜班, 廣告畫班). Sing Tao Daily (星島日報), (7 Jan.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1795
1941 Anonymous. (馬江之役) [comic]. Sing Tao Daily (星島日報), (05 Mar. 1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1802
1941 Anonymous. (馬關議和, 甲午戰爭二) [comic]. Sing Tao Daily (星島日報), (05 Mar.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1803
1941 Anonymous. (魯迅藝術學院 木刻展覽今日舉行). Hwa Shiang Pao (華商報), (27 Oct.1941): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1836
1941 Anonymous. (鮑少游畫展今日開幕 中午招待文化界 下午正式公開展覽). Hwa Shiang Pao (華商報), (23 May.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1838
1941 Anonymous. (鮑少游畫展今最後一天 長恨歌意畫 將製版印刷) Hwa Shiang Pao (華商報), (28 May.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1839
1941 Anonymous. (麗精畫展今日舉行). Sing Tao Daily (星島日報), (1 Mar.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1843
1941 Anonymous. (麗精畫展今日預展 招待文化界). Sing Tao Daily (星島日報), (26 Feb.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1842
1941 Anonymous. [Untitled comic]. [Publication details not available], (5 Jan.1941): 2. [HKAA has a photocopy]
1844
1941 Tang Yingwei (唐英偉). The Wood-engravings Series I (唐英偉木刻集). Hong Kong: n.p., 1941.
1852
1941 丁聰. (「新中國人」- 旅緬什記). Hwa Shiang Pao (華商報), (27 Aug.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1853
1941 丁聰. (而公路依然伸展著) [comic]. (華商報), (07 Sept. 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1854
1941 以振. (門外譚藝). National Times (國民日報), (24 Oct. 1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1861
1941 任真淡. (蘇仁山的藝術). National Times (國民日報), (10 Oct.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1875
1941 伊凡. (漫畫的原始). Hwa Shiang Pao (華商報), (21 May. 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1872
1941 伊凡. (蘇聯藝壇近事). Hwa Shiang Pao (華商報), (7 May. 1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1873
1941 伊立. (藝術的火把). Hwa Shiang Pao (華商報), (14 May. 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1874
1941 余蘊清. (現階段的文化問題). National Times (國民日報), (4 July 1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1881
1941 倫敦新聞紀事報. (復活) [comic]. (華商報), (10 Sept.1941): 2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1911
1941 倫敦新聞紀事報. (碾得半截匾了!) [comic]. (華商報), (22 Sept. 1941): 2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1912
1941 偉. (奔赴更艱苦的戰鬥). Hwa Shiang Pao (華商報), (14 Aug.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1922
1941 光宇. (為什麼需要你畫宣傳畫?). Hwa Shiang Pao (華商報), (20 Aug.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1876
1941 及. (展覽會). Hwa Shiang Pao (華商報), (15 Oct.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1857
1941 周正. (戰地寫生隊的長征). Hwa Shiang Pao (華商報), (14 Aug.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1888
1941 周炎荔. (今後中國文化建設). National Times (國民日報), (20 Jun.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1889
1941 唐英偉. (現代木刻論). National Times (國民日報), (21 Nov. 1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1913
1941 因英. (建立正確的批評). National Times (國民日報), (21 Nov.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1877
1941 大羽. (走江湖). Hwa Shiang Pao (華商報), (9 July 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1855
1941 大羽. (閒談找素材). Hwa Shiang Pao (華商報), (23 July 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1856
1941 奧洛夫. (獨裁者今昔不同) [comic]. (華商報), (10 Nov. 1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1944
1941 奧洛甫. (前輩的示意) [comic; Soviet]. (華商報), (1941), (date unknown): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1946
1941 奧洛甫. (希特勒主義初步) [comic; Soviet]. (華商報), (1941), (date unknown): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1945
1941 奧洛甫. (獨裁者的噩夢) [comic; Soviet]. (華商報), (1941), (date unknown): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1947
1941 孟宇場. (談宣傳畫). Hwa Shiang Pao (華商報), (23 July 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1890
1941 孱文煥. (孤島天堂) [comic]. Sing Tao Daily, (21 Jan. 1941): 2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1936
1941 孱文煥. (有我在此.百無禁忌) [comic]. Sing Tao Daily, (21 Jan.1941): 2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1935
1941 孱文煥. (處處聞啼鳥) [comic]. Sing Tao Daily, (5 Jan. 1941): 2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1937
1941 寧. (新美術運動). Hwa Shiang Pao (華商報), (19 Jun. 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1958
1941 建勳. (新美術運動展開中—我的幾點意見). Hwa Shiang Pao (華商報), (6 Aug.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1896
1941 張光宇. (重慶漫畫通訊). Sing Tao Daily, (5 Jan.1941): 2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1925
1941 張文元. (戰地寫真.夜半槍聲) [comic]. (漫畫周刊), No. 87 (1941): 1-2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1923
1941 張正亨. (今日狂想曲之一) [comic]. Sing Tao Daily, (5 Jan. 1941): 2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1924
1941 志庠. (旅行速寫)+C784. Hwa Shiang Pao (華商報), (27 Aug.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1882
1941 戈寶權. (蘇聯畫家與蘇德戰爭). Hwa Shiang Pao (華商報), (24 Sept.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1859
1941 戈寶權. (蘇聯的畫家動員了!). Hwa Shiang Pao (華商報), (20 Aug.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1858
1941 振. (多方面的努力). Hwa Shiang Pao (華商報), (27 Aug. 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1914
1941 斯行. (在進步中的素描班). Hwa Shiang Pao (華商報), (6 Aug.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1938
1941 新波. (少強畫集). Hwa Shiang Pao (華商報), (9 July 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1948
1941 新波. (無聲的炸彈 - 特偉諷刺畫集). Hwa Shiang Pao (華商報), (7 May. 1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1949
1941 方人定. (再造社宣言). (華僑日報).(1941) (date unknown): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1860
1941 曾莫林. (夜之插曲—香港夜學素描). Hwa Shiang Pao (華商報), (22 May.1941): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1939
1941 本報特約漫畫. (前途的展望) [comic]. (華商報), (24 Sept.1941): 2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1862
1941 李兌. (論國畫出洋). Hwa Shiang Pao (華商報), (19 Jun. 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1884
1941 李凡夫. (蘇仁山 - 一個倔強的畫家). National Times (國民日報), (10 Oct.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1883
1941 李歆. (梁又銘畫展觀感). Hwa Shiang Pao (華商報), (23 Apr.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1886
1941 李珂. (看了畫展歸來). Hwa Shiang Pao (華商報), (28 May. 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1885
1941 林仰崢. (又一次屈膝) [comic].(華商報), (28 July 1941): 2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1891
1941 梅鶴. (廣東畫壇四大創作家之一—蘇仁山). National Times (國民日報), (7 Nov.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1926
1941 楊千里. (大千秋湄琴齋及其門弟子將有歲華書畫展之舉各系一詩以誌景慕). Sing Tao Daily (星島日報), (21 Mar. 1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1950
1941 楊秋人. (論美術批判). Hwa Shiang Pao (華商報), (28 May. 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1951
1941 楊詞. (一九四一年的賀年式) [comic]. Sing Tao Daily, (5 Jan. 1941): 2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1952
1941 楊雲史. (張王簡三君書畫展). Sing Tao Daily(星島日報), (21 Mar.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1953
1941 江霞公. (琴齋方家約同王子秋湄張子大千展覽書畫香江喜賦二律). Sing Tao Daily(星島日報), (21 Mar.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1878
1941 波新. (為抗戰, 貢獻出我們一切力量) [comic]. (華商報), (29 July 1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1892
1941 淺予. (漫畫的民族形式). Hwa Shiang Pao (華商報), (1 Oct.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1927
1941 潘醉劉. (襲擊) [comic]. (漫畫周刊), No. 87 (1941): 1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1962
1941 炎川. (慈善書畫室漫步). Hwa Shiang Pao (華商報), (3 May.1941): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1894
1941 炎川. (文藝作家聚首一堂). Hwa Shiang Pao (華商報), (5 May.1941): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1893
1941 特偉. (三度組閣) [comic]. (華商報), (21 July 1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1915
1941 特偉. (法西斯和藝術家). Hwa Shiang Pao (華商報), (16 July 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1917
1941 特偉. (王濟遠畫展觀後感). Hwa Shiang Pao (華商報), (19 Jun.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1916
1941 特偉. (蘇聯的全民動員).[comic].(華商報), (06 July 1941): unpaginated.[HKAA has one phototcopy]
1920
1941 特偉. (連人帶椅). Hwa Shiang Pao (華商報), (13 Nov. 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1919
1941 特偉. (閃電戰變成了空談之後) [comic]. (華商報), (13 July 1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1918
1941 白夷. (什麼是漫畫). Hwa Shiang Pao (華商報), (2 July 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1864
1941 白夷. (工具). Hwa Shiang Pao (華商報), (25 Jun.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1863
1941 白夷. (王濟遠畫展觀後感). Hwa Shiang Pao (華商報), (19 Jun.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1865
1941 白夷. (畫家的女兒). Hwa Shiang Pao (華商報), (21 May. 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1869
1941 白夷. (素描). Hwa Shiang Pao (華商報), (11 Jun.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1867
1941 白夷. (美術界的兩種色彩—參觀「魯藝」美展之後). Hwa Shiang Pao (華商報), (10 Sept.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1866
1941 白夷. (誇大和變形). Hwa Shiang Pao (華商報), (9 July 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1870
1941 白夷. (速寫). Hwa Shiang Pao (華商報), (14 May. 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1868
1941 白夷. (鋼版畫). Hwa Shiang Pao (華商報), (28 May. 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1871
1941 碧海. (香港的教育). Hwa Shiang Pao (華商報), (18 Apr. 1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1959
1941 簡又文. (介紹鮑少游畫師). National Times (國民日報), (23 May.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1971
1941 糜文煥. (植「炸彈」) [comic]. (漫畫周刊), No. 87 (1941): 1-2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1968
1941 羅榮坤. (我底素描學習的經過). Hwa Shiang Pao (華商報), (6 Aug.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1973
1941 羅氏. (弗朗科的勝利) [comic]. (華商報), (26 May.1941): unpaginated. [HKAA has one phototcopy]
1972
1941 美國費城觀察報. (吃不到的東西) [comic]. (華商報), (05 Dec.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1897
1941 美報. (大拇指上的創傷) [comic]. (華商報), (23 May. 1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1898
1941 老蔡. (一件不能忽視的工作 關於兒童圖書讀物). Hwa Shiang Pao (華商報), (7 May.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1879
1941 胡攷. (報道畫). Hwa Shiang Pao (華商報), (3 Dec.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1903
1941 胡攷. (法西斯和畫家). Hwa Shiang Pao (華商報), (3 Sept.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1902
1941 胡攷. (葉淺予 - 重慶行畫展). Hwa Shiang Pao (華商報), (9 Oct.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1904
1941 胡考. (介紹民間剪紙). Hwa Shiang Pao (華商報), (23 Apr. 1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1899
1941 胡考. (從風雲集說起). Hwa Shiang Pao (華商報), (29 Oct. 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1900
1941 胡考. (關於素描研究班). Hwa Shiang Pao (華商報), (6 Aug.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1901
1941 自在. (中學生繪畫比賽的經過). National Times (國民日報), (31 Jan.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1880
1941 若虹. (許多問題中的一個). Hwa Shiang Pao (華商報), (7 May.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1905
1941 莫斯科新聞. (Utitled) [comic]. (華商報), (10 Sept.1941): 2. [HKAA has a photocopy]
1928
1941 葉淺予. (東方寓言) [comic]. Sing Tao Daily, (5 Jan. 1941): 2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1954
1941 葉淺予. (東洋魔術) [comic] .Sing Tao Daily, (21 Jan. 1941): 2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1955
1941 葑. (內容與作風). Hwa Shiang Pao (華商報), (25 Jun. 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1957
1941 葛甦. (重慶農村小景). Hwa Shiang Pao (華商報), (3 Sept. 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1956
1941 謝謝. (本年度日閥算術考試) [comic]. (漫畫周刊), (1941): 1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1969
1941 謝謝. (除夕的晚餐) [comic]. Sing Tao Daily, (5 Jan. 1941): 2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1970
1941 貝力干. (相隔二十四年) [comic; Argentina]. (華商報), (07 Nov.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1887
1941 趙世光. (學術大眾化運動在香港). National Times (國民日報), (11 Apr.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1960
1941 趙望雲. (女軍人) [comic]. (漫畫周刊), No. 87 (1941): 2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1961
1941 輋?? (噓????_) [comic]. (????, (09 Sept.1941): 2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1975
1941 輋?? (??U) [comic]. (????, (06 Sept.1941): 2. [HKAA has one photocopy]
1974
1941 郁風. (王濟遠畫展觀後感). Hwa Shiang Pao (華商報), (19 Jun.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1906
1941 郁風. (用顏色潑向法西斯). Hwa Shiang Pao (華商報), (16 July 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1907
1941 郁風. (讀畫雜談). Hwa Shiang Pao (華商報), (19 Nov. 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1910
1941 郁風. (集體農場). Hwa Shiang Pao (華商報), (9 July 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1908
1941 郁風. (魯迅先生所給予新美術的). Hwa Shiang Pao (華商報), (22 Oct.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1909
1941 郭沬若. (中國美術的展望). Hwa Shiang Pao (華商報), (16 Apr.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1929
1941 鄭家鎮. (歷史與地理) [comic].(漫畫周刊), No. 87 (1941): 1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1963
1941 鄭家鎮. (煙斗的奇?[) [comic]. (華商報), (11 Nov. 1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1978
1941 金端苓. (北戰爭最近形勢圖) [comic]. Sing Tao Daily, (26 Mar.1939): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1895
1941 鋼鳴. (談連環圖畫的表現方法). Hwa Shiang Pao (華商報), (14 Aug.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1966
1941 陳煙橋. (繪畫的創作精神—讀書摘記). Hwa Shiang Pao (華商報), (4 Nov.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1931
1941 陳煙橋. (繪畫與技術). Hwa Shiang Pao (華商報), (15 Oct. 1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1932
1941 陳煙橋. (繪畫與技術). Hwa Shiang Pao (華商報), (22 Oct. 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1933
1941 陳秋. (我們在艱苦中拿著畫筆). Hwa Shiang Pao (華商報), (20 Sept.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1930
1941 陸志庠. (孔乙己) [comic]. (華商報), (17 Oct.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1934
1941 馬葉. (我也來談鋼版畫). Hwa Shiang Pao (華商報), (4 Jun.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1921
1941 魯少飛. (魯少飛作大西南北的漫畫素材) [comic]. Sing Tao Daily, (Feb.1941), (date unknown): 2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1965
1941 鮑少游. (中國畫的鑑賞法). National Times (國民日報), (28 Feb.1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1967
1941 黃偉發. (唔信鏡) [comic]. (漫畫周刊), No. 87 (1941): 2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1943
1941 黃茅. (今日的漫畫). Hwa Shiang Pao (華商報), (2 July 1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1940
1941 黃茅. (捷報, 秋日, 晚歸). Hwa Shiang Pao (華商報), (9 Oct.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1941
1941 黃茅. (漫畫家與漫畫). Hwa Shiang Pao (華商報), (10 Sept.1941): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1942
1942 (大同) (創刊號.新香港特輯), (15 Aug. 1942). [HKAA has a photocopy]
2445
1944 Huang Mao (黃茅). Manhua yishu jianghua (漫畫藝術講話) [A Talk About Cartoon]. Hong Kong: Commercial Press (HK) Ltd. 商務印書館, 1944. [Text in Chinese]
1976
1945 Tang Yingwei (唐英偉). The Study of Clay Sculpture (泥塑的研究). [Publication details not available], c. 1945.
1977
1946 (一小主人營養不良) [comic]. Sing Tao Daily, (9 Jun. 1946): 6. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2447
1946 (找不到東西,當然拿他來出氣) [comic]. Sing Tao Daily, ( Mar. 1941): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2449
1946 (有錢出錢 一元救人一命) [comic]. Sing Tao Daily, (9 Jun. 1935): 6. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2448
1946 (漫畫漫話) vol. 1 [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2452
1946 (災民掘食樹皮草根) [comic]. Sing Tao Daily, (9 Jun. 1935): 6. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2450
1946 (狂飲之禍) [comic]. Sing Tao Daily, (9 Jan. 1946): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2451
1946 Lee Byng's Exhibition of Paintings. The Chinese Art Gallery, 1946. [Advertisement, exhibition date: 21-25 Feb. 1946, about Lee Byng, text in English, HKAA has a photocopy]
2446
1946 Anonymous. (上藝術家論鑄像書). Sing Tao Daily (星島日報), (12 Jun.1946): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1979
1946 Anonymous. (世界攝影院開幕). Sing Tao Daily (星島日報), (28 Jan.1946): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1981
1946 Anonymous. (中國郵學會啟事). (星島日報), (23 Feb.1946): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1980
1946 Anonymous. (主席造像兩藝術家擔任). Sing Tao Daily (星島日報), (24 Mar.1946): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1982
1946 Anonymous. (作家書法). Sing Tao Daily (星島日報), (5 May. 1946): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]]
1984
1946 Anonymous. (古董出讓). Sing Tao Daily (星島日報), (23 Jun. 1946): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1983
1946 Anonymous. (名畫家司徒喬談中國藝術品貧乏 政府應負大部分責任). Hwa Shiang Pao (華商報), (5 Feb.1946): 2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1998
1946 Anonymous. (圖片展覽閉幕 收入全部救濟東江災民). Hwa Shiang Pao (華商報), (18 Mar.1946): 2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1999
1946 Anonymous. (影展會今日預展). Sing Tao Daily (星島日報), (8 Mar.1946): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1993
1946 Anonymous. (戰片展覽觀者擁擠). Sing Tao Daily (星島日報), (12 Mar.1946): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1994
1946 Anonymous. (教育彩色片「日全蝕」參加法世界電影展覽). Sing Tao Daily (星島日報), (28 Jan.1946): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1987
1946 Anonymous. (新一軍印編作戰影展). Sing Tao Daily (星島日報), (1 May.1946): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1991
1946 Anonymous. (新一軍戰史影展將在港舉行). Sing Tao Daily (星島日報), (13 Mar.1946): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1992
1946 Anonymous. (最近重慶的四人漫畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (19 Mar.1946): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1990
1946 Anonymous. (現代廣告學院招男女生). Sing Tao Daily (星島日報), (23 May.1946): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1988
1946 Anonymous. (總理銅像笑話). Sing Tao Daily (星島日報), 1946, (date unkown): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1995
1946 Anonymous. (舊態依然不改, 葡警又打苦力, 請問這是根據何種警律?) [comic]. (華商報), (28 Jan.1946): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1996
1946 Anonymous. (藝術家的模特兒). Sing Tao Daily (星島日報), (20 Mar.1946): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1997
1946 Anonymous. (軍人書法談). Sing Tao Daily (星島日報),(1946), (date unknown): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1986
1946 Anonymous. (陳志庠漫畫今日展出). Sing Tao Daily (星島日報), (11 Apr.1946): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1989
1946 Anonymous. (青年攝影學院招生). Sing Tao Daily (星島日報), (3 Mar.1946): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
1985
1946 Chan, Luis. Lee Byng's Paintings. [Publication details not available], c.1946. [Exhibition at Bank of Canton Building, 21-25 Feb.1946, HKAA has one photocopy]
2000
1946 克萍. (跟我們上前線去!) [comic]. (華商報), (25 Aug. 1946): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2002
1946 堯森. (壯丁市價) [comic]. (華商報), (25 Aug. 1946): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2009
1946 尊斌. (集郵珍話—一九四五年大事紀念郵票). Sing Tao Daily (星島日報), (17 Feb.1946): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2010
1946 新波 (幕外風景人物) [comic]. (華商報), (07 Jan. 1946): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2011
1946 李門. (藝壇話舊—從「朱門怨」演出談起). Hwa Shiang Pao (華商報), (17 Jun.1946): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2003
1946 林洛. (今日香港的影壇). Hwa Shiang Pao (華商報), (16 Mar.1946): 3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2004
1946 羽軍. (鱷魚圖誌) [comic]. (華商報), (25 Aug.1946): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2001
1946 草予. (介紹陸志庠漫畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (12 Apr.1946): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2005
1946 莫斯. [Untitled comic]. (華商報), (28 Feb.1946): 3. [HKAA has a photocopy]
2006
1946 葉奇. (「市面」繁榮) [comic]. (華商報), (25 Aug. 1946): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2012
1946 葉奇. (校長「埋頭」, 教員「苦幹」) [comic]. (華商報), (25 Aug.1946): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2013
1946 野夫. (水災) [comic]. (華商報), (25 Aug.1946): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2007
1946 陸無涯. (血的路碑) [comic]. (華商報), (06 Jan.1946): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2008
1947 "Chen Fushan, Yu Ben, Li Bing sanren lianzhan"(陳福善, 余本, 李秉 三人聯展) [Joint exhibition of Chan Luis, Yee Bon and Lee Byng]. (25-29 Nov. 1947). [Price list, about Yee Bon, text in Chinese]

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本), Li Bing / Lee Byng (李秉), Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition
Location: FA.HKF HKAA primary source vol.2
2453
1947 (文藝生活社徵求社員三千). Hwa Shiang Pao (華商報), (14 Feb. 1947): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2454
1947 Hong Kong Annual Report by the Director of Education for the Finanical Year 1946-1947, 5-11,18-21,26-33,46-57. [HKAA has a photocopy]
2458
1947 Modern Chinese Art. (中國近代書畫第一輯). No. 1 (May. 1947). Hong Kong: Modern Chinese Art & Calligraphy Centre, 1947. [Works by Gao Jianfu, Chen Shuren, Xu Beihong, Zhao Shaoang, Zhang Daqian, Chen Jinghong, Wu Gonghu, Huang BiJun., He Qiyuan, Deng Fen, Yang Zijiang, Shi Qirong, Ren Youyu, Guan Shanyue, Xie Chiliu, Zhou Yifeng, Zhang Qiangying, Shen Zhongqiang, Deng Erya, Wang Shangyi, Ye Shaobing, Huang Dufeng, Huang Binghong, Li Gemin,Lin Qianshi, Zhang Shulu, Yee Bon, Luis Chan, Lee Byng, Zhou Gongli]

Artist:He Qiyuan / Ho Chat Yuen (何漆園)
2459
1947 Mr. Lim Tsing-ai’s Painting & Calligraphy Collection (first edition) (清霓書花集第一輯). Hong Kong: The Chinese Overseas Civilization Enterprise Co., 中僑文化公司, 1947.
2460
1947 Anonymous "葉淺予過港赴平" [(Ye Qianyu guo gang fu ping) Chinese Artist Ye Qianyu passes Hong Kong en route to Beijing]" Hua Shang Daily 華商報 : Oct 25, 1947.

Keyword:Renjian Huahui 人間畫會, art socieites in Hong Kong
Location: HKAA Primary Source, v. 11
6080
1947 Anonymous. "中國動畫學會補助免費學額辦法 (Zhongguo Donghua Xuehui buzuo mianfei xuee banfa [Application for Subsidies in enrolling for the Chinese Association for Cartoon]. 南國藝訊 [Nangyo Yixun], No. 23 (1 Sep 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:Art societies in Hong Kong, animation, cartoon
Location: HKAA Primary Source, v. 11
2017
1947 Anonymous. "徵求《藝術之友》啓事 (An advertisement of seeking Friends of Art)". 南國藝訊 [Nanguo Yixun], No. 23 (1 Sep 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:Art societies in Hong Kong
Location: HKAA Primary Source, v. 11
2028
1947 Anonymous. "藝訊 (Art News)". 南國藝訊 [Nanguo Yixun] No. 21-22. (Jun., July 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art news
Location: HKAA Primary Source, v. 11
2031
1947 Anonymous. "藝訊 [(Yixun) Art News". 南國藝訊 [Nanguo Yixun], No. 23. (9 Jan. 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:Art societies in Hong Kong
Location: HKAA Primary Source, v. 11
2032
1947 Anonymous. "香港夜生活畫展在港粵澳舉行 [(Xianggang yeshenghuo huazhan zai Gang Yue Ao quxing) Hong Kong Night Life Exhibition held in Hong Kong, Guangzhou and Macau]. 南國藝訊 [Nanguo Yixun], No. 21 (Jun 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary Source, v. 11
2026
1947 Anonymous. (「西遊漫記」攝成卡通片). Hwa Sheung Pao (華商報), (12 Jun.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2014
1947 Anonymous. (中華文協港粵分會 紀念文藝節獻言). Hwa Shiang Pao (華商報), (5 May.1947): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2036
1947 Anonymous. (人間畫會主辦「風雨中華」畫展). Hwa Sheung Pao (華商報), (17 Mar.1947): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2016
1947 Anonymous. (六人畫展最後一天). Hwa Sheung Pao (華商報), (18 Dec.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2018
1947 Anonymous. (南北名家書畫 籌贈寒衣義展). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (1 Dec.1947): unpaginated. [About 周世聰, text in Chinese, HKAA has one photocopy.]
2023
1947 Anonymous. (南北書畫名家 籌募寒衣). 新生晚報, (11 Nov. 1947): unpaginated. [About 周世聰, text in Chinese, HKAA has one photocopy.]
2024
1947 Anonymous. (南北現代名流 書畫義展 元月九日開始). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (26 Dec.1947): unpaginated. [About 周世聰, text in Chinese, HKAA has one photocopy.]
2025
1947 Anonymous. (工藝教育). Hwa Shiang Pao (華商報), (3 Aug. 1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2035
1947 Anonymous. (巴掌的傳遞) [comic]. (華商報), (10 Oct. 1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2019
1947 Anonymous. (文化動態). Hwa Sheung Pao (華商報), (Jun.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2020
1947 Anonymous. (文聯木刻組 歡迎參加研究). Hwa Shiang Pao (華商報), (20 May.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2037
1947 Anonymous. (文藝界熱烈慶祝文藝節 發展港粵文藝工作 通過八大努力目標). Hwa Shiang Pao (華商報), (5 May. 1947): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2038
1947 Anonymous. (文藝遊沙田 木刻展最後一天). Hwa Sheung Pao (華商報), (4 Jun.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2021
1947 Anonymous. (書畫義展 加緊進行中). (中英晚報), (11 Nov. 1947): unpaginated. [About 周世聰, text in Chinese, HKAA has one photocopy.]
2027
1947 Anonymous. (籌贈寒衣 南北現代書畫義展). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (11 Nov.1947): unpaginated. [About 周世聰, text in Chinese, HKAA has one photocopy.]
2034
1947 Anonymous. (鄧初民今晚演講 兒童文藝研究小組籲請作家多為兒童花些心機). Hwa Shiang Pao (華商報), (15 Jun.1947): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2039
1947 Anonymous. (青年會舉辦書法比賽). Hwa Sheung Pao (華商報), (22 Mar.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2022
1947 Anonymous. (鴨都拿雙獅牌) [comic]. (華商報), (31 Sept. 1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2030
1947 Anonymous. (黃波新教畫). Hwa Sheung Pao (華商報), (11 Sept. 1947): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2029
1947 Chan, Luis. "Hong Kong's Gift." South China Morning Post, (6 Oct.1947): unpaginated, [About Yee Bon, HKAA has a photocopy]
2040
1947 丁聰. (送舊迎新) [comic]. (華商報), (01 Jan.1947): 4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2041
1947 何為. (不是救星) [comic]. (華商報), (28 July 1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2051
1947 何為. (和「門外」談畫)(華商報), (22 Sept.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2053
1947 何為. (國慶有感) [comic]. (華商報), (10 Oct.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2054
1947 何為. (杜魯門說:「美國誓以武器, 金元維持世界和平!」) [comic]. (華商報), (08 Sept.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2052
1947 余北. (談風俗畫)(華商報), (22 Sept.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2055
1947 偉柏. (CUT!) [comic]. (華商報), (13 Dec.1947): unpaginated. [HKAA has a photocopy]
2070
1947 冰兄. (動了的和動不了的) [comic]. (華商報), (22 Sept. 1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2047
1947 冰兄. (千斤駁四兩) [comic]. (華商報), (27 Mar.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2045
1947 冰兄. (又是一條「好漢」, 豈待十二年後? ) [comic]. (華商報), (28 July 1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2044
1947 冰兄. (夏日炎炎正好眠) [comic]. (華商報), (11 Aug. 1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2046
1947 加農. (捉迷藏) [comic]. (華商報), (08 Sept.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2042
1947 呂回 (Lu Hui). "動畫認識淺說 (A Brief Introduction to Animation)". 南國藝訊 [Nanguo Yixun], No. 23. (1 Sep 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:animation, cartoon
Location: HKAA Primary Source, v. 11
2056
1947 廖冰兄. (小姐! 小姐) [comic]. (華商報), (13 Dec.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2079
1947 張光宇. (得得馬) [comic]. (華商報), (28 July 1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2071
1947 張光宇. (慘勝圖) [comic]. (華商報), (11 Aug.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2072
1947 張光宇. (魔鬼們的畏途) [comic]. (華商報), (10 Oct.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2073
1947 成五 (Cheng Wu). "他去了 (木刻) [He's gone (woodprint)]". 南國藝訊 [Nanguo Yixun], No. 23. (1 Sep 1947): unpaginated. [illustration]

Keyword:woodprint
Location: HKAA Primary Source, v. 11
2048
1947 成西. (大捷) [comic]. (華商報), (28 July 1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2049
1947 戲迷. (將軍上馬啼, 群雌方粥粥) [comic]. (華商報), (08 Sept.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2083
1947 所亞. (推荐六人畫展). Hwa Shiang Pao (華商報), (15 Dec. 1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2058
1947 所亞. (漫畫書簡)(華商報), (10 Oct.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2059
1947 所亞. (狂妄的武夫) [comic]. (華商報), (10 Oct.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2057
1947 新波. (準備反擊) [comic]. (華商報), (08 Sept.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2075
1947 洪遒. (人間畫—為「風雨中華」而寫). Hwa Shiang Pao (華商報), (19 Mar.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2063
1947 特偉. (六十衰弱過雙十) [comic]. (華商報), (10 Oct. 1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2064
1947 特偉. (待哺) [comic]. (華商報), (11 Aug.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2066
1947 特偉. (自圓其說) [comic]. (華商報), (22 Sept.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2065
1947 特偉. (要人, 要糧, 要錢!) [comic]. (華商報), (11 Aug. 1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2067
1947 特偉. (鬼打鬼) [comic]. (華商報), (22 Sept.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2068
1947 甘裳. (向人民要主權) [comic]. (華商報), (11 Aug.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2043
1947 米 (Mi). "如此香港 (漫畫)" [Such is Hong Kong (comic)". 南國藝訊 [Nanguo Yixun], No. 23 (1 Sep 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:comic, cartoon
Location: HKAA Primary Source, v. 11
2050
1947 紐約時報. (巴黎所聞所見) [comic]. (華商報), (09 Nov.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2069
1947 羅以威 (Luo Yiwei). "一個呼籲: 寫在「農家樂」動畫映片放映的前頭 [(Yige huyu: xie zai <Nongjiale> donghua yingpian fangying de qiantou) An Appeal: Before the Screening of the Cartoon film Joy of Farmers])". 南國藝訊 [Nanguo Yixun], No. 23. (1 Sep 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:animation, cartoon
Location: HKAA Primary Source, v. 11
2084
1947 羅以威. (記最年青的藝術). (南國藝訊), No. 21 (Jun.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2085
1947 載仇 (Dai Chou). "藝術.表現.意識 [(Yishu, biaoxian, yishi) Art, Behaviour, Consciousness]. 南國藝訊 [Nanguo Yixun], No. 21 (Jun 1947): unpaginated. [Text in Chinese]

Keyword:art theory
Location: HKAA Primary Source, v. 11
2076
1947 鄭造. (門外談畫)(華商報), (08 Sept.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2080
1947 阿庚. (呢一磚 - 贈宋家官) [comic]. (華商報), (05 Dec. 1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2060
1947 阿庚. (呢一磚 - 贈海劉老板) [comic]. (華商報), (09 Dec.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2061
1947 阿廖. (萬能導演) [comic]. (華商報), (27 Dec.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2062
1947 零一. (不濟事呀, 老闆) [comic]. (華商報), (22 Sept. 1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2077
1947 零一. (有法可循) [comic]. (華商報), (08 Sept.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2078
1947 馮淑貞. (你貪污得夠了, 改組改組吧!) [comic]. (華商報), (08 Sept. 1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2074
1947 駱文宏. (一貫作風) [comic]. (華商報), (28 July 1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2081
1947 駱文宏. (獵者的悲劇) [comic]. (華商報), (10 Oct.1947): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2082
1948 "Li Bing, Yu Ben, Chen Fushan sanren lianzhan"(李秉, 余本, 陳福善三人聯展) [Joint exhibition of Lee Byng, Yee Bon and Luis Chan]. (15-18 Dec. 1948). [Catalogue, about Yee Bon, text in Chinese]

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本), Li Bing / Lee Byng (李秉), Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition
Location: FA.HKF HKAA primary source vol.2
2461
1948 (中國木刻協會徵求). [Publication details not available], (30 Jan. 1948): unpaginated.[Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2463
1948 (華商報), (13 Jan. 1948): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2465
1948 (虹影沖曬). [Publication details not available], (31 Jan. 1948): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2464
1948 Hong Kong Annual Report by the Director of Education for the Finanical Year 1947-1948, 1-3,6-13,26-31,38-39,42-45-47. [HKAA has a photocopy]
2466
1948 Hwa Shiang Pao (華商報), (28 Jan. 1948): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2467
1948 Hwa Shiang Pao (華商報). (20 Mar. 1948): 5. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2468
1948 Anonymous "From Today Until Saturday, Dec. 18, the Hong Kong Working Artists' Guild is Exhibiting Paintings by Messrs. Yee Bon, Lee Byng and Luis Chan in the Hotel Cecil, Chater Road." China Mail Wednesday Supplement, (15 Dec. 1948): unpaginated.

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本), Li Bing / Lee Byng (李秉), Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition
Location: FA.HKF HKAA primary source vol.2
2462
1948 Anonymous. (南北書畫義展 成績美滿). (國民日報), (22 Jan. 1948): unpaginated. [About 周世聰, text in Chinese, HKAA has one photocopy.]
2088
1948 Anonymous. (嶺東名畫家林逸, 將其個人國畫作品及聯合嶺東畫家作品, 於中華基督青年會(必列者士銜) 圖書館展出, 為該會籌募經費. 林氏作風純為海派, 有山水、花卉、人物、金石等). Sing Tao Daily (星島日報), (14 Feb. 1948): unpaginated. [HKAA has a photocopy]
2090
1948 Anonymous. (教育影片本週節目). Da Gong Bao (大公報), (26 Mar.1948): 2.6. [HKAA has a photocopy]
2093
1948 Anonymous. (文化短波). Hwa Shiang Pao (華商報), (12 Mar. 1948): unpaginated. [HKAA has a photocopy]
2087
1948 Anonymous. (文化短波). Hwa Shiang Pao (華商報), (17 Mar. 1948): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2086
1948 Anonymous. (文化短波). Hwa Shiang Pao (華商報), (7 Mar. 1948): unpaginated. [HKAA has a photocopy]
2092
1948 Anonymous. (會痾金糞的狼) [comic]. Sing Tao Daily, (27 Feb. 1948): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2089
1948 Anonymous. (畫家即席揮毫 送給到會來賓如女侍們 慶祝藝術節金陵一韻事). Da Gong Bao (大公報), (26 Mar.1948): 1.4. [HKAA has a photocopy]
2094
1948 Anonymous. (穗六家報紙, 擬16-2-48 起減分篇幅, 因紙張配給額過少). Sing Tao Daily (星島日報), (14 Feb.1948): unpaginated. [HKAA has a photocopy]
2091
1948 Anonymous. (羅丹雕刻特輯) . Sing Tao Daily (星島日報), No. 10 (25 Feb.1948): unpaginated. [HKAA has a photocopy]
2095
1948 米谷. (甘地(不抵抗主義者)的葬禮) [comic]. (文匯報), (1 Feb.1948): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2096
1948 阿庚. (二房東頒) [comic]. (華商報), (3 Jan.1948): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2097
1948 陳福善. (畫家的修養). (人文藝刊-紀念人文苑五週年刊),(12 Dec.1948): 3-4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2098
1949 (南北名家書法國畫油畫聯合展覽) (中國近代書畫匯), (11 Jun. 1949): unpaginated. [Invitation letter, about 李鐵夫, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2469
1949 Chinese Paintings by Miss Wu Pei Yong (伍佩榮畫集). [Publication details not available], 1949. [With a short biography by Yee Bon]
2470
1949 Collection of Oil Paintings and Woodcuts by Hsin Po (新波畫冊 1943-1948) (殷社出版), 1949. [HKAA has a photocopy]
2471
1949 Hong Kong Annual Report by the Director of Education for the Finanical Year 1948-1949, 5-11,14-19,22-25,28-31,36-43,60-63,66-69. [HKAA has a photocopy]
2472
1949 Wen Wei Pao (文匯報). (4 July 1949): 5. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2473
1949 ?轉|?? (?s??箖貅??梯??i?l??I??s) [comic]. (????. (23 July 1949): 8. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2138
1949 Anonymous. (中華全國文學藝術工作代表大會籌委會 徵集美術作品資料啟事) [comic]. (文匯報), (17 Jun.1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2099
1949 Anonymous. (即席揮毫). Sing Tao Daily (星島日報), (20 Feb. 1949): unpaginated. [About 周世聰, text in Chinese, HKAA has one photocopy.]
2100
1949 Anonymous. (宿舍里) [comic]. (文匯報), (15 July 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2101
1949 Anonymous. (書畫行情). 1949,[Publication details not available]. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2105
1949 Anonymous. (溥心畬畫). Sing Tao Daily (星島日報), (15 Dec. 1949): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]

Artist:Pu Xinshe (溥心畬 / 愛新覺羅溥儒)
2102
1949 Anonymous. (畫梅詩人洪庾叟 攜所作來港小住). Sing Tao Daily (星島日報), (3 Dec.1949): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2103
1949 Anonymous. (籌辦工業學院 廠商今再討論).1949 [Publication details not available]. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2107
1949 Anonymous. (陳荊鴻書畫展覽). Sing Tao Daily (星島日報), (8 Dec.1949): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2106
1949 Anonymous. (魯迅論畫及畫家). (文匯報), (29 July 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2104
1949 Jian, Qinzhai (簡琴齋) "Wei Lang Jingshan huazhan shuo jijuhua" 為郎靜山畫展說幾句話 [Speaking a few words about the exhibition on behalf of Lang Jingshan.] Sing Tao Daily (星島日報), (15 Dec.1949): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lang Jingshan (郎靜山)
Keyword:art photographer, exhibition
Location: HKAA Primary Source, v. 11
2157
1949 Ou Yongxiang (區永祥) "cengyang caisuan shi wenyihua de dianying juban, guanyu 'dianying jueban wenyihua' de buchong" (怎樣才算是文藝化的電影劇本 關於「電影劇本文藝化」的補充) [What kind of screenplays are literal and artistic? A further note on 'literal and artistic screenplay'] Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao] (20 Jun 1949): 7. [Text in Chinese]

Keyword:Hong Kong film business
Location: HKAA Primary Source, v. 27
7102
1949 various "dianying congyeyuan shuku pitan teji" (電影從業員訴苦筆談特輯) [Special issue: Notes on the hardship the film professionals experienced]. Wen Wei Po (文匯報) [Wenhuibao] (11 July 1949): 7. [Text in Chinese]

Keyword:Hong Kong film business
Location: HKAA Primary Source, v. 27
6856
1949 任真漢. (評錢瘦鈇畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (6 Dec.1949): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2116
1949 克萍. (勿忘此恨 紀念「七七」) [comic]. (文匯報), (1 July 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2119
1949 冰兄. (蔣x幫: 拿錢來!) [comic]. (文匯報), (29 July 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2117
1949 劉式文. (周世聰之詩書畫). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (15 Feb.1949): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy.]
2148
1949 唐曼青. (人文藝苑的誕生). Sing Tao Daily (星島日報), (11 Dec. 1949): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2130
1949 唐榮傑. (做練習) [comic]. (文匯報), (15 July 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2132
1949 唐榮傑. (小先生替同學補習功課) [comic]. (文匯報), (15 July 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2131
1949 孤炯. (童屍) [comic]. (文匯報), (29 July 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2126
1949 寧凡. (用敵人的武器武裝自己) [comic]. (文匯報), (15 July 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2147
1949 張谷雛. (論荊鴻畫). Sing Tao Daily (星島日報), (8 Dec. 1949): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2134
1949 彭革. (談中國畫的改造). (文匯報). (19 Jun.1949): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2140
1949 慕容. (我們世代沒有田地,如今可有了!) [comic]. (文匯報), (17 Jun. 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2149
1949 戴鐵郎. (增加生產! 努力建設!) [comic]. (文匯報), (17 Jun. 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2154
1949 文林. (看「人間畫會春季畫展」). (大公報). (4 Feb. 1949): 8. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2108
1949 李德飛. (漁家孩子) [comic]. (文匯報), (15 July 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2122
1949 李樺. (想起過去苦難的日子) [comic]. (文匯報), (17 Jun. 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2123
1949 李硯山. (題辭). Sing Tao Daily (星島日報), (8 Dec.1949): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2120
1949 李誠. (我們對於建立新美術的意見). Wen Wei Po (文匯報), (20 May. 1949): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2121
1949 楊嘯原. (「吃的是乾草,擠出的是牛奶,血!」) [comic]. (文匯報), (29 July 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2145
1949 楊嘯原. (匪徒,你要怎麼樣) [comic]. (文匯報), (15 July 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2146
1949 楊訥維. (牛馬的生活結束了!) [comic]. (文匯報), (17 Jun. 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2143
1949 楊雲史. (蘊廬詩草題詞). Sing Tao Daily (星島日報), (8 Dec.1949): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2144
1949 汪潛, 冰兄. (解放頌) [comic]. (文匯報), (21 July 1949): 8. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2124
1949 汪潛. (談剪紙干的形式與內容) [comic]. (文匯報), (21 July 1949): 8. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2125
1949 王文彪. (小兄弟) [Paper Cutting]. (文匯報), (29 July 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2109
1949 王綺薇, 閏月昭. (小組會議) [comic]. (文匯報), (15 July 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2111
1949 王綺薇. (看內告) [comic]. (文匯報), (15 July 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2112
1949 王萃儀. (做實驗) [comic]. (文匯報), (15 July 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2110
1949 田頌. (新中國與舊中國) [comic]. (文匯報), (17 Jun. 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2113
1949 畢芒. (我們是政治宣傳員) [comic]. (文匯報), (17 Jun. 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2135
1949 盧巨川. (西湖遠眺). (大公報). (4 Feb.1949): 8. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy].
2151
1949 盧秀環. (漁村風景) [comic]. (文匯報), (15 July 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2152
1949 石徐. (城鄉互助). [comic]. (文匯報). (1 July 1949): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2114
1949 石餘. (城鄉互助) [comic]. (文匯報), (15 July 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2115
1949 羽軍. (在毛澤東旗幟下建設新中國) [comic] .(文匯報), (1 July 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2118
1949 蔡若虹. (國畫改革問題: 北平藝術界關於國畫的討論之二). (文匯報). (23 July 1949): 8. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2150
1949 謝子真. (魯迅與珂勒惠支). (文匯報), (29 July 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2156
1949 謝子貞. (注意年青的一代). (文匯報), (15 July 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2155
1949 譚彥. (以生產競賽來迎接「七一」) [comic]. (文匯報), (1 July 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2158
1949 迪支. (解放區: 軍民合作防水) [comic]. (文匯報), (29 July 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2128
1949 迪支. (談美術與工農兵結合) [comic]. (文匯報), (1 July 1949): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2129
1949 郭均. (民兵押送俘虜) [comic]. (文匯報), (29 July 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2136
1949 阿慶. (如果我中了馬票) [comic]. (華商報), (24 Jan. 1949): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2127
1949 陳其銓. (以藝術服務). Sing Tao Daily (星島日報), (11 Dec. 1949): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2137
1949 陸田. (桂南樵婦) [comic]. (文匯報), (29 July 1949): 5. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2139
1949 雲樓. (序靜山夫婦及名家書畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (15 Dec.1949): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2141
1949 靜. (藝術 應獻給群眾). Sing Tao Daily (星島日報), (11 Dec.1949): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2153
1949 馬鑑. (對於麗精美術學院畢業同人畫展的展望). Sing Tao Daily (星島日報), (4 Dec.1949): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2133
1949 黃茅. (漫談看畫). Wen Wei Po (文匯報), (4 Mar.1949): 8. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2142
1950 "An Exhibition of Messrs. Luis Chan, Lee Byng, and Yee Bon of their Oil Paintings and Watercolours." [Publication details not available], (1 Dec. 1950): unpaginated. [Advertisement. about Yee Bon; Text in English]

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本), Li Bing / Lee Byng (李秉), Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善)
Keyword:advertisment, exhibition
Location: HKAA primary source vol. 2
2475
1950 Exhibition of Painting by Yee Bon, Luis Chan, Lee Byng. (15-18 Dec. 1948). [Catalogue, about Yee Bon, text in Chinese]

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本), Li Bing / Lee Byng (李秉), Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition
Location: HKAA Primary source vol.2
2474
1950 Hong Kong Annual Report by the Director of Education for the Finanical Year 1950, 1-5,10-11,16-23,26-42,54-56. [HKAA has a photocopy]
2476
1950 Anonymous (華南文聯籌備會 熱烈歡迎李鐵夫). Wen Wei Po (文匯報), (5 Sept.1950): 4. [Text in Chinese]

Artist:Li, Tiefu / Li, Tieh Foo (李鐵夫)
2204
1950 Anonymous. (一封重建大會堂的意見書). Sing Tao Daily (星島日報), (1 Aug.1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2159
1950 Anonymous. (二三百位畫家、雕塑家、攝影家和收藏家通力合作下 購債美展今午揭幕 在華商總會一連展覽三天 李麗華等輪流負責招待不收門券). [Publication details not available], (24 Mar.1950): unpaginated. [About李鐵夫, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2201
1950 Anonymous. (介紹九華劉堂少旅舉辦時賢名畫展覽). Sing Tao Daily (星島日報), (5 Mar.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2160
1950 Anonymous. (介紹楊襄雲先生書畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (18 Jun.1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2161
1950 Anonymous. (兩處展覽古代書畫). Sing Tao Daily (星島日報), (5 Feb.1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2167
1950 Anonymous. (八九老畫家愛和平 病榻上簽名字). Wen Wei Po (文匯報), (18 July 1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li, Tiefu / Li, Tieh Foo (李鐵夫)
2202
1950 Anonymous. (周世聰女史畫展序). Sing Tao Daily (星島日報), (20 Feb.1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2168
1950 Anonymous. (布莢克與近代英國木刻家). Sing Tao Daily (星島日報), (27 July 1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2162
1950 Anonymous. (序楊襄雲君花鳥畫展 超過七十老人). Sing Tao Daily (星島日報), (18 Jun.1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2164
1950 Anonymous. (從怒氣寫竹說起 記吳子深旅港畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (8 Oct.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2179
1950 Anonymous. (思補齋書畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (6 Feb.1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2172
1950 Anonymous. (思補齋珍藏書畫今日起在港展覽 地點:思豪酒店畫廳). Sing Tao Daily (星島日報), (4 Feb.1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2171
1950 Anonymous. (惲南田與吳漁山—思補齋藏畫介紹). Sing Tao Daily (星島日報), (5 Feb.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2186
1950 Anonymous. (我們的話 點滴成流之匯海 天風吹海作狂濤). Sing Tao Daily (星島日報), (16 Apr.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2165
1950 Anonymous. (我與停雲樓). Sing Tao Daily (星島日報), (11 Jun. 1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2166
1950 Anonymous. (教製瓷相). Sing Tao Daily (星島日報), (3 Feb. 1950): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2180
1950 Anonymous. (明清兩代名畫選述). Sing Tao Daily (星島日報), (26 Mar.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2169
1950 Anonymous. (本港大會堂的興廢簡史). Sing Tao Daily (星島日報), (1 Aug.1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2163
1950 Anonymous. (梁益餘書畫展昨天開始). Sing Tao Daily (星島日報), (10 Feb.1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2181
1950 Anonymous. (為定裕兄畫展隨筆). Sing Tao Daily (星島日報), (7 May.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2173
1950 Anonymous. (為張英超箇展序). Sing Tao Daily (星島日報), (19 Feb.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2174
1950 Anonymous. (為盛杏孫氏所藏書畫展覽敬告港中愛好藝術者). Sing Tao Daily (星島日報), (5 Feb.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2175
1950 Anonymous. (現代畫家陳池秀近作). 良友畫報, No. 9. (Aug. 1950): unpaginated. [Text Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2182
1950 Anonymous. (粵中舊藏之文與可畫竹). Sing Tao Daily (星島日報), (26 Feb.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2187
1950 Anonymous. (紀英超個展). Sing Tao Daily (星島日報), (19 Feb. 1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2176
1950 Anonymous. (羅西). Sing Tao Daily (星島日報), (1 Aug.1950): unpaginated. [Comic, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2197
1950 Anonymous. (老畫家李鐵夫 應邀赴穗養病 生活問題完全由政府照顧). Wen Wei Po (文匯報), (31 Aug.1950): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li, Tiefu / Li, Tieh Foo (李鐵夫)
2203
1950 Anonymous. (藝文誌). Sing Tao Daily (星島日報), (30 Jan. 1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2198
1950 Anonymous. (藝術的社會功能). Sing Tao Daily (星島日報), (24 July 1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2199
1950 Anonymous. (記南國藝人鄧誦先). Sing Tao Daily (星島日報), (29 Jan.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2177
1950 Anonymous. (記超然齋的藏畫). Sing Tao Daily (星島日報), (10 Aug.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2178
1950 Anonymous. (誌張中原). Sing Tao Daily (星島日報), (18 May. 1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2188
1950 Anonymous. (談七人畫展的出品). Sing Tao Daily (星島日報), (20 July 1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2189
1950 Anonymous. (談談林德銘的畫). Sing Tao Daily (星島日報), (12 Mar.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2190
1950 Anonymous. (論沈厚韶女史山水). Sing Tao Daily (星島日報), (19 Mar.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2191
1950 Anonymous. (謝南星盧耀海書畫聯展今日開幕). Sing Tao Daily (星島日報), (5 Feb.1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2194
1950 Anonymous. (譚沈厚韶女畫家). Sing Tao Daily (星島日報), (19 Mar.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2200
1950 Anonymous. (賢名畫贊). Sing Tao Daily (星島日報), (5 Mar. 1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2192
1950 Anonymous. (購債美展小鏡頭 一群明星招待觀眾 幾位畫家即席揮毫). [Publication details not available], (25 Mar.1950): unpaginated. [About李鐵夫, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2205
1950 Anonymous. (購債美展最後一天 大會增添新節目 來賓可和影星一起拍照 攝影名家多人在場服務). [Publication details not available], (27 Mar.1950): unpaginated. [About李鐵夫, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2207
1950 Anonymous. (購債美展第二天 看畫訂畫會場人山人海 工商界人士陳祖沛等慷慨解囊 展覽會決定延長一天才閉幕). [Publication details not available], (26 Mar. 1950): unpaginated. [About李鐵夫, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2206
1950 Anonymous. (超然齋歐西油畫觀後記). Sing Tao Daily (星島日報), (10 Aug.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2185
1950 Anonymous. (邵逸軒經略). Sing Tao Daily (星島日報), (22 Jun. 1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2170
1950 Anonymous. (鄧芬書畫展覽會今起一連開三天). Sing Tao Daily (星島日報), (29 Jan.1950): 6. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2193
1950 Anonymous. (金石書畫家楊襄雲). Sing Tao Daily (星島日報), (18 Jun.1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2208
1950 Anonymous. (陳德真女士的山水畫). Sing Tao Daily (星島日報), (13 Aug.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2184
1950 Anonymous. (陳白陽與陸包山). Sing Tao Daily (星島日報), (26 Mar.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2183
1950 Anonymous. (題停雲樓畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (11 Jun.1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2196
1950 Anonymous. (題林德銘畫). Sing Tao Daily (星島日報), (12 Mar. 1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2195
1950 British Council (Hong Kong, China) The Chater Collection of Paintings and Engravings: Pictures Relating to China, Hong Kong, Macao, 1655-1860. Hong Kong: Ye Olde Printerie, Ltd., 1950. [ An exhibition arranged by the British Council in conjunction with the government of Hong Kong; Text in English]

Keyword:private collection, Sir Catchick Paul Chater, Macau
12359
1950 任真漢. (論新繪畫的路向—序七人畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (20 July 1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2217
1950 任真漢. (論鄧芬畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (31 Jan. 1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2218
1950 任訶. (一幅最大膽的畫像). Sing Tao Daily (星島日報), (27 July 1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2219
1950 任訶. (維納斯雕像史話). Sing Tao Daily (星島日報), (26 Oct.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2221
1950 任訶. (馬奈的奧令配亞). Sing Tao Daily (星島日報), (12 Oct.1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2220
1950 伍憲子. (觀吳子深畫展後記). Sing Tao Daily (星島日報), (8 Oct.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2216
1950 冼榮熙博士. (為邵林翁婿夫婦畫展進一言). Sing Tao Daily (星島日報), (22 Jun.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2242
1950 凌盧. (寫在劉源沂畫展之前). Sing Tao Daily (星島日報), (21 May.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2249
1950 凌盧. (陳繼書女士畫藝介紹). Sing Tao Daily (星島日報), (4 Jun.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2250
1950 劉源沂. (陳繼書家學淵源). Sing Tao Daily (星島日報), (4 Jun.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2291
1950 區少軒. (讀陳池秀南嶽紀遊圖卷). Sing Tao Daily (星島日報), (30 Apr.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2259
1950 吳肇鍾. (周世聰女士書畫). Sing Tao Daily (星島日報), (20 Feb.1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2225
1950 吳肇鍾. (陳池秀畫藝觀摩展覽). Sing Tao Daily (星島日報), (30 Apr.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2226
1950 周世勳. (張中原與大觀雅集). Sing Tao Daily (星島日報), (18 May.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2231
1950 周伯剛. (記劉源沂書畫篆刻展覽). Sing Tao Daily (星島日報), (21 May.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2232
1950 商父. (濤畫會春季展介評). Sing Tao Daily (星島日報), (16 Apr.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2261
1950 商父. (陳德真畫展介紹). Sing Tao Daily (星島日報), (13 Aug.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2260
1950 園林. (現代最成功的贗造假畫專家). Sing Tao Daily (星島日報), (12 Sept.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2277
1950 壽民. (劉源沂兄畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (21 May.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2285
1950 奧子深. (停雲樓書畫集展覽贅言). Sing Tao Daily (星島日報), (11 Jun.1950):unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2278
1950 孝聰. (評陳繼書畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (4 Jun.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2227
1950 季友. (論鄧芬的人物畫). Sing Tao Daily (星島日報), (29 Jan.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2233
1950 尤薰. (旅港藏家藏品聯展會中 宋元書畫觀賞記). Sing Tao Daily (星島日報), (26 Feb.1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2209
1950 張中原. (家學淵源話湯翠雛). Sing Tao Daily (星島日報), (28 May.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2262
1950 張充仁. (藝術的使命). Sing Tao Daily (星島日報), (7 May. 1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2263
1950 張英超. (紀「濤」畫會). Sing Tao Daily (星島日報), (16 Apr.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2264
1950 張英超. (紀鄭定裕氏其人其畫). Sing Tao Daily (星島日報), (7 May.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2265
1950 張英超. (贈翠雛). Sing Tao Daily (星島日報), (28 May. 1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2266
1950 徐緘若. (停雲樓畫集展序). Sing Tao Daily (星島日報), (11 Jun.1950):unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2251
1950 愚閣. (介紹沈仲強父女繪畫合展覽). Sing Tao Daily (星島日報), (19 Mar.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]]
2279
1950 愚閣. (論思補齋畫展覽). Sing Tao Daily (星島日報), (5 Feb.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2280
1950 慵齋. (書畫觀賞會出品概論). Sing Tao Daily (星島日報), (26 Feb.1950):unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2286
1950 方帆. (介紹周世聰女士書畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (20 Feb.1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2210
1950 智子. (嘉園所藏名畫). Sing Tao Daily (星島日報), (26 Feb.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2274
1950 朱子範. (現代國畫風格溯源 為九華堂時賢名畫展覽作). Sing Tao Daily (星島日報), (5 Mar.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2222
1950 朱子覺. (讀畫後記 為陳池秀畫藝待評會而作). Sing Tao Daily (星島日報), (30 Apr.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2223
1950 杜景安. (介紹陳德真畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (13 Aug.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2228
1950 東觀. (吳道子畫的傳說). Sing Tao Daily (星島日報), (26 Oct.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2234
1950 林世鴻. (記林德銘). Sing Tao Daily (星島日報), (12 Mar. 1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2238
1950 林中行. (小言). Sing Tao Daily (星島日報), (22 Jun.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2237
1950 林千碩. (從中國繪畫說起—湯翠雛畫展獻詞). Sing Tao Daily (星島日報), (28 May.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2235
1950 林千碩. (淺言收藏). Sing Tao Daily (星島日報), (11 Jun. 1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2236
1950 林靈. (本港大會堂的興廢簡史). Sing Tao Daily (星島日報), (1 Aug.1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2239
1950 柳燊. (觀英超的新中國畫). Sing Tao Daily (星島日報), (19 Feb.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2243
1950 桂坫. (觀林德銘畫). Sing Tao Daily (星島日報), (12 Mar. 1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2252
1950 楊襄雲. (作者自述). Sing Tao Daily (星島日報), (18 Jun. 1950):unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2281
1950 歡樂山人. (題陳德真女士山水). Sing Tao Daily (星島日報), (13 Aug.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2299
1950 浮生. (寫在張中原書畫展覽前). Sing Tao Daily (星島日報), (18 May.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2253
1950 淑敏. (周世聰書畫). Sing Tao Daily (星島日報), (19 Feb. 1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2267
1950 漆園. (沈仲強先生父女畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (19 Mar.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2287
1950 王書琴. (觀陳池秀虎門歸櫂圖卷書後). Sing Tao Daily (星島日報), (30 Apr.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2211
1950 王權波. (湯翠雛 一個屬於自然的畫人). Sing Tao Daily (星島日報), (28 May.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2214
1950 王維能. (祝湯翠雛女士前途無量). Sing Tao Daily (星島日報), (28 May.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2212
1950 王震海. (我所知道的吳子深先生). Sing Tao Daily (星島日報), (8 Oct.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2213
1950 省齋. (記當代畫宗張大千). Sing Tao Daily (星島日報), (12 July 1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2244
1950 石魚容. (德真女士畫觀後). Sing Tao Daily (星島日報), (13 Aug.1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2215
1950 秋水. (從花鳥畫源流談楊襄雲底畫). Sing Tao Daily (星島日報), (18 Jun.1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2245
1950 秋水. (陳繼書的仕女花卉). Sing Tao Daily (星島日報), (4 Jun.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2246
1950 秋鴻. (多才多藝的劉源沂). Sing Tao Daily (星島日報), (21 May.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2247
1950 竺犘. (高師的三種革命). Sing Tao Daily (星島日報), (9 Apr.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2240
1950 筆明. (書林德銘花鳥). Sing Tao Daily (星島日報), (12 Mar.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2275
1950 維犘. (丹青白髮映紅妝). Sing Tao Daily (星島日報), (18 May.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2288
1950 翁翁. (記兩幅名畫 王照山水立軸). Sing Tao Daily (星島日報), (26 Mar.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2254
1950 胡百宗. (從大新畫廳說到邵林聯展). Sing Tao Daily (星島日報), (22 Jun.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2248
1950 般若. (鄧芬之畫風). Sing Tao Daily (星島日報), (29 Jan. 1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2255
1950 艾簡. (記對聯聖手方地山). Sing Tao Daily (星島日報), (12 July 1950): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2224
1950 芝園. (沈氏父女聯展略評). Sing Tao Daily (星島日報), (19 Mar.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2241
1950 荊鴻. (贈鄧誦先序). Sing Tao Daily (星島日報), (29 Jan. 1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2256
1950 葉林豐譯. (亞爾布萊希特.丟勒). Sing Tao Daily (星島日報), (26 Oct.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2282
1950 董窗. (介紹陳繼書女史). Sing Tao Daily (星島日報), (4 Jun.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2283
1950 蘭兒. (張中原的雄心). Sing Tao Daily (星島日報), (18 May.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2297
1950 見齋. (介紹吳子深先生). Sing Tao Daily (星島日報), (8 Oct.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2229
1950 見齋. (超然齋各國名畫展覽小引). Sing Tao Daily (星島日報), (10 Aug.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2230
1950 賓邱. (評林德銘的畫). Sing Tao Daily (星島日報), (12 Mar.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2289
1950 路中鐸. (藏家劉懷祖 名畫展紹介). Sing Tao Daily (星島日報), (13 May.1950):unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2284
1950 郭曼平. (周世聰的書畫). Sing Tao Daily (星島日報), (20 Feb.1950): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2268
1950 鄧芬. (沈仲強父女畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (19 Mar.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2292
1950 錢瘦鐵. (紀停雲三傑). Sing Tao Daily (星島日報), (11 Jun. 1950):unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2293
1950 錢穆. (記吳君子深畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (8 Oct.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2294
1950 陳士文. (邵林畫展小誌). Sing Tao Daily (星島日報), (22 Jun.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2269
1950 陳繼書. (繼書自述). Sing Tao Daily (星島日報), (4 Jun. 1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2270
1950 陶壽伯. (張中原畫展小引). Sing Tao Daily (星島日報), (18 May.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2272
1950 陶然. (明代書法之精華). Sing Tao Daily (星島日報), (26 Mar.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2271
1950 韓穗軒. (觀濤畫會預展後). Sing Tao Daily (星島日報), (16 Apr.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2295
1950 顧青瑤. (停雲樓書畫集展簡述). Sing Tao Daily (星島日報), (11 Jun.1950):unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2298
1950 馨廬. (出品總評). Sing Tao Daily (星島日報), (26 Mar. 1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2296
1950 馬鑑. (看了邵逸軒林中行邵幼軒的畫). Sing Tao Daily (星島日報), (22 Jun.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2257
1950 高貞白. (報國好機會!). [Publication details not available], (25 Mar 1950):unpaginated. [About李鐵夫, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2258
1950 魚籽. (關於大會堂屋頂的一件傳說 金馬成精). Sing Tao Daily (星島日報), (1 Aug.1950):unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2273
1950 鳳三. (寄厚望于中原兄). Sing Tao Daily (星島日報), (18 May.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2290
1950 黃也白. (中國畫的新方向). Sing Tao Daily (星島日報), (18 May.1950):10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2276
1951 Hong Kong Annual Report by the Director of Education for the Finanical Year 1950-51, 10-11,16-17,20-33, 44-47,52-61,78-80. [HKAA has a photocopy]
2477
1951 Zhao Shaoan, Zhou Yifeng, Ye Shaobing, He Qiyuan, Rong Chishi Hezuohuaji (趙少昂,周一峰, 葉少秉, 何漆園, 容遫石合作畫集). Hong Kong: Donghua sanyuan (東華三院), 1951.

Artist:Zhao Shaoang / Chao Shao An (趙少昂), He Qiyuan / Ho Chat Yuen (何漆園)
2478
1951 Anonymous. (中國藝術展覽會在列寧格勒閉幕). Sing Tao Daily (星島日報), (18 Jan.1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2302
1951 Anonymous. (中英學會主辦 長恨歌水滸傳畫展 港督明日親臨參觀). Sing Tao Daily (星島日報), (8 Feb.1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2300
1951 Anonymous. (中英學會名畫展 湘督昨蒞會欣賞). Sing Tao Daily (星島日報), (12 Feb.1951):unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2301
1951 Anonymous. (佘雪曼師生舉行書畫展 作品一百餘件). Sing Tao Daily (星島日報), (22 Jan.1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2306
1951 Anonymous. (佘雪曼書畫展昨日揭幕). Sing Tao Daily (星島日報), (30 Jan.1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2307
1951 Anonymous. (六千餘人多才多藝 聲色藝文樣樣俱存). Sing Tao Daily (星島日報), (5 Feb.1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2303
1951 Anonymous. (名家作品參加聯合美術義展 高卓雄昨主持開幕禮). Wah Kiu Yat Po (華僑日報). (1 July 1951): unpaginated. [About Yee Bon, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2322
1951 Anonymous. (周碧初油畫展在聖約翰教堂舉行). Sing Tao Daily (星島日報), (11 Jan.1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2308
1951 Anonymous. (夏文山, 譚文芳, 彭廣信, 盧威 西畫圖案畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (8 Feb.1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2309
1951 Anonymous. (新聞界小說作家第一屆書畫聯展). Sing Tao Daily (星島日報), (12 Jan. 1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2318
1951 Anonymous. (港大中文學會 古書畫碑展覽). Sing Tao Daily (星島日報), (17 Feb. 1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2315
1951 Anonymous. (王商一將舉行畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (18 Feb.1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2304
1951 Anonymous. (王商一畫院昨開幕盛況). Sing Tao Daily (星島日報), (22 Feb.1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2305
1951 Anonymous. (穗文藝界抗美援朝巡行花絮). Sing Tao Daily (星島日報), (5 Feb. 1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2320
1951 Anonymous. (萬國藝專美術講座). Wah Kiu Yat Po (華僑日報). (2 July 1951): unpaginated. [About Yee Bon, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2325
1951 Anonymous. (藝壇簡訊). Wah Kiu Yat Po (華僑日報). (8 Nov. 1951): unpaginated. [About Yee Bon, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2326
1951 Anonymous. (複製彩畫展 英文化委會定期舉行 為聯合國文教組主辦). Sing Tao Daily (星島日報), (20 Jan. 1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2319
1951 Anonymous. (雪曼藝院書畫今起正式展覽). Sing Tao Daily (星島日報), (29 Jan. 1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2314
1951 Anonymous. (香港美術院). Wah Kiu Yat Po (華僑日報). (10 Aug. 1951): unpaginated. [About Yee Bon, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2323
1951 Anonymous. (香港風光畫展). Wah Kiu Yat Po (華僑日報). (10 Aug. 1951): unpaginated. [About Yee Bon, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2324
1951 Anonymous. (馬慈航畫展今明仍舉行). Sing Tao Daily (星島日報), (17 Jan.1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2310
1951 Anonymous. (馮平山圖書館 鮑少游畫展盛況 杜神父講長恨歌本事). Sing Tao Daily (星島日報), (10 Feb. 1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2316
1951 Anonymous. (高劍父先生傳略). Sing Tao Daily (星島日報), (27 Jan. 1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2311
1951 Anonymous. (高劍父畫展今起開四天). Sing Tao Daily (星島日報), (27 Jan. 1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2312
1951 Anonymous. (高劍父畫展明展期一天). Sing Tao Daily (星島日報), (30 Jan. 1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2313
1951 Anonymous. (麗精美專春季聯展). Sing Tao Daily (星島日報), (26 Feb. 1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2321
1951 Anonymous. (黃老奮亳芒刻在思豪酒店幗廳舉行). Sing Tao Daily (星島日報), (11 Jan. 1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2317
1951 任真漢. (評高劍父畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (29 Jan. 1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2327
1951 任真漢. (評黃永玉畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (7 Jan. 1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2328
1951 劉仲英. (謝家夔畫展 今明兩日仍在思豪畫廳舉行). Sing Tao Daily (星島日報), (14 Feb. 1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2344
1951 南甫. (高劍父真畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (28 Jan. 1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2331
1951 張英超. (紀周碧初教授). Sing Tao Daily (星島日報), (12 Jan. 1951): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2338
1951 張英超. (高逸鴻國畫展在思豪酒店畫廳舉行). Sing Tao Daily (星島日報), (11 Jan. 1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2339
1951 徐鏡齋. (王商一畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (21 Feb. 1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2333
1951 李撫虹. (國畫什麼要變 寫在高師畫展會). Sing Tao Daily (星島日報), (27 Jan. 1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2329
1951 李撫虹. (寫在鮑先生畫展之前). Sing Tao Daily (星島日報), (9 Feb. 1951): 8. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2330
1951 楊善深. (高師劍父畫展感言). Sing Tao Daily (星島日報), (27 Jan. 1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2343
1951 省齋. (王摩詰的詩畫). Sing Tao Daily (星島日報), (13 Feb. 1951): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2332
1951 筆夫. (神秘妖姬) [comic]. (天底下週刊) vol. 3. (Jun. 1951): 16-17. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2342
1951 鄭春霆. (畫家鮑少游傳). Sing Tao Daily (星島日報), (9 Feb. 1951): 8. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2345
1951 陳士文. (周碧初先生及其言論). Sing Tao Daily (星島日報), (12 Jan. 1951): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2340
1951 陳子石. (高劍父先生畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (27 Jan. 1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2341
1951 馨廬. (略評徐東白油像展). Sing Tao Daily (星島日報), (19 Feb. 1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2347
1951 馬鑑. (看了王商一的畫). Sing Tao Daily (星島日報), (23 Feb. 1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2334
1951 馬鑑. (觀高逸鴻畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (13 Jan. 1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2337
1951 馬鑑. (馬慈航的畫). Sing Tao Daily (星島日報), (16 Jan. 1951): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2335
1951 馬鑑. (鮑少游的長恨歌詩意和水滸傳畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (9 Feb. 1951): 8. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2336
1951 鮑少游. (關於拙作長恨歌詩意). Sing Tao Daily (星島日報), (9 Feb. 1951): 8. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2346
1952 Anonymous Combined Exhibition of the Works of the Following Calligraphers and Artists: Yung Shau-shek, Hu Chien-un, Chang Shao-shek, Liang Pai-yu, Fung Kang-hou, Wan Wing-sum, Yeh Shao-peng, Chao Shao-an. Singapore: Tiger Press, 1952. [With brief biography and works of the artists. Text in Chinese]

Artist:Rong Shushi / Yung Sou Shek (容漱石), Hu Chien-un, Zhang Shaoshi / Cheung Shiu Shek (張韶石), Liang Pai-yu, Feng Kanghou / Fung Kang Hou (馮康侯), Wan Wing-sum, Ye Shaobing / Yeh Shao-peng (葉少秉), Zhao Shaoang / Chao Shao An (趙少昂)
Keyword:calligraphy, Chinese ink painting, Lingnan school
Location: HKAA has one photocopy
2480
1952 Anonymous Xingjiapo hua ren qing nian hui zhu ban ba jia shu hua lian he zhan lan (星加坡華人青年會主辦 八家書畫聯合展覽) [Combined Exhibition of the Works of the Following Calligraphists and Artists]. Singapore: Chinese Y.M.C.A., 1952. [Exhibition catalogue; Exhibition date: 30 Aug. 1952;Text in Chinese]

Artist:Rong Shushi / Yung Sou Shek (容漱石), Hu Chien-un, Zhang Shaoshi / Cheung Shiu Shek (張韶石), Liang Pai-yu, Feng Kanghou / Fung Kang Hou (馮康侯), Wan Wing-sum, Ye Shaobing / Yeh Shao-peng (葉少秉), Zhao Shaoang / Chao Shao An (趙少昂)
Keyword:calligraphy, Chinese ink painting, Lingnan school
Location: HKAA has one photocopy
2479
1952 Anonymous. (周世聰女士 舉行書畫展). (28 Aug. 1952), [Publication details not available]. [Text Text in Chinese, HKAA has one photocopy.]
2348
1952 Chen Jinghong / Chan Ging Hung (陳荊鴻) "Xu (序) [Preface]." In Lu Zhiwei wen yi (呂智惟文藝) [The Literary and Artistic Work of Lu Zhiwei], edited by Lu Canming (呂燦銘), unpaginated. Hong Kong: Lu Canming (呂燦銘), 1952. [ Text in Chinese]

Artist:Lu Canming (呂燦銘), Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨), Chen Jinghong / Chan Ging Hung (陳荊鴻)
Keyword:Chinese ink painting, Chinese calligraphy
12842
1952 Lu Canming (呂燦銘) "Dao Gao Jianfu (悼高劍父) [Mourning for Gao Jianfu]" In Lu Zhiwei wen yi (呂智惟文藝) [The Literary and Artistic Work of Lu Zhiwei], unpaginated. Hong Kong: Lu Canming (呂燦銘), 1952. [ Text in Chinese]

Artist:Lu Canming (呂燦銘), Gao Jianfu (高劍父)
Keyword:Chinese ink painting
12832
1952 Lu Canming (呂燦銘) Lu Zhiwei wen yi (呂智惟文藝) [The Literary and Artistic Work of Lu Zhiwei]. Hong Kong: Lu Canming (呂燦銘), 1952. [ Text in Chinese]

Artist:Lu Canming (呂燦銘), Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨), Gao Jianfu (高劍父)
Keyword:Chinese ink painting
12831
1952 Zheng Chunting (鄭春霆) "Lu Canming juan (呂燦銘傳) [Biography of Lu Canming]." In Lu Zhiwei wen yi (呂智惟文藝) [The Literary and Artistic Work of Lu Zhiwei], edited by Lu Canming (呂燦銘), unpaginated. Hong Kong: Lu Canming (呂燦銘), 1952. [ Text in Chinese]

Artist:Lu Canming (呂燦銘), Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Keyword:Chinese ink painting
12841
1953 "Hong Kong Art Club Exhibition: Moving Work by Lee Byng." [Publication details not available], (1 Oct. 1953): unpaginated. [Text in English]

Artist:Li Bing/ Lee Byng (李秉)
Keyword:exhibition
Location: FA.HKF HKAA primary source vol.3
2482
1953 (佘雪曼教授詩文書畫潤例) (香港雪曼藝文院), (Apr. 1953): unpaginated. [About Sheh Hsueh Man, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2483
1953 (兒童樂園合訂本第一至第十二期) . Hong Kong: 兒童樂園社, 1953. [Bi-weekly Comics: 15 Jan. to 1 July, 1953. [Text in Chinese]
2484
1953 (雪曼藝文院叢書第三種—佘雪曼教授詩文書畫集). [Publication details not available], (Apr. 1953). [Advertisement, about Sheh Hsueh Man, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2486
1953 (雪曼藝文院講習簡章) (香港雪曼藝文院), (16 Apr. 1953): unpaginated. [About Sheh Hsueh Man, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2485
1953 Hong Kong Annual Report by the Director of Education for the Finanical Year 1952-1953, 1-7,30-33,54-59. [HKAA has a photocopy]
2487
1953 Anonymous. "Personalities—Artist Going To Canada—Mr Lee Byng." South China Morning Post, (8 Oct. 1953). [Text in English]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉)
Location: FA.HKF HKAA primary source vol.3
2362
1953 Anonymous. (三反五反的動機及其後果). Sing Tao Daily (星島日報), (1 Jan. 1953): 9. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2349
1953 Anonymous. (中青美術招生). Sing Tao Daily (星島日報), (7 Jan. 1953): 7. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2351
1953 Anonymous. (伯明翰攝影展覽 港作品多幀入選). Sing Tao Daily (星島日報), (Mar. 1953): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2355
1953 Anonymous. (僑美女藝術家 黃玉雪將訪港). Sing Tao Daily (星島日報), (10 Jan. 1953): 6. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2360
1953 Anonymous. (古玩傢私什架會 書畫古玩展覽昨晨開幕). Sing Tao Daily (星島日報), (8 Jan. 1953): 7. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2353
1953 Anonymous. (名畫廉恥 (豐子愷, 齊百石)). Sing Tao Daily (星島日報), (7 Jan. 1953): 7. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2354
1953 Anonymous. (大酒店書畫室 展覽名家油畫). Sing Tao Daily (星島日報), (Mar. 1953): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2350
1953 Anonymous. (徐文炎書法 今最後展出). Sing Tao Daily (星島日報), (5 Mar. 1953): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2357
1953 Anonymous. (書曼藝文院). Sing Tao Daily (星島日報), (8 Jan. 1953): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2358
1953 Anonymous. (王繼新雕塑室). Sing Tao Daily (星島日報), (8 Jan. 1953): unpaginated. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2352
1953 Anonymous. (萬國藝專學校 廣告科課程多). Sing Tao Daily (星島日報), (5 Jan. 1953): 7. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2359
1953 Anonymous. (香港電影節的願與前瞻). Sing Tao Daily (星島日報), (1 Jan. 1953): 20. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2356
1953 Anonymous. (魯本斯的巴里斯的裁判). Sing Tao Daily (星島日報), (7 Jan. 1953): 11. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2361
1953 R.D. (呔底藏嬌) Sing Tao Daily (星島日報), (4 Jan. 1953): 10. [Picture, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2363
1953 Sheng Zhai (省齋). Combined Exhibition of the Works of the Following Calligraphers and Artists: Yung Shau-shek, Hu Chien-un, Chang Shao-shek, Liang Pai-yu, Fung Kang-hou, Wan Wing-sum, Yeh Shao-peng, Chao Shao-an. Singapore: Tiger Press, 1952. [With brief biography and work]

Artist:Rong Shushi / Yung Sou Shek (容漱石), Hu Chien-un, Zhang Shaoshi / Cheung Shiu Shek (張韶石), Liang Pai-yu, Feng Kanghou / Fung Kang Hou (馮康侯), Wan Wing-sum, Ye Shaobing / Yeh Shao-peng (葉少秉), Zhao Shaoang / Chao Shao An (趙少昂)
Keyword:calligraphy, Chinese ink painting, Lingnan school
2369
1953 吳湖帆. (張大千畫蓮花). Sing Tao Daily (星島日報), (6 Jan. 1953): 10. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2364
1953 呂燦銘. (賀文略中西繪畫展 會場: 思豪酒店閣樓). Sing Tao Daily (星島日報), (6 Feb. 1953): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2365
1953 敬相. (王小二過年). Sing Tao Daily (星島日報. ), (1 Jan. 1953): 9. [Pictures, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2372
1953 明. (藝術家的靈感) Sing Tao Daily (星島日報), (4 Jan. 1953): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2367
1953 李鵬. (我不要這些, 要輕氣球). Sing Tao Daily (星島日報), (1 Jan. 1953): 20. [Pictures, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2366
1953 肯特. (祝福) Sing Tao Daily (星島日報), (2 Jan. 1953): unpaginated. [Picture, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2368
1953 草衣. (介紹賀文略畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (5 Feb. 1953): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2370
1953 霜崖. (世界藝術名作介紹 彌蓋朗基羅的壁畫). Sing Tao Daily (星島日報), (1 Jan. 1953): 11. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2373
1953 霜崖. (藝術名作介紹 彌蓋朗基羅的「摩曲」). Sing Tao Daily (星島日報), (1 Jan. 1953): 11. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2374
1953 馬鑑. (佘雪曼教授詩文書畫集序) (佘雪曼教授詩文書畫集), (15 Apr. 1953): unpaginated. [About Sheh Hsueh Man, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2371
1954 (漫畫報) [comic] Sing Tao Daily, (28 Feb.1954): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2490
1954 Anonymous "2 Artists Open Studio to Help Youngsters." Hong Kong Standard, (10 Apr. 1954): unpaginated.[Text in English]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉), Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善)
Keyword:studio, education
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2488
1954 Anonymous "Exhibition of Paintings, Works of Leading H.K. Artists, Art Teachers." South China Morning Post, (14 Dec. 1954): unpaginated.

Location: HKAA has one photocopy
2489
1954 Anonymous. "2 Artists Open Studio To Help Youngsters." [Publications details not available], (10 Apr. 1954): unpaginated. [Text in English]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉)
Location: HKAA has a photocopy
2385
1954 Anonymous. "Untitled." Sing Tao Daily (星島日報), (18 Feb. 1954): 1. [Picture, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2375
1954 Anonymous. (寫在張韶石畫展中). Sing Tao Daily (星島日報), (13 Jan. 1954): 6. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2383
1954 Anonymous. (後生產驚人). Sing Tao Daily (星島日報), (1 Jan. 1954): 7. [Picture, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2376
1954 Anonymous. (新年漫畫). Sing Tao Daily (星島日報), (1 Jan. 1954): 7. [Picture, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2381
1954 Anonymous. (新年的故事). Sing Tao Daily (星島日報), (1 Jan. 1954): 7. [Picture, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2380
1954 Anonymous. (書畫義賣). Sing Tao Daily (星島日報), (6 Jan. 1954): 7. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2377
1954 Anonymous. (書畫義賣今舉行 由港督夫人揭幕). Sing Tao Daily (星島日報), (4 Jan. 1954): 7. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2378
1954 Anonymous. (書畫義賣最後今天). Sing Tao Daily (星島日報), (10 Jan. 1954): 7. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2379
1954 Anonymous. (歐西美術畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (16 Feb. 1954): 7. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2384
1954 Anonymous. (綠寶鮮橙汁). Sing Tao Daily (星島日報), (13 Feb. 1954): 13. [Advertisement, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2382
1954 Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善) "The Hong Kong Artists' Group." The Studio, 148, (July 1954): 84-87.
2386
1954 W., K.C. "Exhibition of Paintings—Works of Leading H.K. Artists". South China Morning Post, (14 Dec. 1954): unpaginated. [Text in English]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉)
Keyword:exhibition
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2387
1955 "'One-man School'– Lee Byne Has Created Canadian-Chinese Art." The Vancouver Province, (16 Nov. 1955): unpaginated. [HKAA has one photocopy]
2498
1955 "Back Home is Lee Byne." The Vancouver Province, (16 Nov. 1955): unpaginated. [HKAA has one photocopy]
2493
1955 "Gangdu fufu canguan huazhan" (港督夫婦參觀畫展). Gongshang wanbao (工商晚報), (10 May. 1955): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2494
1955 "Gangdufufu jinchen canguan libing gezhan" (港督夫婦今晨參觀李秉個展) [Governer of Hong Kong visited Lee Byng's exhibition this morning]. Sing Dao Evening (星島晚報), (9 May. 1955): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Bing/ Lee Byng (李秉)
Keyword:exhibition, hong kong governer
Location: FA.HKF HKAA primary source vol.3
2495
1955 "H.E., Lady Grantham at Lee Byng Painting Exhibition." Hong Kong Standard, (c. 10 May. 1955): unpaginated [Text in English]

Artist:Li Bing/ Lee Byng (李秉)
Keyword:exhibition
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2496
1955 "Li Bing huazhan kaimu, gangdu kangli canguan" (李秉畫展開幕, 港督伉儷參觀). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (10 May. 1955): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Bing/ Lee Byng (李秉)
Keyword:exhibition
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2497
1955 "Rewarding Art Show: Lee Byng's Three Styles Most Pleasing." South China Morning Post, (10 May. 1955): 5. [Text in English]

Artist:Li Bing /Lee Byng (李秉)
Keyword:exhibition
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2500
1955 "Zai shengyuehan libitang libing jinkai huazhan gangdu fufu daochan gcanguan.” 在聖約翰禮拜堂, 李秉今開畫展, 港督夫婦到場參觀. Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (9 May. 1955): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Bing/ Lee Byng (李秉)
Keyword:exhibition
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2501
1955 Josias Leao (8 Oct. 1955). [Letter, about Lee Byng, text in English]

Artist:Li Bing/ Lee Byng (李秉)
Keyword:letter
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2502
1955 Adams, Anthony Frederic. "Contemporary Art.”[Publication details not available], (10 May. 1955): unpaginated. [ HKAA has one photocopy]
2388
1955 Anonymous "Artist Going to Canada: Mr. Lee Byng." South China Morning Post, (8 Oct. 1955): unpaginated.[Text in English]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉)
Keyword:watercolor
Location: FA.HKF HKAA primary source vol.3
2491
1955 Anonymous Paintings by Local Artists Go On View At 3-Day Exhibition. [Publication details not available], (9 May. 1955): unpaginated.

Location: HKAA has one photocopy
2499
1955 Anonymous. "Gang du fufu jinchen canguan gezhan"(港督夫婦今晨參觀個展), [Lady Grantham at Lee Byng's exhibition this morning]. Sing Tao Evening Post (星島晚報), (9 May. 1955). [About Lee Byng, text in Chinese]

Artist:Li Bing/ Lee Byng (李秉)
Keyword:exhibition
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2392
1955 Anonymous. "huajia Li Bing juxing huazhan"(畫家李秉舉行畫展) [Painter Lee Byng held his personal exhibition]. Sing Tao Evening Post (星島晚報), (9 May. 1955). [About Lee Byng, text in Chinese]

Artist:Li Bing/ Lee Byng (李秉)
Keyword:exhibition
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2393
1955 Anonymous. "Yu Ben mingqi huazhan, gangdu kangli jianglin canguan"(余本明起畫展 港督伉儷將臨參觀) [Yee Bon Art Exhibition will start from tomorrow, Hong Kong Governer couple will come to visit].Wah Kiu Yat Po (華僑日報). (27 Nov. 1955): unpaginated. [About Yee Bon, text in Chinese]

Artist:Yu Ben/ Yee Bon (余本)
Keyword:exhibition
Location: FA.HKF HKAA primary source vol.2
2395
1955 Anonymous. "Yu Ben zhi hua"(余本之畫) [Paintings by Yee Bon].Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (23 Nov. 1955): unpaginated. [About Yee Bon, text in Chinese]

Artist:Yu Ben/ Yee Bon (余本)
Keyword:oil painting
Location: FA.HKF HKAA primary source vol.2
2394
1955 Anonymous. (中國藝術協會 恢復贈醫 分文不收). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (4 May. 1955): unpaginated. [About 周世聰, text in Chinese, HKAA has one photocopy.]
2389
1955 Anonymous. (中國藝術協會 現代書畫展覽). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (2 May. 1955): unpaginated. [About 周世聰, text in Chinese, HKAA has one photocopy.]
2390
1955 Anonymous. (中華藝術協會 舉行書畫展覽). Sing Tao Daily (星島日報), (2 May. 1955): unpaginated. [About 周世聰, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2391
1955 Chan, Luis. "Duchuangde fengge: wei li bingJun. diyici gezhan erzuo" (獨創的風格: 為李秉君第一次個展而作) [Unique Style: Lee Byng's First Solo Exhibition]. [Publication details not available], (2 May. 1955): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Bing/ Lee Byng (李秉)
Keyword:exhibition
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2396
1955 Drumright, Everett F. Letter (14 Sept. 1955), [Letter, about Lee Byng, text in English]

Artist:Li Bing/ Lee Byng (李秉)
Keyword:letter
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2397
1955 Lin Zai (林載). "Li Bing zhi fengjinghua" (李秉之風景畫) [The Landscape Painting of Lee Byng]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (16 May. 195): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Bing/ Lee Byng (李秉)
Keyword:landscape painting
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2398
1955 Ma Jian (馬鑑) "Fang Zhaolin nu shi de hua (方召麐女士的畫) [Paintings by Madam Fang Zhaoling]." Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (Feb. 1955): [unpaginated]. [ Text in Chinese]

Artist:Fang Zhaolin / Fang Zhaoling (方召麐)
Keyword:woman art, Chinese ink painting
12803
1955 Talamo, M.C.R. "The Hong Kong Art Club."(16 Sept. 1955). [Letter, about Lee Byng, text in English]

Artist:Li Bing/ Lee Byng (李秉)
Keyword:letter
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2400
1955 Talamo, M.C.R. [Article on Lee Byng without title]. Hong Kong: The Artland Co. Ltd. 21 Apr. 1955. Text in English]

Artist:Li Bing/ Lee Byng (李秉)
Keyword:artist description
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2399
1955 W.S. "Artist's Exhibition: Lee Byng Show Tells Its Story Brilliantly, Pictures With Quiet Charm." [Publication details not available; Text in English]

Artist:Li Bing / Lee Byng (李秉)
Keyword:exhibition
Location: FA. HKAA primary source vol.3
2492
1955 Yu Qian/ 于潛 "Yu Ben jiqi renwu hua"(余本及其人物畫) [Yee Bon and his figure paintings]Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (19 Feb. 1955): unpaginated. [About Yee Bon, text in Chinese]

Artist:Yu Ben/ Yee Bon (余本)
Keyword:figure painting, oil painting
Location: FA.HKF HKAA primary source vol.2
2401
1956 "Trip To Bali By Liu Kang, C.S. Chen, W.H. Chen, S.P.Chong" (桃源行 劉抗, 陳文希, 陳宗瑞, 鍾泗濱 峇里旅行作品選). The Young Companion (良友畫報), No. 6. (July 1956): 29. [Pictures, HKAA has a photocopy]
2516
1956 "Trip To Bali By Liu Kang, C.S. Chen, W.H. Chen, S.P.Chong" (桃源行 劉抗, 陳文希, 陳宗瑞, 鍾泗濱 峇里旅行作品選). The Young Companion (良友畫報), No. 6. (July 1956): 29. [Pictures, HKAA has a photocopy]
2517
1956 (丙申社第一次畫展集) (Feb. 1956). [HKAA has a photocopy]
2518
1956 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 10 (Nov. 1956). [HKAA has a photocopy]
2519
1956 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 11 (Dec. 1956). [HKAA has a photocopy]
2520
1956 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 6 (July 1956). [HKAA has a photocopy]
2521
1956 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 7 (Aug. 1956). [HKAA has a photocopy]
2522
1956 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 8 (Sept. 1956). [HKAA has a photocopy]
2523
1956 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 9 (Oct. 1956). [HKAA has a photocopy]
2524
1956 Anonymous. "Famous Galleries" (世界名作畫廊). The Young Companion (良友畫報), No. 6. (July 1956): 25. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2505
1956 Anonymous. "Footsteps Through Japan" (張大千東瀛遊蹤). The Young Companion (良友畫報), No. 7. (Apr. 1956): 20-23. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2503
1956 Anonymous. "Xiangying zuguo haozhao, zhuming huajia Yu Ben quanjia hui Sui, wuyue jian huiqu kandao guanghui qianjing, jue jixu chuangzuo wei zuguo yishu fuwu"(響應祖國號召 著名畫家余本全家回穗 五月間回去看到光輝前景 決繼續創作為祖國藝術服務) [Responding to the call of the state, famous artist Yee Bon came back to Guangzhou with his family, seeing the rosy future during his back in May, he decided to keep painting to serve the art of China]. (大公報, 文匯報), (13 Sept. 1956): unpaginated. [About Yee Bon, text in Chinese]

Artist:Yu Ben/ Yee Bon (余本)
Keyword:oil painting, politics
Location: FA.HKF HKAA primary source vol.2
2509
1956 Anonymous. (Wood Cuts). The Young Companion (良友畫報), No. 9. (Oct. 1956): unpaginated. [Pictures, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2504
1956 Anonymous. (吳子深畫品冠當代). The Young Companion (良友畫報), No. 8 (Sept. 1956): unpaginated. [About 吳子深, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2506
1956 Anonymous. (我永不忘懷的人(二) 「良友畫報」的恩人). The Young Companion (良友畫報), No. 6. (July 1956): 32. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2507
1956 Anonymous. (畫家黃君璧氏喜讀良友畫報). The Young Companion (良友畫報), No. 6. (July 1956): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2508
1956 Hong Kong Baptist University (香港浸會大學) Hong Kong Baptist University (香港浸會大學). Hong Kong: Fine Arts Department, University of Hong Kong, 2014. [1 folder; Materials gathered from various sources ; Information in Chinese and English]

Keyword:art education, art school, exhibition venue, university
Location: HKAA organization file section
13910
1956 伍德聯. "Paintings of Chiu Fung" (當代藝壇怪傑趙鳳之畫). The Young Companion (良友畫報), No. 11. (Dec. 1956): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2511
1956 孫旗. (介紹自由中國超現實派畫家—何鐵華氏及其作品). (良友畫報), No. 8. (Sept. 1956): unpaginated. [Text Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2512
1956 王世昭. (十四齡小畫人許涵清). (良友畫報), (8. Sept. 1956): 32. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2510
1956 能履. "Lee Ying Shan Master of Landscape Painting." (良友畫報). No. 9. (Oct. 1956): 2-3. [About李研山, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2513
1956 陳洪甄. "Village Life in Woodcuts" (木刻 刻刀上的鄉村生活). The Young Companion (良友畫報), No. 8 (Sept. 1956): 14-15. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2515
1956 高弼生. (張大千與畢加索 東西兩大畫家會見記). The Young Companion (良友畫報), No. 10 (Nov. 1956): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2514
1957 "F. S. Miao's Work at Formosa Salon of Photography" (台灣攝影沙龍 苗豐盛的藝術攝影作品介紹). The Young Companion (良友畫報), No. 12 (Jan. 1957): unpaginated. [Pictures, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2545
1957 "Art Exhibition in Aid of The Lingnan Middle School Building Fund." [Document, exhibition date: 1-4 Nov. 1957, about 麥國偵, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2547
1957 (木刻畫). The Young Companion (良友畫報), No. 15. (Apr. 1957): 19. [Picture,text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2535
1957 (香港第三屆藝術節: 紀念手冊) [Exhibition Catalogue, exhibition from 28 Sept. to 2 Nov. 1957, text in Chinese, with Preface and list of exhibits (Chinese calligraphy & Chinese painting), text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2548
1957 A Souvenir Album of the Group Exhibition of Chinese Paintings & Calligraphical Works by Ten Contemporary Chinese Artists (十朋書畫聯展特輯). Hong Kong: The Hong Kong Arts And Literature Centre, 1957.

Artist:Shum Hock-lui, Wu Tse-shen, Yi Chun-cho, Tseng Ke-tuan, Wang Shih-chao, Garfield Chao, Huang Yao, Tseng Hou-hsi, Lin Ch'ien-shih, Lin Ta-yung. Exhibition: 8-14 Aug., 1957 at The Hong Kong Arts And Literature Centre. [Text in Chinese
2546
1957 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 12 (Jan. 1957). [HKAA has a photocopy]
2549
1957 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 13 (Feb. 1957). [HKAA has a photocopy]
2550
1957 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 15 (Apr. 1957). [HKAA has a photocopy]
2551
1957 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 18 (July 1957). [HKAA has a photocopy]
2552
1957 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 19 (Aug. 1957). [HKAA has a photocopy]
2553
1957 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 20 (Sept. 1957). [HKAA has a photocopy]
2554
1957 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 21 (15 Nov. 1957). [HKAA has a photocopy]
2555
1957 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 22 (15 Dec. 1957). [HKAA has a photocopy]
2556
1957 Anonymous. "In Vietnam" (越南華僑攝影選刊 李天鈺, 唐靜攝影佳作). The Young Companion (良友畫報), No. 15. (Apr. 1957): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2529
1957 Anonymous. (名插圖專家薛蕾氏佳作選刊). The Young Companion (良友畫報), No. 13. (Feb. 1957): 13. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2530
1957 Anonymous. (影星林黛的七彩生活). The Young Companion (良友畫報), No. 13. (Feb. 1957): 12. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2533
1957 Anonymous. (莊肅明). The Young Companion (良友畫報), No. 12 (Jan. 1957): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2526
1957 Anonymous. (金瓶梅畫傳). No. 13. (Feb. 1957): 10-11. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2531
1957 Anonymous. (香港第三屆藝術節展覽會: 視覺藝術組展覽) 良友畫報 No. 22 (Dec. 1957): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2525
1957 Anonymous. (馬可勃羅東遊記插畫的佳作). The Young Companion (良友畫報), No. 13. (Feb. 1957): 12. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2532
1957 Anonymous. An Exhibition of Chinese Art by Hong Kong Painters arranged by The China Society, The Singapore Art Society & The Society of Chinese Artists. (香港中國畫人作品東南亞巡迴展覽會目錄). [Exhibition catalogure with list of exhibits; Exhibition in 1957; Text in English & Chinese]

Keyword:exhibition overseas
Location: HKAA has one photocopy
2527
1957 Anonymous. Joint Exhibtion of Painting in Memory of Mr. Kao Chee Fung (紀念高奇峰先生聯合畫展) [Ji nian Gao Qifeng xian sheng lian he hua zhan]. [Exhibition invitation; Exhibition date: 29 Jul. - 30 Jul. 1957; Text in Chinese]

Artist:He Qiyuan / Ho Chat Yuen (何漆園), Zhou Yifeng / Chou Yat Fung (周一峰), Rong Shushi / Yung Sou Shek (容漱石), Zhao Shaoang / Chao Shao An (趙少昂)
Keyword:painting, Lingnan School
Location: HKAA has one photocopy
2528
1957 Innes, E.A. "A Brief Biography of Lui Shou Kwan." Lui Shou Kwan. Hong Kong: Hong Kong Modern Literature and Art Association, 1963, 4.

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Location: HKAA has a photocopy
2534
1957 Lu, Shoukun / Lui, Shou Kwan (呂壽琨) Guo hua de yan jiu (國畫的硏究) [A study on Chinese paitning]. Hong Kong: Ming Sheng, 1957. [ Text in Chinese]

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Keyword:Chinese ink painting
12830
1957 Wong, K.C. "Works of Chinese Artist of Great Talent: A New Approach Noted." Lui Shou Kwan (呂壽琨) [Lu Shoukun]. Hong Kong: Hong Kong Modern Literature and Art Association, 1963, 5-9.

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Keyword:new chinese ink painting movement
Location: HKAA has one photocopy
2536
1957 何鐵華. "Recent Work of Mr. Kwok Pak Chuen" (郭百川近作選刊). The Young Companion (良友畫報), No. 15. (Apr. 1957): 24. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2537
1957 周世聰. (周世聰女書: 楷行草格言書範). [Publication details not available] (Jan. 1957): unpaginated. [Calligraphy, HKAA has one photocopy.]
2539
1957 李平. (「知書善畫.邃於國學」). The Young Companion (良友畫報), No. 15. (Apr. 1957): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2538
1957 林洪恩. (印尼華僑生活速寫). The Young Companion (良友畫報), No. 12. (Jan. 1957): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2540
1957 磐石 (黃般若氏及其近作) The Young Companion (良友畫報), No. 15 (5 Apr. 1957): 25. [Text in Chinese]

Artist:Huang Bore / Wong Po Yeh (黃般若)
Location: HKAA has a photocopy
2542
1957 磐石 (黃般若氏筆下的香港風光圖) (Hong Kong Views by Wong Poon Yeuk). The Young Companion (良友畫報), No. 15 (5 Apr. 1957): 25. [Text in Chinese]

Artist:Huang Bore / Wong Po Yeh (黃般若)
Location: HKAA has a photocopy
2543
1957 袁步雲. (柳姐漫畫集). No. 1. (Oct. 1957). [About 袁步雲, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2541
1957 謝恩祈. (藝壇鴛侶). 良友畫報, No. 12, 1957. [About 周世聰,text Text in Chinese, HKAA has one photocopy.]
2544
1958 21st Anniversary Special Photographic Society of Hong Kong. 香港攝影學會二十一週年紀念特刊. Hong Kong: The Photographic Society of Hong Kong (香港攝影學會), 1958.
2570
1958 Collection of Paintings, 2nd Exhibition by International Studio of Chinese Art (中國美術院第二次院展畫集). Hong Kong: International Studio of Chinese Art, 1958. [Text in Chinese]
2571
1958 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 23 (15 Feb. 1958). [HKAA has a photocopy]
2572
1958 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 24 (15 Mar. 1958). [HKAA has a photocopy]
2573
1958 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 25 (15 May. 1958). [HKAA has a photocopy]
2574
1958 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 26 (15 Jun. 1958). [HKAA has a photocopy]
2575
1958 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 27 (Aug. 1958). [HKAA has a photocopy]
2576
1958 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 29 (Dec. 1958). [HKAA has a photocopy]
2577
1958 Anonymous. "A Visit to the Summer Exhibition of Hong Kong Artists." Outlook, (Oct. 1958): 14-16. [Text in English]

Artist:Yu Ben / Yee Bon (余本)
Keyword:exhibition
Location: FA.HKF HKAA primary source vol.2
2562
1958 Anonymous. (六名家聯合畫展 觀者備致讚揚會期尚有今天). Sing Tao Daily (星島日報), (9 Dec. 1958): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2557
1958 Anonymous. (國畫六作家聯展作品評介). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (2 Dec. 1958): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2559
1958 Anonymous. (市美六名家畫展 昨開幕盛況空前). Sing Tao Daily (星島日報), (9 Dec. 1958): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2558
1958 Anonymous. (第四屆香港藝術節) [Hong Kong Art Festival Booklet, text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2560
1958 Anonymous. The Hong Kong Chinese Art Club: Hong Kong Festival of The Arts Exhibition of Contemporary Chinese Paintings (香港第四屆藝術節中國美術會參加出品書畫目錄) [Exhibition Catalogue, exhibition from 11 Oct. to 8 Nov. 1958, text in Chinese & English, with preface in Chinese, list of exhibits with selling price, HKAA has one photocopy]
2561
1958 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "Chen Shiwen daoshang" (陳士文導賞). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 221-277. [轉載自《新亞生活》, 第一至第三卷, 1958-1961; Text in Chinese]

Keyword:Art appreciation
Location: HKAA monograph section, call no. FA.HK 709.2125B C487 C
14905
1958 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "pengbo fazhan zhong de yishu ke" (蓬勃發展中的藝術科). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 99. [轉載自《新亞生活》, 第一卷, 第一期, 1958年5月; Text in Chinese]

Keyword:Art Education, Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 《新亞生活》
Location: HKAA monograph section, call no. FA.HK 709.2125B C487 C
14891
1958 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "women duiyu yishu de qiwang" (我們對於藝術的祈望). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 100-101. [轉載自《新亞生活》, 第一卷, 第七期, 1958年7月28日; Text in Chinese]

Keyword:Art Education, Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 《新亞生活》
Location: HKAA monograph section, call no. FA.HK 709.2125B C487 C
14892
1958 凌巨川. (廣州市美系六人畫展序). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (2 Dec. 1958): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2566
1958 昌. "Fourth Hong Kong Festival of Arts" (香港第四屆藝術節) 良友畫報 No. 29 (Dec. 1958): unpaginated. [Text in Chinese & English, HKAA has one photocopy]
2564
1958 昌. "Fourth Hong Kong Festival of Arts" (香港第四屆藝術節) 良友畫報 No. 29 (Dec. 1958): unpaginated. [Text in Chinese & English, HKAA has one photocopy]
2564
1958 李景康. (題六人畫展). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (2 Dec. 1958): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2563
1958 梁子江. (贈凌子燊畫展). Sing Tao Daily (星島日報), (9 Dec. 1958): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2567
1958 湯定莘. (介紹國畫聯展六作家). Sing Tao Daily (星島日報), (9 Dec. 1958): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2569
1958 章汪瀚. (書許漱冰之畫). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (2 Dec. 1958): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2568
1958 胡景苹. (國畫名家六友聯合畫展賦贈). Sing Tao Daily (星島日報), (9 Dec. 1958): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2565
1959 Photo Salon for Hong Kong Festival of the Arts [Xianggang yishujie sheying zhanlan]. [Annual published by the Photographic Society of Hong Kong. Lib. has: 1959-1960. Text in English and Chinese]
2582
1959 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 32 (Mar. 1959). [HKAA has a photocopy]
2583
1959 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 33 (Apr. 1959). [HKAA has a photocopy]
2584
1959 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 34 (May. 1959). [HKAA has a photocopy]
2585
1959 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 35 (Jun. 1959). [HKAA has a photocopy]
2586
1959 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 36 (July 1959). [HKAA has a photocopy]
2587
1959 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 37 (Sept. 1959). [HKAA has a photocopy]
2588
1959 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 38 (Oct. 1959). [HKAA has a photocopy]
2589
1959 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 39 (Nov. 1959). [HKAA has a photocopy]
2590
1959 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 40 (Dec. 1959). [HKAA has a photocopy]
2591
1959 Twenty-first Anniversary Special. Hong Kong: Photographic Society of Hong Kong, 1959. [Photography. Some colour plates]
2592
1959 Anonymous. (郭樺, 曹更生, 陳其茂, 牟崇松等新作). The Young Companion (良友畫報), No. 15. (Apr. 1959): 18. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2578
1959 Anonymous. (鄧國榮) 華僑日報 (9 May. 1959): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2579
1959 Anonymous. (麗精美專畫展) 東風畫報, vol. 599 (7 May. 1959): 17. [With painting of George Tang (鄧國榮), text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2580
1959 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "jindai xiyang huapai yu Zhongguo yishu:Xinya shuyuan di nian wu ci yue hui jiangci" (近代西洋畫派與中國藝術:新亞書院第廿五次月會講詞). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 106-112. [轉載自《新亞生活》, 第二卷第十二期, 1959年12月14日; Text in Chinese]

Keyword:Art Education, Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 《新亞生活》, Western Painting, Chinese Painting
Location: HKAA monograph section, call no. FA.HK 709.2125B C487 C
14894
1959 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "liufa lun yu Gu Kaizhi huihua sixiang zhi bijiao guan" (六法論與顧愷之繪畫思想之比較觀). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 134-154. [轉載自《新亞書院學術年刊》第一期, 1959年10月; Text in Chinese]

Keyword:Chinese Ink Painting, 六法
Location: HKAA monograph section, call no. FA.HK 709.2125B C487 C
14899
1959 Lu Canming (呂燦銘) "Xiang Hanping xian sheng qi shi shou xu (香翰屏先生七十壽序) [Preface to seventieth birthday of gentleman Xiang Hanping]." Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (24 Dec. 1959): unpaginated. [ Text in Chinese]

Artist:Lu Canming (呂燦銘), Xiang Hanping (香翰屏)
Keyword:Chinese ink painting, Chinese calligraphy
12838
1959 慧. (名畫家周士心近作選刊). The Young Companion (良友畫報), No. 36 (July 1959): unpaginated. [About 周士心, HKAA has a photocopy]
2581
1960 "Art Exhibition in St. Andre's Church Hall: Water Colours and Oils." [Publication details not available], ( 24 May. 1960): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2624
1960 Joint Exhibition of Chinese Paintings by Prof. Pau Siu Yau and His Students (麗精美術學院畢業紀念畫展) [Exhibition catalogue, exhibition from 15 Dec. to 17 Dec. 1960, participants include: Eva Siu, Pauline Chan, George Tang, Nancy Lam, Ip Tai Cheung, Genevieve Kwok, Lie Liang Ping, Li Fook Hing, Choi Fat Yuen, Semojo & Susana Kolokawa, text in English & Chinese, HKAA has a photocopy]
2614
1960 Photo Salon for Hong Kong Festival of the Arts [Xianggang yishujie sheying zhanlan]. [Annual published by the Photographic Society of Hong Kong. Lib. has: 1959-1960. Text in English and Chinese.]
2626
1960 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 41 (Jan. 1960). [HKAA has a photocopy]
2627
1960 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 42 (Feb. 1960). [HKAA has a photocopy]
2628
1960 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 43 (Mar. 1960). [HKAA has a photocopy]
2629
1960 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 46 (July 1960). [HKAA has a photocopy]
2630
1960 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 47 (Aug. 1960). [HKAA has a photocopy]
2631
1960 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 48 (Oct. 1960). [HKAA has a photocopy]
2632
1960 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 50 (Dec. 1960). [HKAA has a photocopy]
2633
1960 McPuerson, Sandy "Springy Bing." Calgary Herald. 22 Mar. 1960, 17. [Article on Lee Byng, text in English]

Artist:Li Bing/ Lee Byng (李秉)
Keyword:biography
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2625
1960 Anonymous "Hanshi tong xue yi zhan guo hua zhi yi (漢師同學藝展國畫之一) [Chinese Painting Exhibition of Hanshi's Students]." The Young Companion 良友畫報 vol. 47 (Aug, 1960): 29.

Keyword:20th century Chinese painting
10974
1960 Anonymous 6th Hong Kong Festival of the Arts: Catalogue of The Paintings of The Members of The Hong Kong Chinese Art Club in The Exhibition (香港第六屆藝術節: 香港中國美術會出品圖錄) [text in English & Chinese, with list of exhibits and preface written in Chinese, HKAA has one photocopy]
2613
1960 Anonymous Lui Shou-kwan: 1st Hong Kong International Salon of Paintings. Hong Kong: Modern Literature and Art Association, 1960.

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
2623
1960 Anonymous. "Art Exhibition in St. Andrew's Church Hall—Water colours and Oils" (24 May. 1960). [Publications details not available]. [About Lee Byng, text in English]

Artist:Li Bing/ Lee Byng (李秉)
Keyword:exhibition
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2593
1960 Anonymous. "Lee Byng has Created Canadian-Chinese art." [Publications details not available]. [About Lee Byng, text in English]

Artist:Li Bing/ Lee Byng (李秉)
Location: FA. HKF HKAA primary source vol.3
2615
1960 Anonymous. ([1951]美術) 香港:香港年鑑1949-1960:第四回:上卷:香港全貌:美術, 1960, 107-108. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2594
1960 Anonymous. ([1952]美術) 香港:香港年鑑1949-1960:第五回:上卷:香港全貌:美術, 1960, 68. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2595
1960 Anonymous. ([1953]美術) 香港:香港年鑑1949-1960:第六回:上卷:香港全貌:美術, 1960, 75-76. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2596
1960 Anonymous. ([1954]美術) 香港:香港年鑑1949-1960:第七回:上卷:香港全貌:美術, 1960, 93-94. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2597
1960 Anonymous. ([1955]一年來之香港美術) 香港:香港年鑑1949-1960:第八回:上卷:香港全貌:美術, 1960,93.[Text Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2598
1960 Anonymous. ([1956]一年來之香港美術) 香港:香港年鑑1949-1960:第九回:香港全貌:一年來之香港美術, 1960, (甲)101-2. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2599
1960 Anonymous. ([1957]一年來之香港美術) 香港:香港年鑑1949-1960:第十回:香港全貌:一年來之香港美術, 1960, (甲)105. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2600
1960 Anonymous. ([1957]文化團體) 香港:香港年鑑1949-1960:第十回:社團總覽:僑團名錄, 1960, (戌)13. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2601
1960 Anonymous. ([1958]) 香港:香港年鑑1949-1960:第十一回:香港全貌:一年來之美術, 1960, (第二篇)113. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2602
1960 Anonymous. ([1958]四、美術學校) 香港:香港年鑑1949-1960:回第十一回:學校實況:職業學校, 1960, (第十篇)14. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2603
1960 Anonymous. ([1959]三、美術文藝) 香港:香港年鑑1949-1960:第十二回:學校實況:職業學校, 1960, (第十二篇)19-20.[Text Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2605
1960 Anonymous. ([1959]人年來之香港美術) 香港:香港年鑑1949-1960:第十二回,香港全貌:一年來之美術, 1960, (第二篇)119. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2604
1960 Anonymous. ([1960]三、美術文藝) 香港:香港年鑑1949-1960:第十三回:學校實況:職業學校, 1960, (第十二篇)20-21. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2606
1960 Anonymous. (一、香港新聞事業發展史略) 香港:香港年鑑1949-1960:中卷:文化:新聞, 1960, 17. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2607
1960 Anonymous. (三、美術文藝) 香港:香港年鑑1949-1960:第七回:中卷:日用便覽:學校一覽, 1960, 129. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2609
1960 Anonymous. (中國藝術協會 參加本年度藝術節). Kung Sheung Daily News (工商日報), (12 Oct. 1960): unpaginated. [About 周世聰, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2610
1960 Anonymous. (二、一九四八年的日報期刊) 香港:香港年鑑1949-1960:中卷:文化:新聞, 1960, 15. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2608
1960 Anonymous. (學校一覽:三、美術文藝) 香港:香港年鑑1949-1960:第六回:中卷:日用便覽:學校一覽, 1960, 108. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2612
1960 Anonymous. (書畫金石家一覽) 香港:香港年鑑1949-1960:中卷:文化:藝術, 1960, 19. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2611
1960 Anonymous. (李曼石的畫). The Young Companion (良友畫報), No. 41 (Jan. 1960): 12-13. [About 李曼石, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2616
1960 Chan Shuen-Chun (陳璇珍). Collection of Chinese Painting by Miss Chan Shuen-Chun (璇珍畫集). Hong Kong: n.p., c. 1960.
2617
1960 Chap, Garfield. "The Chinese Painting of Mr. Johnson Chow. " [Publication details not available], (25 Aug. 1960): unpaginated. [About 周士心, HKAA has a photocopy]
2618
1960 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "jindai Ouzhou huihua shi ping" (近代歐洲繪畫試評). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 155-189. [轉載自《新亞書院學術年刊》第二期, 1960年9月; Text in Chinese]

Keyword:European Art
Location: HKAA monograph section, call no. FA.HK 709.2125B C487 C
14900
1960 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "yishuxi de huigu yu qianzhan:1960 nian 3 yue 26 ri xiang Xinya shuyuan yishuxi xuesheng yanjiang" (藝術系的回顧與前瞻:1960年3月26日向新亞書院藝術系學生演講). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 102-105. [轉載自《新亞生活》, 第二卷第十九期, 1960年5月9日及第三卷第一期, 1960年5月23日; Text in Chinese]

Keyword:Art Education, Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 《新亞生活》
Location: HKAA monograph section, call no. FA.HK 709.2125B C487 C
14893
1960 Levin, Meyer, & Levin, Eli. "Ancient Scrolls Aid Chinese Artist." Lui Shou Kwan (呂壽琨) [Lu Shoukun]. Hong Kong: Hong Kong Modern Literature and Art Association, 1963, 10-12

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Location: HKAA has a photocopy
2619
1960 Liang Hancao (梁寒操), Gao Xin (高信) Jian jie Lü Shoukun de hua (簡介呂壽琨的畫) [Brief introduction to paintings by Lui Shou Kwan]. [Hong Kong: s.n., 196-?]. [ Text in Chinese]

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Keyword:Chinese ink painting, modern ink painting
12840
1960 Lu Canming (呂燦銘) Fulinglou ji (復靈樓集) [Anthology of Fulinglou]. Hong Kong: Lu Canming (呂燦銘), [1960s]. [ Text in Chinese]

Artist:Lu Canming (呂燦銘)
Keyword:Chinese ink painting
12834
1960 Stanford Research Institute "Brush and Ink Paintings on Themes of Hong Kong by Lui Shou Kwan." Lui Shou Kwan. Hong Kong: Hong Kong Modern Literature and Art Association, 1963, 13.

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Location: HKAA has a photocopy
2621
1960 Wang Wuxie / Wong, Wucius (王無邪) "Wang Wuxie wenji" (王無邪文集) [An Anthology of articles by Wang Wuxie]. [Including a total of 70 articles on Chinese painting, Hong Kong art and artists; text in Chinese or English]

Artist:Wang Wuxie / Wong, Wucius (王無邪); Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨); Gu Mei / Koo Mei / Koo, Carrie (顧媚); Han Zhixun / Hon, Chi Fun (韓志勳); Liang, Juting / Leung, Kui Ting (梁巨廷); Lu Fengya / Lui Fung Ngar / Lui, Eddie (呂豐雅);Li Jingman / Lee, Ching Man (李靜雯);Chen Fengji / Chan, Flora Kay (陳鳳姬); Zhou Luyun / Chou, Irene (周綠雲); Tang Jingsen / Tong King Sum (唐景森); Chen Yusheng / Chan, Gaylord (陳餘生); Jin Diqiang / Kan Tai Keung (靳棣強); Fang Zhaolin / Fang Zhaoling (方召麐)
Keyword:Chinese painting, Hong Kong artists, Hong Kong prints, Hong Kong art,
Location: HKAA Primary Source, v. 27
6955
1960 王名燦. (新美術家許統正簡介). The Young Companion (良友畫報), No. 48 (Sept. 1960): unpaginated. [HKAA has a photocopy]
2622
1961 "Painting of Mr Ma Yak Shui" (介紹馬白水的畫). (良友畫報). vol. 55 (July 1961): 9. [HKAA has a photocopy]
3560
1961 (不甘後人 許冠文). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (29 Jan. 1961): 6.1. [Picture, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3557
1961 (余本畫冊). 上海人民美術出版社. (1961), [About Yee Bon, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3558
1961 New Asia Art vol. 1. 新亞藝術第一集. Hong Kong: New Asia College, 1961.
3559
1961 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 51 (Mar. 1961). [HKAA has a photocopy]
3561
1961 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 52 (Apr. 1961). [HKAA has a photocopy]
3562
1961 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 53 (15 May. 1961). [HKAA has a photocopy]
3563
1961 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 54 (15 Jun. 1961). [HKAA has a photocopy]
3564
1961 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 55 (15 July 1961). [HKAA has a photocopy]
3565
1961 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 56 (15 Aug. 1961). [HKAA has a photocopy]
3566
1961 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 57 (15 Sept. 1961). [HKAA has a photocopy]
3567
1961 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 58 (15 Oct. 1961). [HKAA has a photocopy]
3568
1961 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 59 (15 Nov. 1961). [HKAA has a photocopy]
3569
1961 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 60 (15 Dec. 1961). [HKAA has a photocopy]
3570
1961 ??幡?. (?ㄩ觳?F棍妢藏郰?刓阨) ?S? (11 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3294
1961 Anonymous "Fang Zhaolin nian jiu ri qi sheng tang zhan hua (方召麐廿九日起聖堂展畫) [Fang Zhaoling painting exhibition from the 29th onwards at St John's Cathedral]." Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (22 Jun. 1961): unpaginated. [ Text in Chinese; HKAA artist file section ]

Artist:Fang Zhaolin / Fang Zhaoling (方召麐)
Keyword:woman art, Chinese ink painting
Location: HKAA clippings section, filling ID K19610622-002
2693
1961 Anonymous "Fang Zhaolin shu hua jin zuo jin qi zai sheng tang zhan chu, yi lian san tian huan ying ge jie shi nu can guan (方召麐書畫近作今起在聖堂展出,一連三天歡迎各界仕女參觀) [Fang Zhaoling calligraphy and painting exhibition at St John's Cathedral for three days starting today, all ladies are welcome]." Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (29 Jun. 1961): unpaginated. [ Text in Chinese; HKAA artist file section ]

Artist:Fang Zhaolin / Fang Zhaoling (方召麐)
Keyword:woman art, Chinese ink painting
Location: HKAA clippings section, filling ID K19610629-001
2694
1961 Anonymous "Fang Zhaolin shu hua zhan, Zhang Daqian qin lin can guan, lian ri guan zhe zhong duo jin zui hou zhan chu (方召麐書畫展,張大千親臨參觀,連日觀者眾多今最後展出) [Fang Zhaoling painting and calligraphy exhibition, Zhang Daqian visited in person, many visitors came these days, ending today]." Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (1 July 1961): unpaginated. [ Text in Chinese; HKAA artist file section ]

Artist:Fang Zhaolin / Fang Zhaoling (方召麐)
Keyword:woman art, Chinese ink painting
Location: HKAA clippings section, filling ID K19610701-001
2695
1961 Anonymous "Fei qiao ling Shi Weixiong xian sheng, huan yan wen hua jie sheng kuang, qi zhang gong zi mi yue guo gang yi can jia (菲僑領施維雄先生, 歡宴文化界盛況, 其長公子蜜月過港亦參加) [Leaders of Overseas Chinese in Philippine Mr. Shi Weixiong Invited People from Cultural Circles for a Banquet Together]." Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (23 Apr. 1961): unpaginated.

Keyword:art function
10983
1961 Anonymous "Gang Sawu Mili Sheying Yanjiuhui yuan, lu xing tuan fang Ao sheng kuang, si shi yu ren zhou wei luo jing, shou huo shen feng, Ao she ying jie huan ying tong pan jia qiang lian xi (港卅五米厘攝影研究會員,旅行團訪澳盛況,四十餘人周圍攞景,收穫甚豐,澳攝影界歡迎同盼加強聯繫) [More than 40 Members of Hong Kong 35 mm Photography Society Traveled Australia with Many Photos Taken. People from Photography Circles in Hong Kong and Macao Hope for a Stronger Connections in the Future]." Wah Kiu Yat Po (華僑日報) ( May 1, 1961) unpaginated.

Keyword:20th century photography
10984
1961 Anonymous (古玉印璽佛經展,李有璇議員剪綵) 華僑日報 (23 Feb. 1961): 4.2. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
10965
1961 Anonymous (名畫家杜格斯呂壽琨在英倫分別舉行個展) 華僑日報 (6 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Location: HKAA has one photocopy
2745
1961 Anonymous (呂壽琨師生畫展今午在聖堂舉行,早九時至夜七時歡迎參觀) 華僑日報 (25 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Location: HKAA has one photocopy
2771
1961 Anonymous (呂壽琨師生畫展今明繼續舉行) 華僑日報 (26 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Location: HKAA has one photocopy
2772
1961 Anonymous (呂壽琨師生畫展最後今天) 華僑日報 (27 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Location: HKAA has one photocopy
2770
1961 Anonymous (呂壽琨示範講演國畫(三)). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (30 Jan. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Location: HKAA has a photocopy
3067
1961 Anonymous (呂壽琨示範講演繪國畫(二)). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (29 Jan. 1961): 3.4. [Text in Chinese]

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Location: HKAA has a photocopy
3068
1961 Anonymous (呂壽琨示範講演繪國畫(五)). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (1 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Location: HKAA has a photocopy
3069
1961 Anonymous (呂壽琨示範講演繪國畫(六)). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (2 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Location: HKAA has a photocopy
3070
1961 Anonymous (呂壽琨示範講演繪國畫(四)). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (31 Jan. 1961): 3.4. [Text in Chinese]

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Location: HKAA has a photocopy
3071
1961 Anonymous (嚴以敬李焜培設室授中西畫,馬永莉授繒畫及國語) 華僑日報 (5 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Yan, Yijing / Yim, Yee King / (aka) Ya Chong / Ah Chung (嚴以敬 / 亞蟲)
Location: HKAA artist file section
3032
1961 Anonymous (微社雅集) 華僑日報 (23 Feb. 1961): 4.2. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
10964
1961 Anonymous (港聯青社餐會,李祖佑講中國書法(三)) 華僑日報 (7 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Zuyou / Lee Cho Yau (李祖佑)
Keyword:Chinese calligraphy
Location: HKAA artist file section
15395
1961 Anonymous (葛師美術教師班邀請 呂壽琨示範演繪國畫). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (27 Jan. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Location: HKAA has a photocopy
3124
1961 Anonymous “出版消息 : 圖畫入門” [(Chuban xiaoxi : tuhua rumen) Introduction of Painting] Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (Jun 6, 1961).

Artist:Liu Dabu / Lou Dai Po (劉大步)
Keyword:art publication
10990
1961 Anonymous “基督教大專生公社,攝影組今舉行晚會” [(Jidujiao dazhuansheng gongshe, sheyingzu jin juxing wanhui) University Christian Commune's Photography Group Will Hold an Evening Gathering Tonight]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (Mar 15, 1961). [about 20th century photography]

Keyword:photography
10973
1961 Anonymous “攝影學會今夕聚餐,蔡德光講彩色攝影”[(Sheying xuehui jinxi jucan, Cai Deduang jiang caise sheying) Photography Society Will Held a Dinner Gathering Tonight.) Choi Dak Kan Will Talk About Colour Photography]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (29 Mar. 1961). [about 20th century photography]

Keyword:photogrpahy
10980
1961 Anonymous “書畫協會應父親節” [(Shuhua xiehui xiangying fuqinjie) Cultural Association Responses to Father’s Day]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (Jun 14, 1961).

Keyword:Chinese painting, Chinese calligraphy
10996
1961 Anonymous “沈雁女士巡迴畫展,今明仍在寮國號輪舉行” [(Shenyyan nushi xunhui huazhan, jinming reng zai Liaoguo haolun juxing) World Tour Exhibition of Painting by Sun Yee Still Opens on Ship of Lao Till Tomorrow] Huaqiao Ribao 華僑日報 : May 25, 1961.
10987
1961 Anonymous “盆栽書畫文具首日” [(Penzai shuhua wenju shouri) Exhibition of Potted Landscape, Painting, Calligraphy and Stationery Opened Yesterday]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (Jun 9, 1961).

Keyword:exhibition
10993
1961 Anonymous “盆栽書畫文玩, 今最後展出” [(Penzai shuhua wenwan, jinzui hou zhanchu) Exhibition of Potted Landscape, Painting, Calligraphy and Stationery]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (Jun 13, 1961).

Keyword:exhibition
10995
1961 Anonymous. (中國盆景藝展月底展出聖堂) 華僑日報 (19 May. 1961 ): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2660
1961 Anonymous. "Chen Fushan biaoyan huixie chouxianghua"(陳福善表演繪寫抽象畫) [Chan Fok Sin practised drawing abstract painting], Wah Kiu Yat Po 華僑日報 (4 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Chen Fushan/ Chan Fok Sin/ Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition
Location: HKAA clipping section filing ID K196310304-001
2906
1961 Anonymous. "Chen Fushan dingqi juxing yinxi gezhan"(陳福善定期舉行銀禧個展) [Chan Fok Sin confirm the date of his Jubilee exhibition] 華僑日報 (24 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese].

Artist:Chen Fushan/ Chan Fok Sin/ Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition
Location: HKAA clipping section filing ID K19610224-002
2905
1961 Anonymous. "Chen Fushan huazhan zuo yuanman bimu"(陳福善畫展昨圓滿閉幕) [Chan Fok Sin's exhibition ended successfully yesterday] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 (5 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Chen Fushan/ Chan Fok Sin/ Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition
Location: HKAA clipping section filing ID K19610305-001
2907
1961 Anonymous. "Chen Fushan yinxi huazhan mingri zai shengtang kaimu, Feng Bingfen kangli ji Dufuren zhuchi"(陳福善銀禧畫展明日在聖堂開幕,馮秉芬伉儷及杜夫人主持) [Chan Fok Sin's Jubilee exhibition will open tomorrow in St. John Hall, hosted by Ms. Fung couple and Ms. Tu], Wah Kiu Yat Po 華僑日報 (1 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Chen Fushan/ Chan Fok Sin/ Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition
Location: HKAA clipping section filing ID K19610301-001
2908
1961 Anonymous. "Deng Erya xiansheng yizhe Luqiyuan shiji chuban" (鄧爾雅先生遺著 綠綺園詩集出版) [Poems of Luqiyuan is Published]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (28 Feb. 1961): unpaginated. [On Chinese culture, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
10967
1961 Anonymous. "Paintings of Miss Sunyee" (星馬藝壇動態 - 女畫人沈雁女士及其近作). (良友畫報). vol. 54 (date unknown): 8-9. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3041
1961 Anonymous. "The Art of Mr. Lin Chien Shih." The Young Companion (良友畫報), No. 53. (15 May. 1961): 8. [About Lin Chien Shih, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3042
1961 Anonymous. "Views of the Homeland in China" (家鄉風景入畫圖 黃歌川為海外讀者思念家鄉而作). The Young Companion (良友畫報), No. 55. (July 1961): 20-21. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2640
1961 Anonymous. "Zeng Xiao Lisheng huazhan - yi" (贈蕭立聲畫展 (一)). [Poems on Siu Lap Sing's Painting Exhibition - 1]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (5 Mar. 1961): p.4.2. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
10969
1961 Anonymous. (??????Z?~?W?W???礱W?t?? ???? (9 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3016
1961 Anonymous. (?灡?蚼覦靡模ㄛ?F棍忑鷝溥x桯ㄛ拻堎嬝婓??鬤Y斻麝俴ㄛ砒?阻??齾H膽???I躁腦瞳價踢) ?S? (30 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2880
1961 Anonymous. (「攝影藝術」月刊辦優秀作品公展,由今至廿六一連三天在聖堂) 華僑日報 (24 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2642
1961 Anonymous. (「攝影藝術」第八期由陳錫元指導小型機攝影法) 華僑日報 (3 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2643
1961 Anonymous. (「琳瑯閣」漢碑介紹連日看客多) 華僑日報 (8 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2641
1961 Anonymous. (一代國畫宗師李研山舉殯榮哀,去日縑緗留雅韻,漫天風雨惜斯人) 華僑日報 (14 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2644
1961 Anonymous. (三藩市中美學院月會表演丹青,邱永沾揮毫寫山水) 華僑日報 (23 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2647
1961 Anonymous. (中國五彩油畫首在紐約展覽,由趙以聰創作極獲好評) 華僑日報 (18 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2654
1961 Anonymous. (中國文化協會 春節徵文揭曉 發獎日期地點已公佈). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (7 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3044
1961 Anonymous. (中國書法協會籌備聯合義展) 華僑日報 (30 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2667
1961 Anonymous. (中國燈飾花燈書院展覽日期還有三天). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (7 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3050
1961 Anonymous. (中國燈飾花瓶書畫今起展出金陵). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (1 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3049
1961 Anonymous. (中國版畫今天續展出) 華僑日報 (14 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2657
1961 Anonymous. (中國現代版畫明天正式開展,在中總禮堂共展五天) 華僑日報 (12 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2668
1961 Anonymous. (中國現代版畫第四天展出) 華僑日報 (16 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2669
1961 Anonymous. (中國盆栽展覽今屆最後一天,下午七時便告閉幕) 華僑日報 (3 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2658
1961 Anonymous. (中國盆栽藝術今天繼續展覽,兩位花王長駐會場照顧) 華僑日報 (2 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2659
1961 Anonymous. (中國美術學會主辦,閨秀書畫展覽,公開歡迎參觀) 華僑日報 (13 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2665
1961 Anonymous. (中國美術會今起冬季畫展 一連三天在聖約翰副堂公展 每日下午二時至五時即席揮毫). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (26 Jan. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3045
1961 Anonymous. (中國美術會冬季 書畫展首日盛況). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (27 Jan. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3046
1961 Anonymous. (中國美術會員作品夏季展圓滿,三日來聖堂觀眾擠擁) 華僑日報 (25 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2661
1961 Anonymous. (中國美術會員夏季畫展揭幕,今明續在聖約翰副堂展出,出品人踴躍到參觀者亦眾) 華僑日報 (23 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2662
1961 Anonymous. (中國美術會歡讌 大韓美協代表團 舉行美術座談即席揮毫贈送詩畫). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (10 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3048
1961 Anonymous. (中國美術會歡迎大韓美協會代表 由金晴江率領抵港將開畫展 並與港方聯絡舉行美術會談). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (6 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3047
1961 Anonymous. (中國美術會籌辦閨秀聯合大畫展,十二下午三時在海景樓商談) 華僑日報 (10 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2664
1961 Anonymous. (中國美術會舉辦會員作品夏季展,本月廿二日起在聖堂展三天,劉醴平參加精心傑作共六幀) 華僑日報 (18 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2663
1961 Anonymous. (中國自由書畫家協會二屆作品聯展下月五日起舉行三天) 華僑日報 (14 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2655
1961 Anonymous. (中國自由書畫家贈畫金門前線第一批已寄出) 華僑日報 (28 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2656
1961 Anonymous. (中國藝術系師生書畫篆刻聯展:代董事長霍寶材揭幕在龍岡畫廳情形熱烈) 華僑日報 (22 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy].
2670
1961 Anonymous. (中國藝術院暑期美術班) 華僑日報 (28 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2671
1961 Anonymous. (中國風格的木刻畫) 華僑日報 (18 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2666
1961 Anonymous. (中外專家研古玉印璽) 華僑日報 (9 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2652
1961 Anonymous. (中外畫報五十六期出版) 華僑日報 (21 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2653
1961 Anonymous. (中山美專師生畫展廿五起在聖堂舉行) 華僑日報 (23 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2650
1961 Anonymous. (中山美專畢業同學吳璞輝王無邪同榮獲美國兩學院免費學位) 華僑日報 (11 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2651
1961 Anonymous. (中德文協會舉辦今日德國標貼展,昨今兩日在聖約翰副堂舉行) 華僑日報 (24 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2680
1961 Anonymous. (中日書法論(二)). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (17 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3043
1961 Anonymous. (中華攝影學會今請徐慶豐講動物攝影) 華僑日報 (28 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2678
1961 Anonymous. (中華攝影學會徐慶豐講野獸攝影) 華僑日報 (29 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2679
1961 Anonymous. (中華書局今天起舉行別緻的國畫古書介紹) 華僑日報 (19 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2674
1961 Anonymous. (中華書局昨起介紹傅抱石李可染作品) 華僑日報 (20 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2675
1961 Anonymous. (中華書局盆栽文玩展) 華僑日報 (9 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2676
1961 Anonymous. (中華會沙龍榮獲美攝影學會金章,頒予幻燈片組之優異成就) 華僑日報 (4 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2677
1961 Anonymous. (中華美術院香江畫室作品今日起聯展三天) 華僑日報 (6 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2672
1961 Anonymous. (中華香江兩美術團體明起辦聯合畫展,一連三天在聖約翰副堂舉行) 華僑日報 (5 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2673
1961 Anonymous. (五天觀眾多,盆栽展圓滿) 華僑日報 (4 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2681
1961 Anonymous. (今在龍岡畫廳揭幕,凌巨川詩書畫展,一連三天,作品百件) 華僑日報 (29 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2682
1961 Anonymous. (伍步雲作油畫—進入第五天展出). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (12 May. 1961): unpaginated. [About Ng Po-wan, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2730
1961 Anonymous. (伍步雲作油畫今第四天展出,一直展至星期六晚七點) Wah Kiu Yat Po 華僑日報 (11 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2729
1961 Anonymous. (伍步雲作油畫八日起展六天,選展出七年來的代表作) 華僑日報 (6 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2727
1961 Anonymous. (伍步雲作油畫進入第五天展出,明夕七時閉幕,勿失欣賞機會) 華僑日報 (14 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2731
1961 Anonymous. (伍步雲油畫今最後展出). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (13 May. 1961): unpaginated. [Text Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2732
1961 Anonymous. (伍步雲油畫展今天下午開幕,在聖堂展至週末歡迎參觀) 華僑日報 (8 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2735
1961 Anonymous. (伍步雲油畫展今天繼續展出,到聖堂欣賞者獲大滿足) 華僑日報 (9 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2736
1961 Anonymous. (伍步雲油畫展,下星期一開幕) 華僑日報 (4 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2734
1961 Anonymous. (伍步雲油畫明起展出七十幅作品連展六天) 華僑日報 (7 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2733
1961 Anonymous. (佘雪曼下週舉行詩文書畫著作展,十一日起在聖約翰副堂展出) 華僑日報 (4 Apr. 1961) 華僑日報 (4 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2790
1961 Anonymous. (佘雪曼伉儷藝展延期續展一天,今晚七時閉幕) 華僑日報 (15 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2796
1961 Anonymous. (佘雪曼伉儷藝展成功定今午五時當眾揮毫) 華僑日報 (13 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2795
1961 Anonymous. (佘雪曼伉儷詩文書畫展(一)) 華僑日報 (8 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, poems by (梁寒操,張紐詩,趙岱哲,周頤), HKAA has one photocopy]
2791
1961 Anonymous. (佘雪曼伉儷詩文書畫展(三)) 華僑日報 (10 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2793
1961 Anonymous. (佘雪曼伉儷詩文書畫展(二)) 華僑日報 (9 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, poem by (余少颿,吳康), HKAA has one photocopy]
2792
1961 Anonymous. (佘雪曼伉儷詩文書畫展(四)) 華僑日報 (11 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2794
1961 Anonymous. (佘雪曼吳練青伉儷詩文書畫今開展,在聖堂啟幕昨預展盛況空前) 華僑日報 (11 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2797
1961 Anonymous. (佘雪曼書畫展引言(一)) 華僑日報 (12 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2798
1961 Anonymous. (佘雪曼藝展昨圓滿閉幕) 華僑日報 (16 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2799
1961 Anonymous. (佛教藝文協會本年工作計劃) 華僑日報 (20 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2764
1961 Anonymous. (作品深富宗教意義,李福竹畫明展出,在聖約翰堂一連三天舉行) 華僑日報 (14 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2765
1961 Anonymous. (兒童新村創立三週年,明在烏溪沙盛大慶祝,將有來賓一千人參加) 華僑日報 (24 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2800
1961 Anonymous. (兒童福利院主辦,名家書畫籌款義展,馬錦燦今主持剪綵,昨在聖堂觀賞者眾今明續展) 華僑日報 (7 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2801
1961 Anonymous. (兒童福利院書畫展籌款) 華僑日報 (7 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy].
2802
1961 Anonymous. (兒童福利院舉辦名家書畫義展,明日一連三天,七日由馬錦燦剪綵開幕) 華僑日報 (5 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2803
1961 Anonymous. (兒童福利院舉辦名書畫義賣圓滿觀眾擠湧各界義購作品者眾) 華僑日報 (10 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2804
1961 Anonymous. (兩美術團體[中華美術院、香江畫室]畫展續舉行) 華僑日報 (7 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2806
1961 Anonymous. (兩美術院畫展[中華美術院、香江畫室]今屆最後一天) 華僑日報 (8 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2805
1961 Anonymous. (兩間美術[中華美術學院、香江書室]機構來月六日合辦畫展) 華僑日報 (25 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2807
1961 Anonymous. (八和子弟教育有利賴焉,關公書法義展,昨已得款逾萬,各方盛予佳評今明聖堂續展) 華僑日報 (14 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2645
1961 Anonymous. (凌巨川定期舉行書畫展) 華僑日報 (21 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2868
1961 Anonymous. (凌巨川定期舉行書畫展) 華僑日報 (21 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2868
1961 Anonymous. (凌巨川詩書畫公展圓滿閉幕) 華僑日報 (2 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2869
1961 Anonymous. (凌巨川詩書畫展明起在龍岡總會舉行三天) 華僑日報 (28 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2870
1961 Anonymous. (凌巨川詩書畫展覽龍岡畫廲觀眾多,今明兩日續展歡迎各界參觀) 華僑日報 (30 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2872
1961 Anonymous. (凌巨川詩書畫展覽龍岡畫廲觀眾多,今明兩日續展歡迎各界參觀) 華僑日報 (30 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2872
1961 Anonymous. (凌巨川詩書畫展覽,玉宇生涼,欣賞益眾,今仍公展,七時圓會) 華僑日報 (1 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2871
1961 Anonymous. (出版消息,良友畫報52期) 華僑日報 (26 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2696
1961 Anonymous. (出版消息:中外畫報六十期) 華僑日報 (23 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2709
1961 Anonymous. (出版消息:國畫繪法) 華僑日報 (5 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2703
1961 Anonymous. (出版消息:國風藝苑第一期) 華僑日報 (21 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2702
1961 Anonymous. (出版消息:小良友畫報(第二十七期)) 華僑日報 (11 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2707
1961 Anonymous. (出版消息:小良友畫報廿八期) 華僑日報 (18 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2708
1961 Anonymous. (出版消息:小良友畫報第廿九期) 華僑日報 (5 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2697
1961 Anonymous. (出版消息:小良友畫報第廿九期) 華僑日報 (5 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2697
1961 Anonymous. (出版消息:文藝世紀) 華僑日報 (30 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2698
1961 Anonymous. (出版消息:文藝世紀六月號四十九期已出版) 華僑日報 (1 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2699
1961 Anonymous. (出版消息:新中華畫報) 華僑日報 (6 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2711
1961 Anonymous. (出版消息:新語) 華僑日報 (29 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2704
1961 Anonymous. (出版消息:漫畫世界四十二期出版) 華僑日報 (19 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2706
1961 Anonymous. (出版消息:良友畫報(第五十四期)) 華僑日報 (11 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2700
1961 Anonymous. (出版消息:萬象什誌) 華僑日報 (28 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2705
1961 Anonymous. (出版消息:長城畫報) 華僑日報 (28 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2701
1961 Anonymous. (出版消費:文藝雜誌) 華僑日報 (1 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2710
1961 Anonymous. (別開生面的畫展:漫畫家大會串星一聯展作品) 華僑日報 (23 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy].
2766
1961 Anonymous. (劉大步個人畫展,今起在聖約翰副堂舉行三天) 華僑日報 (19 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2987
1961 Anonymous. (劉大步定期師生畫展來月在龍岡畫廳舉行) 華僑日報 (2 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2986
1961 Anonymous. (劉大步師生國畫聯展觀賞者眾今最後一天) 華僑日報 (15 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2988
1961 Anonymous. (劉大步師生聯合畫展港督允屆時蒞場揭幕) 華僑日報 (15 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2989
1961 Anonymous. (劉大步播國畫理論) 華僑日報 (9 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2990
1961 Anonymous. (劉大步畫展今最後一天,連日觀眾擠擁均致嘉評) 華僑日報 (21 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2991
1961 Anonymous. (劉大步畫展昨圓滿閉幕) 華僑日報 (22 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2992
1961 Anonymous. (劉大步畫展聖堂,昨首日熱鬧今明續展) 華僑日報 (20 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2993
1961 Anonymous. (劉源沂書畫義展,龍岡總會看客多,訂件者眾今為後一天展出) 華僑日報 (11 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2994
1961 Anonymous. (劉醴平梁伯譽國畫在紐約華埠展出 龍岡公所及梁忠孝堂合辦). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (18 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3125
1961 Anonymous. (區建公漫談書法,在烏溪沙兒童新村中學部演講) 華僑日報 (17 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2887
1961 Anonymous. (卅五米厘攝影會 二月份會員活動 月會增設彩色透明片比賽). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (14 Feb. 1961): 4.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3051
1961 Anonymous. (卅五米厘攝影會會員集體訪澳,一行盡興回港) 華僑日報 (2 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2683
1961 Anonymous. (南美僑領遠求鮑少游畫花鳥) 華僑日報 (26 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2825
1961 Anonymous. (卜珍在牙買加開畫展獲盛譽) 華僑日報 (17 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2646
1961 Anonymous. (古玉印璽佛經展下月在中區舉行). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (11 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3060
1961 Anonymous. (古玉印璽佛經展覽入第七天) 華僑日報 (8 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2712
1961 Anonymous. (古玉印璽佛經展覽將增展寶石印多種) 華僑日報 (5 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2713
1961 Anonymous. (古玉印璽佛經展覽觀眾擠擁今增展品) 華僑日報 (6 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2714
1961 Anonymous. (古玉印璽佛經,今天最後展出) 華僑日報 (14 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2635
1961 Anonymous. (古玉印璽展已進第六天) 華僑日報 (7 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2715
1961 Anonymous. (古珍品陳列參觀者眾,廿三日在梳沙行拍賣) 華僑日報 (20 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2716
1961 Anonymous. (台山旅港藝文界歡宴旅菲律濱西畫家陳卓漢) 華僑日報 (2 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2718
1961 Anonymous. (台灣七名家畫展:美大使夫人參觀) 華僑日報 (23 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy].
2719
1961 Anonymous. (台灣名女畫家沈規瑊今開畫展) 華僑日報 (19 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2720
1961 Anonymous. (台灣名畫家,沈規瑊女士畫展昨圓結) 華僑日報 (23 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2721
1961 Anonymous. (史學家羅香林新著祝港大金禧,「香港與中西文化之交流」出版,為關心香港文化者及大專生必讀物) 華僑日報 (25 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2717
1961 Anonymous. (各學校紛函延請區建公老師講書法要義) 華僑日報 (2 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2737
1961 Anonymous. (名古玩字畫六批定今午公開拍賣). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (27 Jan. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3061
1961 Anonymous. (名圖案女畫家潘峭風十八起公展壁畫三天,國賓酒店二百尺大壁畫是她手筆) 華僑日報 (11 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2751
1961 Anonymous. (名女畫家潘峭風圖案壁畫今公展,會期一連三天在聖堂舉行) 華僑日報 (18 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2738
1961 Anonymous. (名女畫家潘峭風圖案壁畫今公展,會期一連三天在聖堂舉行) 華僑日報 (18 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2738
1961 Anonymous. (名家劉源沂書畫篆刻,八晚預展開音樂大會,男女名票友到場會串) 華僑日報 (6 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2741
1961 Anonymous. (名建築師司徒惠論建築物之發展,述古代建築雕刻及繪畫不可分離) 華僑日報 (9 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2740
1961 Anonymous. (名收藏家林氏觀雲樓珍藏名畫明日起公展) 華僑日報 (25 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2739
1961 Anonymous. (名書畫家劉君任著,漢字基本筆法出版) 華僑日報 (15 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2742
1961 Anonymous. (名書畫篆刻家劉源沂為龍岡書畫義展圓滿,成績美滿,獲得好評) 華僑日報 (14 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2743
1961 Anonymous. (名瓷古玩在半島展出). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (11 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3062
1961 Anonymous. (名畫家曾后希環遊世界畫展). 華僑日報 (20 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2749
1961 Anonymous. (名畫家李鍚彭作品在美博物院展出,由本月十一至七月十九日止) 華僑日報 (13 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2744
1961 Anonymous. (名畫家林建同二屆梅展紀盛,林仰山教授主持揭幕今明續展) 華僑日報 (9 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2746
1961 Anonymous. (名畫家林建同梅展備獲佳譽) 華僑日報 (11 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2747
1961 Anonymous. (名畫家林建同編者「畫梅之研究」出版,二屆梅展定期舉行) 華僑日報 (16 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2748
1961 Anonymous. (名貴古玩古畫在梳沙拍賣行陳列) 華僑日報 (19 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2750
1961 Anonymous. (吳仲圭作「漁父圖」卷一部). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (3 Feb. 1961): 6.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3065
1961 Anonymous. (吳仲圭所作「竹石圖」軸). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (3 Feb. 1961): 6.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3066
1961 Anonymous. (吳子深明日書畫展,由徐季良伉儷剪綵,在聖堂展出近作及所藏古畫) 華僑日報 (19 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2767
1961 Anonymous. (吳子深畫展開幕,徐季良伉儷剪綵,今明續在聖約翰副堂展出) 華僑日報 (21 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2769
1961 Anonymous. (吳子深畫展,昨圓滿閉幕) 華僑日報 (23 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2768
1961 Anonymous. (周千秋梁粲纓著作在美出版) 華僑日報 (29 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2808
1961 Anonymous. (哭研山) 華僑日報 (20 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2873
1961 Anonymous. (嚴氏美術館今日開放). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (11 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3134
1961 Anonymous. (國畫大師李研山逝世,今日大殮,明日出殯) 華僑日報 (14 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2889
1961 Anonymous. (國際攝影學院舉行攝影晚會,歌星于飛作攝影對象) 華僑日報 (4 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2890
1961 Anonymous. (在三藩市舉行 丘永沾畫展盛況). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (4 Feb. 1961): 4.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3063
1961 Anonymous. (在聖約翰副堂漫畫展覽明開幕,二十多人作品共一百餘件) 華僑日報 (26 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2753
1961 Anonymous. (多人圍觀隨意揮灑, 佘雪曼畫峨嵋山月). 華僑日報? (14 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2636
1961 Anonymous. (太平洋行「賓得日」定五月六日舉行,攝影節目豐富并設宴招待影友,所攝作品將舉行比賽歡迎參加) 華僑日報 (13 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2684
1961 Anonymous. (太平洋行舉行「賓得日」攝影界聯歡大會,五月六日在亞巴甸海峽舉行) 華僑日報 (6 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2685
1961 Anonymous. (孔子暨七十二賢 畫像快將面世 名畫家劉醴平傑作). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (5 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3052
1961 Anonymous. (孔子暨七十二賢畫像第一期面世) 華僑日報 (21 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2686
1961 Anonymous. (寫竹專家李福竹展揭幕盛況,廖錦軿女士主持剪綵) 華僑日報 (16 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2995
1961 Anonymous. (寫竹專家李福竹畫展今揭幕,在聖堂舉行祟拜剪綵) 華僑日報 (15 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2996
1961 Anonymous. (小朋友畫報四八期) 華僑日報 (9 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2648
1961 Anonymous. (小朋友畫報四十九期出版) 華僑日報 (25 Apr. 1964): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2649
1961 Anonymous. (居竹樓三屆畫展,港督今蒞龍岡會所主持揭幕) 華僑日報 (13 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2809
1961 Anonymous. (居竹樓師生國畫聯展督憲柏立基主持剪綵,嘉賓雲集,盛況空前,今明續展) 華僑日報 (14 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2810
1961 Anonymous. (居竹樓師生畫展圓結,劉大步作品個展十九起舉行) 華僑日報 (16 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2811
1961 Anonymous. (展出兩天情形熱烈,聖類斯美展圓滿,昨李鳳公老師用指寫墨蟹) 華僑日報 (17 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2874
1961 Anonymous. (岑禮賢將展出古印璽佛經). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (27 Jan. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3072
1961 Anonymous. (岑禮賢將展出各種古玉獸類). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (17 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3073
1961 Anonymous. (岑禮賢著玉璽專書,分贈文化機構親友) 華僑日報 (9 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2773
1961 Anonymous. (嶺南藝術專校成立,鄭家鎮等分任教職) 華僑日報 (27 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3009
1961 Anonymous. (嶺海藝專名師任教漫畫班已開始報名) 華僑日報 (18 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3010
1961 Anonymous. (嶺海藝專舉行學生習作觀摩,觀眾稱讚成績好) 華僑日報 (28 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3011
1961 Anonymous. (嶺海藝術專科學校,設備充實晚上授課) 華僑日報 (8 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3012
1961 Anonymous. (建公同學書展今屆最後一天,昨觀眾擠擁各皆盡意研究,夜來學友聯歡宴情況熱鬧) 華僑日報 (18 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2828
1961 Anonymous. (建公同學書展,聖堂觀眾擠擁,剪綵儀式隆重展品滿目琳瑯,紳商名流文教先進均加好評,同學今夜舉行春節聯歡大會) 華僑日報 (17 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2827
1961 Anonymous. (建公書專同學八屆書法聯展,十六日起在聖堂舉行三天) 華僑日報 (9 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2834
1961 Anonymous. (建公書專同學舉辦書法聯展 下月十六舉行請陳樹桓剪綵). (華僑日報), (23 Feb. 1961): 4.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2835
1961 Anonymous. (建公書專學院,八屆書展觀後) 華僑日報 (19 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2837
1961 Anonymous. (建公書法同學,書展三天圓結) 華僑日報 (19 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2830
1961 Anonymous. (建公書法學院同人書法展今起舉行 市議員陳樹桓將親臨剪綵). (華僑日報), (16 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2832
1961 Anonymous. (建公書法學院同人,書法展今起舉行,市議員陳樹桓將親臨剪綵) 華僑日報 (16 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2831
1961 Anonymous. (建公書法學院師生,書法聯展明開幕,在聖約翰副堂盛大舉行三天) 華僑日報 (15 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2833
1961 Anonymous. (建公老師高足炫耀台灣大學,區紀復林澄波相繼榮獲書法比賽冠軍) 華僑日報 (12 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2829
1961 Anonymous. (張大千經港赴歐,到巴黎舉行畫展,留港四十八小時與高嶺梅會晤) 華僑日報 (14 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2891
1961 Anonymous. (張韶石畫展昨圓滿閉幕). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (26 Jan. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3101
1961 Anonymous. (彩色菲林攝影常識,熊文遇昨日在麗的呼聲播講) 華僑日報 (30 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2892
1961 Anonymous. (影展在馬來亞獲獎作品介紹). The Young Companion (良友畫報), No. 58. (Oct. 1961): 30-31. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3126
1961 Anonymous. (微社雅集) 華僑日報 (20 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2957
1961 Anonymous. (德教紫香閣書畫展圓結,展品全售清) 華僑日報 (13 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2997
1961 Anonymous. (悼李研山先生(七續)) 華僑日報 (18 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2894
1961 Anonymous. (悼李研山先生,各方在籌辦中,昨三虞家奠到祭者甚眾) 華僑日報 (1 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2895
1961 Anonymous. (捎來畫家萬玉其近作). The Young Companion (良友畫報), No. 57. (Nov. 1961): 24. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2875
1961 Anonymous. (接受商業電台訪問,佘雪曼談詩文書畫,祗要努力總有成功的一天) 華僑日報 (24 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2896
1961 Anonymous. (攝影學會舉行五項攝影比賽,張汝釗熊文遇錢萬里任評判,黑白組錢浩冠軍韋景超亞軍) 華僑日報 (28 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3035
1961 Anonymous. (攝影藝術比賽專號介紹彩色中途曝光) 華僑日報 (26 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3036
1961 Anonymous. (故宮書畫題記(五)) 華僑日報 (12 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2838
1961 Anonymous. (敬題關德興父子書畫展) 華僑日報 (13 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, poem by (何叔惠,蘇文擢,匿季謀,許菊初), HKAA has one photocopy]
2958
1961 Anonymous. (文化界呂燦銘女公子呂媚嫄小姐在美結婚) 華僑日報 (16 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2687
1961 Anonymous. (文化藝術界定期舉行展元宵雅集)華僑日報 (21Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2688
1961 Anonymous. (文化藝術界昨夕大雅集盛況,到數百人筵開廿桌情形熱烈) 華僑日報 (5 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2689
1961 Anonymous. (文友堂主人舉辦 古今名人書畫展 二月三日起在龍岡畫廳展出). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (30 Jan. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3053
1961 Anonymous. (文友堂主辦 古今名書畫展 欣賞者眾今明續展). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (4 Feb. 1961): 4.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3054
1961 Anonymous. (文友堂名書畫欣賞展覽圓滿). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (6 Feb. 1961): 5.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3055
1961 Anonymous. (文友堂鄒伯主辦 古今名人書畫展 今起在龍岡畫廳公展三天). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (3 Feb. 1961): 4.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3056
1961 Anonymous. (文友堂鄒伯主辦 古今名畫展 今天最後展出). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (5 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3057
1961 Anonymous. (文藝世紀二月號出版). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (30 Jan. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3058
1961 Anonymous. (文藝界大雅集三百多人預席,紛贈品物助興有大肥雞及鵝) 華僑日報 (28 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2690
1961 Anonymous. (文藝界大雅集贈品助興者眾) 華僑日報 (24 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy].
2692
1961 Anonymous. (文藝界大雅集贈物助興者眾) 華僑日報 (22 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy].
2691
1961 Anonymous. (新中華畫報一百期特大號今再版出書) 華僑日報 (20 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2959
1961 Anonymous. (新中華畫報百期紀念特大號出版) 華僑日報 (11 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2961
1961 Anonymous. (新奧爾良現代藝術作品公展六天,在美文化館歡迎參觀) 華僑日報 (16 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2962
1961 Anonymous. (新年旅行與攝影 熊文遇在麗的呼聲播講). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (18 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3120
1961 Anonymous. (新年旅行與攝影 熊文遇昨在麗的呼聲播講). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (17 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3121
1961 Anonymous. (旅美國畫及篆刻家丘永沾之作品) 華僑日報 (19 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2876
1961 Anonymous. (日女書畫家辭別鮑老師). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (11 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3059
1961 Anonymous. (晚會的攝影常識 熊文遇在麗的呼聲播講). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (9 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3102
1961 Anonymous. (書法協會續辦免費班) 華僑日報 (20 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2877
1961 Anonymous. (書法協會舉辦免費二屆書法班生畢業). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (29 Jan. 1961): 3.4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3099
1961 Anonymous. (書法專家區建公老師在金文泰中學講書法,「明瞭九宮格的構成寫字始可有法」) 華僑日報 (29 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2878
1961 Anonymous. (書畫家陳荊鴻飛星馬開畫展) 華僑日報 (12 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2879
1961 Anonymous. (書畫篆刻音樂名家劉源沂近作義展盛況,劉鎮國劉福主持剪綵,到會嘉賓紛紛賞訂今明續展) 華僑日報 (10 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2881
1961 Anonymous. (書畫篆刻音樂家劉源沂藝術品今為龍岡義展) 華僑日報 (9 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2882
1961 Anonymous. (曾后希在羅馬定期舉行畫展,六月十一起共展十五天) 華僑日報 (28 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2912
1961 Anonymous. (曾后希展畫羅馬,由意國當局及美術協會合辦,三百件作品在著名場所展出) 華僑日報 (20 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2914
1961 Anonymous. (曾后希昨日飛伊蘭漫游作巡迴畫展) 華僑日報 (2 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2913
1961 Anonymous. (曾后希遊歐近況,遊地中海,飛馬德里畫展) 華僑日報 (7 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2915
1961 Anonymous. (本港琳瑯閣藏漢碑陳列介紹,種類繁多今起歡迎參觀) 華僑日報 (5 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2722
1961 Anonymous. (朻栜躓尪?e??調馳狠鯇黰娵筘?鑩??麝俴) ?S? (25 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2789
1961 Anonymous. (李氏珍品古玩今下午二時半拍賣) 華僑日報 (23 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2774
1961 Anonymous. (李氏珍品古玩連日觀眾者擠擁) 華僑日報 (22 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2775
1961 Anonymous. (李煜英小姐國畫欣賞展圓滿閉幕) 華僑日報 (18 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2783
1961 Anonymous. (李煜英小姐國畫欣賞展次日紀盛,尚有今天仍在聖堂舉行) 華僑日報 (17 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2782
1961 Anonymous. (李研山先生今三時出殯) 華僑日報 (13 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2780
1961 Anonymous. (李福奉獻義展今晚九時閉幕,在加士居道循道中學禮堂連日到場欣賞與義購者眾) 華僑日報 (21 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2781
1961 Anonymous. (李福寫竹奉獻港方義展圓滿,明日起假九龍循道中學續展,黃仲凱趙友仁主持揭幕義賣) 華僑日報 (18 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2785
1961 Anonymous. (李福寫竹奉獻義展昨日圓滿獲致佳譽) 華僑日報 (22 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2787
1961 Anonymous. (李福寫竹奉獻義展,黃仲凱趙友仁牧師主持義賣,參觀者眾認購踴躍今明續展) 華僑日報 (20 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2786
1961 Anonymous. (李福竹展簡介,中華循道會牧師趙友仁) 華僑日報 (19 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2637
1961 Anonymous. (李福竹畫今義展,今日起假循道中學舉行,黃仲凱趙友仁主持揭幕義賣) 華僑日報 (19 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2784
1961 Anonymous. (李長俊今日畫展在美文化館揭幕,由霍寶材主持剪綵連展五天) 華僑日報 (25 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2776
1961 Anonymous. (李長俊個人畫展,廿五起在美文化館舉行五天) 華僑日報 (17 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2777
1961 Anonymous. (李長俊畫展尚有今明兩天) 華僑日報 (28 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2779
1961 Anonymous. (李長俊畫展,明在美文化館開幕,由霍寶材主持剪綵) 華僑日報 (24 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2778
1961 Anonymous. (東方藝術專校定期舉行藝展,有巨型雕刻愛神像) 華僑日報 (4 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2812
1961 Anonymous. (林仰山教授為林建同梅詩書畫展開幕致詞) 華僑日報 (9 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2638
1961 Anonymous. (林建同二屆梅展連日觀賞致佳評,在聖堂今屆最後一天) 華僑日報 (9 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2815
1961 Anonymous. (林建同編著,畫梅之研究今已出版內容豐富) 華僑日報 (28 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2816
1961 Anonymous. (林建同辦次屆梅花書畫展覽,定來月在聖堂舉行,編有畫梅研究特刊) 華僑日報 (3 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2817
1961 Anonymous. (林德銘大夫一門多妙:師生合作春光報喜圖) 華僑日報 (25 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2819
1961 Anonymous. (林德銘大夫作「歲朝清供圖」). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (18 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3078
1961 Anonymous. (林氏觀雲樓主藏品今起展出在聖約翰堂一連三天) 華僑日報 (26 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2813
1961 Anonymous. (林氏觀雲樓定期展名畫) 華僑日報 (23 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2814
1961 Anonymous. (林野及弟子畫展昨圓結). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (2 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3074
1961 Anonymous. (林野師生油畫 今日最後展出). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (1 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3075
1961 Anonymous. (林野師生油畫展 明起在聖堂舉行). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (29 Jan. 1961): 4.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3076
1961 Anonymous. (林野師生油畫展昨由歐德禮夫人主持剪綵). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (31 Jan. 1961): 3.4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3077
1961 Anonymous. (林野書室開幕再公展作品) 華僑日報 (7 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2818
1961 Anonymous. (梅花詩書畫展今在聖堂揭幕,由港大林仰山教授主持) 華僑日報 (8 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2897
1961 Anonymous. (檀水仙花節藝展,林玉葵小姐榮獲美術獎) 華僑日報 (25 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3013
1961 Anonymous. (沈規瑊女士畫展,今續在月宮舉行,展出山水及花卉畫均獲好評) 華僑日報 (20 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2788
1961 Anonymous. (法國藝人利秀今夜表演無聲動作藝術) 華僑日報 (11 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2820
1961 Anonymous. (法抽象畫師評論香港已建立了現代東方畫藝 與港現代文美協會畫友舉行作品交換欣賞聚會). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (8 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3079
1961 Anonymous. (港九學校多間紛請名書法家區建公講書法) 華僑日報 (15 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2916
1961 Anonymous. (港九藝文界今日追悼李研山先生,三時半起在九總僧禮堂公祭) 華僑日報 (25 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2917
1961 Anonymous. (港九藝文界發起追悼李研山先生,廿五三時半在九總禮堂舉行) 華僑日報 (9 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2918
1961 Anonymous. (港大三屆藝術展七月下旬在陸佑堂舉行,歡迎各校同學免費參加) 華僑日報 (31 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2919
1961 Anonymous. (港大美術學會第三屆畫展,七月廿五起展三天,歡迎各校學生參加) 華僑日報 (18 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2921
1961 Anonymous. (港大美術會主辦三屆學生畫展延至下月開幕,現仍繼續收件歡迎學界參加) 華僑日報 (5 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2920
1961 Anonymous. (港澳藏家合辦黃賓虹遺作展覽,五月一日起在聖堂連展三天) 華僑日報 (29 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2925
1961 Anonymous. (港獅子會餐會中放映 甘迺迪總統就職影片 美文化館週一公映歡迎參觀). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (18 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3104
1961 Anonymous. (港畫家蔡公衡在菲畫展經過). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (27 Jan. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3103
1961 Anonymous. (港美專師生旅行寫生) 華僑日報 (9 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2924
1961 Anonymous. (港美專本學期二次全校性作品觀摩會) 華僑日報 (27 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2923
1961 Anonymous. (港聯青社午餐例會,李祖佑講中國書法(一),認為國人應有普通教育) 華僑日報 (5 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Zuyou / Lee Cho Yau (李祖佑)
Keyword:Chinese calligraphy
Location: HKAA clippings section, filling ID K19610505-001
2926
1961 Anonymous. (港聯青社餐會,李祖佑講中國書法(二)) 華僑日報 (6 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]

Artist:Li Zuyou / Lee Cho Yau (李祖佑)
Keyword:Chinese calligraphy
Location: HKAA artist file section
2927
1961 Anonymous. (漫畫展今日開幕,在聖約翰副堂展三天) 華僑日報 (27 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2970
1961 Anonymous. (漫畫展今續舉行) 華僑日報 (28 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2971
1961 Anonymous. (漫畫展覽大會今屆最後一天,電台訪問錄音週末播出 ) 華僑日報 (1 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2972
1961 Anonymous. (漫畫展覽會下週一舉行)華僑日報 (22 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy].
2973
1961 Anonymous. (漫畫聯展圓滿,參觀者萬餘眾,下次展出可能在九龍) 華僑日報 (2 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2974
1961 Anonymous. (潘子安書畫在元朗展出). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (19 Feb. 1961): 4.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3127
1961 Anonymous. (潘峭風圖案壁畫展盛況空前圚滿閉幕,雨過天青花粲錦,靈堂環壁盡詩心) 華僑日報 (21 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2998
1961 Anonymous. (潘峭風壁畫公展盛況中西觀眾一致好評今日續展) 華僑日報 (20 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2999
1961 Anonymous. (澳警廳長參觀頤園雅集畫展) 華僑日報 (2 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3002
1961 Anonymous. (澳門頤園雅集同人作品展覽,今日開幕一連公展四天) 華僑日報 (28 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3001
1961 Anonymous. (為八和子弟募教育基金,關德興書法義展,其十二齡公子漢東附展佳畫,十三起在聖約翰副堂展三天) 華僑日報 (11 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2839
1961 Anonymous. (燈飾花瓶書畫今天最後展出). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (9 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3128
1961 Anonymous. (燈飾花瓶書畫今明續展出). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (8 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3129
1961 Anonymous. (燈飾花瓶書畫展覽 今在金陵酒家開幕). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (2 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3130
1961 Anonymous. (燈飾花瓶書畫展覽 徇眾要求展期二天). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (6 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3131
1961 Anonymous. (燈飾花瓶書畫展覽會昨開幕). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (3 Feb. 1961): 4.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3132
1961 Anonymous. (玉璽佛經展覽今進入第九天) 華僑日報 (10 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2724
1961 Anonymous. (玻璃維亞副總統夫婦 訪華丘斌存獻贈詩畫). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (28 Jan. 1961): 4.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3080
1961 Anonymous. (玻璃鏡的攝影取材 熊文遇在砝的呼聲播講). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (26 Jan. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2840
1961 Anonymous. (現代版畫今最後展出) 華僑日報 (18 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2898
1961 Anonymous. (現代版畫展下週二開幕) 華僑日報 (9 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2899
1961 Anonymous. (現代版畫展覽最後兩天展出) 華僑日報 (17 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2900
1961 Anonymous. (現近版畫展覽今天正式開幕) 華僑日報 (13 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2901
1961 Anonymous. (琳瑯閣主定期展覽中國書畫 二日起聖堂展三天). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (29 Jan. 1961): 3.4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3105
1961 Anonymous. (琳瑯閣介紹漢碑甚獲好評) 華僑日報 (7 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2928
1961 Anonymous. (琳瑯閣明起介紹漢碑) 華僑日報 (4 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2929
1961 Anonymous. (琳瑯閣珍藏書畫 在聖約翰副堂 今起連展三天). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (2 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3107
1961 Anonymous. (琳瑯閣珍藏書畫展圓結). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (5 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3108
1961 Anonymous. (琳瑯閣的書畫展出琳瑯滿目). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (2 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3106
1961 Anonymous. (琳瑯閣藏書畫 明起展出聖堂). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (1 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3109
1961 Anonymous. (琳瑯閣藏書畫展 今屆最後一天 添換作品 歡迎參觀). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (4 Feb. 1961): 4.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3110
1961 Anonymous. (琳瑯閣藏書畫展 聖堂觀眾踴躍 展期尚有今明兩天). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (3 Feb. 1961): 4.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3111
1961 Anonymous. (琳瑯閣連日介紹漢碑,欣賞者眾) 華僑日報 (6 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2930
1961 Anonymous. (甘堂第藏品昨公開展覽,明日下午公開拍賣) 華僑日報 (23 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2725
1961 Anonymous. (由霍寶材剪綵李長俊畫展開幕,在美文化館公展至廿九日止) 華僑日報 (26 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2726
1961 Anonymous. (畫人行旅(卅二)). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (12 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3112
1961 Anonymous. (畫壇巨擘曾后希) 華僑日報 (24 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2932
1961 Anonymous. (畫家伍步雲黃潮寬 畫室遷址增加班次). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (3 Feb. 1961): 4.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3113
1961 Anonymous. (畫家伍步雲黃潮寬 畫室遷址增加班次). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (3 Feb. 1961): 4.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3114
1961 Anonymous. (畫家曾后希環遊世界在伊朗約旦畫展圓結,晤約旦王獲贈一等榮譽狀,本月十二日起在雅典展出) 華僑日報 (17 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2931
1961 Anonymous. (百萬名收藏家 萬古山房主人蘇氏 陳列珍貴古玩字畫). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (7 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3064
1961 Anonymous. (皇家亞洲學會港分會明日大嶼山考古旅行) 華僑日報 (14 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2842
1961 Anonymous. (皇家亞洲學會港分會李祖佑演講中國圖章,十二日下午在英文化會舉行) 華僑日報 (9 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Zuyou / Lee Cho Yau (李祖佑)
Keyword:seal carving
Location: HKAA artist file section
2841
1961 Anonymous. (皇家亞洲學會港分會舉行有關中國書畫演講,在英國文化會由特利加小姐主講) 華僑日報 (9 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2843
1961 Anonymous. (盆栽展今第三天,許多人想買但許多錢也不賣) 華僑日報 (1 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2844
1961 Anonymous. (盆栽書畫文玩展品種類多,中華書局的舉辦) 華僑日報 (11 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2846
1961 Anonymous. (盆栽書畫文玩展明起在中華書局樓上舉行) 華僑日報 (8 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2845
1961 Anonymous. (祟正總會歡迎畫家卜珍返港) 華僑日報 (27 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2883
1961 Anonymous. (第二屆梅展) [Exhibition Catalogue, exhibition from 8 Jun. To 10 Jun. 1961 at St. John's Church, text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2903
1961 Anonymous. (籌募八和子弟教育基金,關德興父子熱心,書畫聯展今開幕) 華僑日報 (13 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3033
1961 Anonymous. (紐約華僑學校徵求名家書法) 華僑日報 (5 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2884
1961 Anonymous. (紫香閣書畫展,繼續廷期兩天) 華僑日報 (8 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2933
1961 Anonymous. (紫香閣畫展佛像受歡迎) 華僑日報 (9 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2934
1961 Anonymous. (紫香閣畫展開幕,顏成坤剪綵致詞,祝該閣石澳辦學早日成功) 華僑日報 (6 Apr. 1964): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2935
1961 Anonymous. (美文化館明映甘迺迪傳記片 歡迎各界參觀). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (8 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3081
1961 Anonymous. (美術學會書畫展 今屆最後一天). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (28 Jan. 1961): 4.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3082
1961 Anonymous. (義賣書畫救童助學,明起連舉行三天,明日正午在聖約翰副堂揭幕) 華僑日報 (5 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2965
1961 Anonymous. (老畫師張谷雛以畫贈呂燦銘,以蜀江紀游佛像祝呂壽) 華僑日報 (6 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2754
1961 Anonymous. (考古家蕭雲庵發現古驛道關卡遺址,拾獲古物證係古來交通孔道) 華僑日報 (8 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2755
1961 Anonymous. (聖類斯中學舉行六屆美術觀摩會今明兩日在該校二樓舉行) 華僑日報 (15 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2966
1961 Anonymous. (聾啞人畫展首次 看黃樂林的佳作 今早十時在龍岡請會督揭幕 青年向藝中西繪畫均有成就). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (30 Jan. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3135
1961 Anonymous. (聾啞青年黃樂林 中西畫展開幕 由何會督剪綵 龍岡畫廳熱哄哄今明續展). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (31 Jan. 1961): 3.4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3136
1961 Anonymous. (聾啞青年黃樂林 舉行中西畫個展 明早在龍岡禮堂請會督剪綵). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (29 Jan. 1961): 3.4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3137
1961 Anonymous. (聾啞青年黃樂林畫展今屆第三天). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (1 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3138
1961 Anonymous. (聾啞青年黃樂林畫展獲圓滿結果). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (2 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3139
1961 Anonymous. (胡三元吳格林 師生漫畫聯展 年初二起在聖堂展出三天). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (7 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3083
1961 Anonymous. (胡三元吳格林捐出四畫義賣). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (14 Feb. 1961): 4.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3085
1961 Anonymous. (胡三元吳格林明招待新聞界預展漫畫聯展作品). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (9 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3084
1961 Anonymous. (胡三元吳格林書生漫畫聯展). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (9 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3086
1961 Anonymous. (胡三元吳格林漫畫聯展圓結). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (19 Feb. 1961): 4.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3088
1961 Anonymous. (胡三元吳格林漫畫聯展揭幕 在花園道聖約翰副堂). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (17 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3087
1961 Anonymous. (胡三元師生漫畫展 謂將舉行義賣救災). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (11 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3089
1961 Anonymous. (胡吳漫畫聯展今為最後一日 風格獨特獲得好評). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (18 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3090
1961 Anonymous. (自由書畫家今日在聖堂聯展作家六十三人展期三天) 華僑日報 (5 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2756
1961 Anonymous. (自由書畫家作品聯展圓滿) 華僑日報 (8 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2757
1961 Anonymous. (自由書畫家作品聯展會) 華僑日報 (6 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2758
1961 Anonymous. (自由書畫家協會五日起聯展作品,七部門各種展品約二百幀) 華僑日報 (2 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2759
1961 Anonymous. (自由書畫家協會籌辦第二屆聯展,推定展出委員將于來月舉行) 華僑日報 (23 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2760
1961 Anonymous. (自由書畫家聯展展品豐富精彩,今為最後一日) 華僑日報 (7 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2761
1961 Anonymous. (自由畫家贈畫祝父親節) 華僑日報 (19 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2762
1961 Anonymous. (英文化委員會展覽英國油畫 十八至廿世紀中葉之作品 今起在聖約翰大教堂展出). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (7 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3091
1961 Anonymous. (英聯邦工業訓練宣傳週招貼設計及論文比賽獲獎者名單) 華僑日報 (5 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2848
1961 Anonymous. (華人現代藝研會 舉行會員年會 選出本屆委員). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (6 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3115
1961 Anonymous. (華僑晚報增闢,少年世界漫畫版,名家十位執筆今日出版) 華僑日報 (8 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2941
1961 Anonymous. (華僑書畫家在美組辦 尚美書畫匯明日開幕 黃磊生任副會長兼書畫主任). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (11 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3118
1961 Anonymous. (華僑書畫藝術系師生今聯展作品在龍岡畫廳由霍材揭幕) 華僑日報 (21 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2940
1961 Anonymous. (華僑書院:藝術系師生藝展會圓結) 華僑日報 (24 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]..
3020
1961 Anonymous. (華僑書院師生美術作品展覽 年初七起在龍岡廳舉行). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (13 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3116
1961 Anonymous. (華僑書院師生藝展尚有今天 : 連日龍岡畫廳觀眾擠湧) 華僑日報 (23 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy].
2937
1961 Anonymous. (華僑書院藝術系師生今聯展作品 在龍岡畫廳由霍寶材揭幕). (華僑日報), (4 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2938
1961 Anonymous. (華僑書院藝術系師生作品聯展下週二起舉行). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (18 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3117
1961 Anonymous. (華僑書院藝術系師生書畫展喤引). (華僑日報), (4 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2939
1961 Anonymous. (華藝會員青衣島寫生) 華僑日報 (28 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2942
1961 Anonymous. (華裔建築家貝聿銘,榮獲今年布魯納獎,在建築方面有全部成就) 華僑日報 (18 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2936
1961 Anonymous. (萬古山房藏珍 今日公開拍賣). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (9 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3122
1961 Anonymous. (萬國藝術專校設暑期美術班) 華僑日報 (28 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2964
1961 Anonymous. (萬國藝術專科學校擴充斑額以廣收容) 華僑日報 (27 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2963
1961 Anonymous. (萬石山房順德蘇氏藏古物名畫六日起陳列). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (4 Feb. 1961): 4.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3123
1961 Anonymous. (蔣夫人參觀七友書畫展) 華僑日報 (28 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3000
1961 Anonymous. (蕭立聲書畫展明在聖堂開幕) 華僑日報 (8 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3003
1961 Anonymous. (蕭立聲畫展今最后一天) 華僑日報 (11 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3004
1961 Anonymous. (蕭立聲畫展開幕,今由馬錦明主持剪綵典禮) 華僑日報 (9 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3006
1961 Anonymous. (蕭立聲畫展開幕,今由馬錦明主持剪綵典禮) 華僑日報 (9 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3006
1961 Anonymous. (蕭立聲畫展馬錦明剪綵) 華僑日報 (10 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3005
1961 Anonymous. (藝術天才神童黃錦玲,今在電視表演綢綾舞) 華僑日報 (5 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3019
1961 Anonymous. (西區聖類斯中學第六屆美術盛況,今日續展並請李鳳英公氏揮毫) 華僑日報 (16 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2763
1961 Anonymous. (觀眾均予佳評,寫竹專家李福作品續展聖堂,十九日另展于半島循道中學) 華僑日報 (17 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3038
1961 Anonymous. (觀雲樓主珍藏歷代名畫開展,珍品琳瑯滿目今日更換新作) 華僑日報 (27 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3039
1961 Anonymous. (詩書畫文藝家康樂園雅集) 華僑日報 (6 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2968
1961 Anonymous. (詩:題華僑書院藝術系畫展) 華僑日報 (22 Feb. 1961): unpaginated. [poem written by (郭寄庵),(潘小磐), Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2967
1961 Anonymous. (誠埵拻譙濰?z荌旃噶??Tㄛ藏俴?F偰凰呏?rㄛ侐坋癓笚??{劓彶?朼傔ㄛ凰?z荌賜?g茩肮曬樓???霖) ?S? (1 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2922
1961 Anonymous. (謝熙快婿潘笙在澳行請業禮由司徒奇老師授業) 華僑日報 (2 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3014
1961 Anonymous. (謝熙書法春季班,十種字格三版暢銷) 華僑日報 (4 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2909
1961 Anonymous. (贈蕭立聲畫展(三)) 華僑日報 (8 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3023
1961 Anonymous. (贈蕭立聲畫展(二)) 華僑日報 (6 Mar. 1961): unpaginated. [with poem written by (吳子深,余雪曼,惓厂,陳文士,張叔傳,陳桐音), Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3022
1961 Anonymous. (贈蕭立聲畫展(五)) 華僑日報 (10 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3024
1961 Anonymous. (贈蕭立聲畫展(六)) 華僑日報 (12 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3025
1961 Anonymous. (贈蕭立聲畫展(六)) 華僑日報 (12 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3025
1961 Anonymous. (贈蕭立聲畫展(四)) 華僑日報 (9 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3026
1961 Anonymous. (贈關德興書畫義展) 華僑日報 (15 Mar. 1962): unpaginated. [Text in Chinese, (孔公偉,馮文玉,陳祟興,蕭葵明), HKAA has one photocopy]
3027
1961 Anonymous. (赴美展覽的中國古藝術品). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (6 Feb. 1961): 6.1. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3092
1961 Anonymous. (輓李研山) 華僑日報 (25 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2975
1961 Anonymous. (輓李研山) 華僑日報 (29 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2634
1961 Anonymous. (輓李研山先生(二)) 華僑日報 (13 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2976
1961 Anonymous. (輓李研山先生(五續)) 華僑日報 (16 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2978
1961 Anonymous. (輓李研山先生(八續)) 華僑日報 (20 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2977
1961 Anonymous. (輓李研山先生(六續)) 華僑日報 (17 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2979
1961 Anonymous. (輓李研山先生(四續)) 華僑日報 (15 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2639
1961 Anonymous. (輓李研山先生(續)) 華僑日報 (3 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2980
1961 Anonymous. (輓李研山先生(續三)) 華僑日報 (14 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2981
1961 Anonymous. (輓李研山先生) 華僑日報 (14 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2982
1961 Anonymous. (近百年中國畫選出版) 華僑日報 (12 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2821
1961 Anonymous. (追悼李研山先生參加中會者甚眾,陳湛銓祭文,馮康侯事略) 華僑日報 (26 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2886
1961 Anonymous. (追悼李研山大會定廿五日舉行,三時半在九總禮堂) 華僑日報 (23 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2885
1961 Anonymous. (逸仙圖書館舉行書畫展覽 獲本港文化界支持). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (13 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3119
1961 Anonymous. (金文泰校盛會佘雪曼講書法) 華僑日報 (19 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2823
1961 Anonymous. (鎌??璯?灡?摩ㄛ覂忒?欺ㄛ?V摞蘋?) ?S? (14 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2945
1961 Anonymous. (鐘表展覽會舉辦,攝影賽結果昨日由多位攝影名家評定) 華僑日報 (19 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3034
1961 Anonymous. (閨秀畫家李煜英國畫近代欣賞展,今起在聖堂舉行一連三天) 華僑日報 (15 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2983
1961 Anonymous. (閨秀畫家李煜英舉行近作欣賞展,遊歐前徇友好請展出佳畫,十五日起在聖堂連展三日) 華僑日報 (6 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2984
1961 Anonymous. (關德興父子書畫展覽,募八和子弟教育基金) 華僑日報 (10 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3028
1961 Anonymous. (關德興父子書畫義展會圓結,會期三天觀眾擠擁) 華僑日報 (16 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3029
1961 Anonymous. (關德興關漢東父子書畫義展,今屆最後一天) 華僑日報 (15 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3030
1961 Anonymous. (陳旭初的書畫). The Young Companion (良友畫報), No. 57 (Nov.1961): 31. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
2904
1961 Anonymous. (雕刻家蕭雲庵為黃秀甫造象) 華僑日報 (27 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3007
1961 Anonymous. (雪曼藝文院擴增書畫班) 華僑日報 (30 Apr. 1962): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2911
1961 Anonymous. (雪曼藝文院特設暑期兒童書法班) 華僑日報 (4 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2910
1961 Anonymous. (雲門學會廿次美術文藝座談) 華僑日報 (27 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2943
1961 Anonymous. (霞霧迷濛話香江 熊文遇昨在麗的呼聲播講). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (2 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3133
1961 Anonymous. (青年名畫家黃磊生在紐約展畫兩週,由黃伍兩公所主持結果圓滿) 華僑日報 (11 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2824
1961 Anonymous. (順聯總會理監事祖餞,書畫名家陳荊鴻赴星) 華僑日報 (9 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2944
1961 Anonymous. (預展藝品演奏樂技,龍岡明友有盛會,劉氏弟兄及男女名票友奏唱,劉源沂後日起義展書畫金石) 華僑日報 (7 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2969
1961 Anonymous. (題贈建同社盟梅展) 華僑日報 (8 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3017
1961 Anonymous. (風社八週年社慶,同人昨在仁人酒家大雅集) 華僑日報 (6 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2849
1961 Anonymous. (風社詩畫同人舉行八週年紀年雅集會) 華僑日報 (27 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2850
1961 Anonymous. (香港中國美術會 明日歡迎韓畫家 徵求新會員進行編印名冊 請會員取回歷次展出畫幅). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (4 Feb. 1961): 4.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3093
1961 Anonymous. (香港中國美術會今夕歡宴大韓美術考察團). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (9 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3094
1961 Anonymous. (香港中國美術會員 冬季書院展圓滿 陳樹桓及西人等踴躍定畫 昨午即席揮毫時觀者如堵). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (29 Jan. 1961): 3.4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3095
1961 Anonymous. (香港中國美術會夏季作品展開幕,今起在聖堂舉行三天) 華僑日報 (22 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2851
1961 Anonymous. (香港中國美術會夏季畫展第二日,妙手通靈,洵稱佳品!參觀欣賞,接踵摩肩) 華僑日報 (24 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2852
1961 Anonymous. (香港中國美術會第四屆大會八月廿日舉行) 華僑日報 (8 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2853
1961 Anonymous. (香港之「藝術」正宗視覺人體寫生模特兒失手跌紗巾) 華僑日報 (2 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2854
1961 Anonymous. (香港兒童福利院下週辦書畫展覽會,請馬錦燦主持剪綵) 華僑日報 (31 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2856
1961 Anonymous. (香港兒童福利院書畫義展揭幕,由馬錦燦剪綵,嘉賓雲集情況熱烈今日續展) 華僑日報 (8 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2857
1961 Anonymous. (香港兒童福利院舉辦名家書畫義賣今預展,明日請由馬錦燦剪綵開幕) 華僑日報 (6 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2858
1961 Anonymous. (香港攝影學會盛會,吳兆堅領維也納金牌,世運攝影賽九人得獎,香港攝影學會五月份賽同時頒獎) 華僑日報 (29 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2866
1961 Anonymous. (香港攝影學會舉辦游河娛樂攝影會,六月三日舉行歡迎戚友參加,二次榮銜考試定卅一日截卷) 華僑日報 (29 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2867
1961 Anonymous. (香港攝影學會週年大會選出新員). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (27 Jan. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3098
1961 Anonymous. (香港文化藝術界展元宵大雅集今在新光舉行,各界致贈珍品抽獎者眾) 華僑日報 (4 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2855
1961 Anonymous. (香港海聲藝壇 方若文作弁言). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (5 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3097
1961 Anonymous. (香港畫苑增設暑期班) 華僑日報 (2 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2864
1961 Anonymous. (香港美專學院明夜開課) (廣告) 華僑日報 (21 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy].
2861
1961 Anonymous. (香港美專師生作品觀摩) 華僑日報 (15 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2859
1961 Anonymous. (香港美專舉行二次習作觀摩). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (5 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3096
1961 Anonymous. (香港美專舉行師生作品觀摩,今晚水彩名書欣賞) 華僑日報 (16 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2862
1961 Anonymous. (香港美專週末名畫幻燈片欣賞) 華僑日報 (30 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2860
1961 Anonymous. (香港美術會會員作品春季展揭幕,由港督柏立基爵士夫人主持) 華僑日報 (20 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2863
1961 Anonymous. (香港閨秀畫家李煜英畫展盛況,今明續在聖堂展出歡迎欣賞) 華僑日報 (16 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2865
1961 Anonymous. (馬家寶畫展明最後一天). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (27 Jan. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3100
1961 Anonymous. (鮑少游主辦畫苑啟課). 華僑日報 (20 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3008
1961 Anonymous. (麗精畫院特設夏令班) 華僑日報 (5 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3031
1961 Anonymous. (黃氏古玩陳列三天) 華僑日報 (12 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2946
1961 Anonymous. (黃賓虹先生遺作,擬另覓場地再展,五十四位珍藏品有未展過的) 華僑日報 (4 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2947
1961 Anonymous. (黃賓虹畫集出版) 華僑日報 (30 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2948
1961 Anonymous. (黃賓虹遺作今明續展出,每日更換展品) 華僑日報 (2 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2949
1961 Anonymous. (黃賓虹遺作今最後展出) 華僑日報 (14 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2950
1961 Anonymous. (黃賓虹遺作今最後展出) 華僑日報 (3 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2951
1961 Anonymous. (黃賓虹遺作在中總續展,今日起一連三天) 華僑日報 (10 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2952
1961 Anonymous. (黃賓虹遺作展今在聖堂揭幕,一連三天早十時至夜七時) 華僑日報 (1 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2953
1961 Anonymous. (黃賓虹遺作展明在中總舉行,此次由兩書局標價出售) 華僑日報 (9 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2954
1961 Anonymous. (黃賓虹遺作展明起聖堂展出,港澳藏家合辦連展三天) 華僑日報 (30 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2955
1961 Anonymous. (黃賓虹遺展續展第二天) 華僑日報 (11 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2956
1961 Anonymous. (黃賓虹遺展續展第二天) 華僑日報 (11 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2956
1961 Anonymous. (齊白石篆刻) 華僑日報 (12 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2985
1961 Anonymous. [Christmas card sent to Yung Sau Shek (容漱石) by (方君璧)], Text in Chinese & English, HKAA has one photocopy]
3040
1961 Anonymous. “Guyu yinxi fojing zhan, zhanlan ru shiyi tian, xingyun choujiang jiexiao”(古玉印璽佛經展, 展覽入十一天, 幸運抽獎揭曉). [Exhibition of Ancient Jade, Seal and Buddhist Scripture Comes to the 11th Day of Exhibition. Result of Lucky Draw was Announced]. Wah Kiu Yat Po [Huaqiao ribao]. (12 Mar. 1961): unpaginated. [On Buddhist art, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
10971
1961 Anonymous. “名坤票楊天拜師,吳子深又收高徒” [(Ming kunpaio Yang Tian baishi, Wu Zishen you shou gaotu) Ng Chi Sum’s New Accomplished Disciple]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (Jul 7, 1961).

Artist:Ng Chi Sum
Keyword:Chinese painting
11024
1961 Bao Shaoyou (鮑少游) (故宮博物院名畫的欣賞(150)) 華僑日報 (24 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3517
1961 Bao Shaoyou (鮑少游) “Gugong bowuyuan minghua de xinshang - 134” (故宮博物院名畫的欣賞 - 134) [Appreciation of Famous Paintings in National Palace Museum - 134]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (1 Mar. 1961): p. 4.2. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
10968
1961 Bao Shaoyou (鮑少游) “Gugong bowuyuan minghua de xinshang - 135” (故宮博物院名畫的欣賞 - 135) [Appreciation of Famous Paintings in National Palace Museum - 135]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (8 Mar. 1961): unpaginated [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
10970
1961 Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善) "cong wode yinxi gezhan shuodao sanshinian lai de yitan huiyi (35)" (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(卅五)) [Memories of the art scene: thirty years since my 25th anniversary (35)] Wah Kiu Yat Po 華僑日報 [Huangqiao Ribao] (30 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Chen Fushan / Chan Fok Sin / Chan, Luis (陳福善)
Keyword:Hong Kong art, exhibition
Location: HKAA Primary Source, v. 27
2893
1961 Chen Fushan/ Chan Fok Sin/ Chan, Luis (陳福善) "cong wode yinxi gezhan shuodao sanshinian lai de yitan huiyi (er)"(從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(二)) [From my Jubilee exhibition to my memory in the field of art in the past thirty years(2)], Wah Kiu Yat Po 華僑日報 (27 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Chen Fushan/ Chan Fok Sin/ Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition, memoris
Location: HKAA clipping section filing ID K19610227-002
3352
1961 Chen Fushan/ Chan Fok Sin/ Chan, Luis (陳福善) "cong wode yinxi gezhan shuodao sanshinian lai de yitan huiyi (liu)"(從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(六)) [From my Jubilee exhibition to my memory in the field of art in the past thirty years(6)], Wah Kiu Yat Po 華僑日報 (4 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Chen Fushan/ Chan Fok Sin/ Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition, memoris
Location: HKAA clipping section filing ID K19610304-001
3370
1961 Chen Fushan/ Chan Fok Sin/ Chan, Luis (陳福善) "cong wode yinxi gezhan shuodao sanshinian lai de yitan huiyi (qi)"(從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(七)) [From my Jubilee exhibition to my memory in the field of art in the past thirty years(7)], Wah Kiu Yat Po 華僑日報 (6 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Chen Fushan/ Chan Fok Sin/ Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition, memoris
Location: HKAA clipping section filing ID K19610306-001
3350
1961 Chen Fushan/ Chan Fok Sin/ Chan, Luis (陳福善) "cong wode yinxi gezhan shuodao sanshinian lai de yitan huiyi (san)" (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(三)) [From my Jubilee exhibition to my memory in the field of art in the past thirty years (3)], Wah Kiu Yat Po 華僑日報 (28 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Chen Fushan/ Chan Fok Sin/ Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition, memoris
Location: HKAA clipping section filing ID K19610228-002
3365
1961 Chen Fushan/ Chan Fok Sin/ Chan, Luis (陳福善) "cong wode yinxi gezhan shuodao sanshinian lai de yitan huiyi (si)"(從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(四))[From my Jubilee exhibition to my memory in the field of art in the past thirty years(4)], Wah Kiu Yat Po 華僑日報 (1 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Chen Fushan/ Chan Fok Sin/ Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition, memoris
Location: HKAA clipping section filing ID K19610301-01
3385
1961 Chen Fushan/ Chan Fok Sin/ Chan, Luis (陳福善) "cong wode yinxi gezhan shuodao sanshinian lai de yitan huiyi (wu)"(從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(五)) [From my Jubilee exhibition to my memory in the field of art in the past thirty years(5)], Wah Kiu Yat Po 華僑日報 (2 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Chen Fushan/ Chan Fok Sin/ Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition, memoris
Location: HKAA clipping section filing ID K19610302-001
3369
1961 Chen Fushan/ Chan Fok Sin/ Chan, Luis (陳福善) "cong wode yinxi gezhan shuodao sanshinian lai de yitan huiyi (yi)"(從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(一)) [From my Jubilee exhibition to my memory in the field of art in the past thirty years(1)], Wah Kiu Yat Po 華僑日報 (26 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Chen Fushan/ Chan Fok Sin/ Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition, memoris
Location: HKAA clipping section filing ID K19610226-003
3349
1961 Chen Nianbai (陳年柏) "詩 : 贈凌巨川詞長畫展 [(Shi : zeng Ling Juchuan ci chang hua zhan) [Poems to exhibition of painting by Ling Juchuan]." Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (Jun 30, 1961): unpaginated.

Artist:Ling Juchuan (凌巨川)
Keyword:art exhibition, 20th century Chinese painting
3321
1961 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "xiandai huihua de beijing" (現代繪畫的背境). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 190-203. [轉載自《新亞書院學術年刊》第三期, 1961年9月; Text in Chinese]

Keyword:Modern art
Location: HKAA monograph section, call no. FA.HK 709.2125B C487 C
14901
1961 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "xiyang meishu sichao" (二巨匠). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 123-127. [轉載自《新亞藝術》, 第一集, 香港, 新亞書院, 1961年9月; Text in Chinese]

Keyword:Art Education, Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 《新亞藝術》, Pablo Picasso (畢加索), Henri Matisse (馬蒂斯)
Location: HKAA monograph section, call no. FA.HK 709.2125B C487 C
14896
1961 Chen Shiwen / Chen Shih Wen (陳士文) "xiyang meishu sichao" (西洋美術思潮). 陳士文: 香港高等藝術教育創建者. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 2016, 113-122. [轉載自《新亞生活》, 第四卷第一期, 1961年6月19日; Text in Chinese]

Keyword:Art Education, Chinese University of Hong Kong (香港中文大學), 《新亞生活》, Western Art
Location: HKAA monograph section, call no. FA.HK 709.2125B C487 C
14895
1961 Cheng (澄) “Quangang shuhuajie xiangying sijie jiutong zhuxue yimai dingqi juxing” (全港書畫界?應 四屆救童助學 義賣定期舉行) [4th Children’s School Fee Charity Bazaar - Supported by Whole Cultural Community]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) [Huaqiao ribao], (24 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
10966
1961 Cheng (澄) “攝影座談 ﹕由譚國鋆主講,黑房技術研究,菲林沖妥後優劣的分辨” [(Sheying zuotan : you Tan Guojun zhujiang, heifang jishu yanjiu, feilin chongtuo hou youlie de fenbian) Symposium on Technique in Dark Room by Tam Kwok Kwan]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (8 Jun. 1961). [about: 20th century photography]

Keyword:photography
10992
1961 Cuanqi Dengxiu (篡齊鄧修) (述關德興的書法,田少懷大志說到救國做人) 華僑日報 (14 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3498
1961 Fang Zhaolin / Fang Zhaoling (方召麐) "Xie zai wo hua zhan zhi qian (寫在我畫展之前) [Written before my painting exhibition]." Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (30 Jun. 1961): unpaginated. [ Text in Chinese; HKAA artist file section; HKAA artist file, ]

Artist:Fang Zhaolin / Fang Zhaoling (方召麐)
Keyword:woman art, Chinese ink painting
Location: HKAA clippings section, filling ID K19610630-002
3161
1961 Guan Zhenmin (管震民) (贈吳子深先生序) 華僑日報 (21 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3021
1961 Hsinng, S. I. "Introduction" (Aug. 1961), [Publication details not available]. [About Sheh Hsueh Man, text in English, HKAA has one photocopy].
3141
1961 Huang Bore / Wong Po Yeh (黃般若) (憶賓虹老人) 華僑日報 (1 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA has one photocopy
3403
1961 Huang Caoyu (黃草予) "Chen Fushan yinxi huazhan jinri qi zai sheng yuehan futang juxing"(陳福善銀禧畫展今日起在聖約翰副堂舉行) [Jubilee exhibition of Chan Fok Sin was held in St.Jhon Hall today], Wah Kiu Yat Po 華僑日報 (2 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Chen Fushan/ Chan Fok Sin/ Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition
Location: HKAA clipping section filing ID K19610302-001
3404
1961 Huang Weimao (黃維琩) “題建同兄梅展,集中?禪師句” [(Ti Jiantong xiong meizhan, ji zhongfeng shanshi ju) Poems to Exhibition of Plum Blossom Painting by Lam Kin Tong]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (Jun 9, 1961). [about: 20th century Chinese painting]

Keyword:Chinese painting
10994
1961 Ji Zhe (嵇哲) " Yu Meiren (虞美人) [A Beautiful Lady in Yu]." Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (Apr 15, 1961): 4.1.

Keyword:20th century Chinese painting, 20th century Chinese calligraphy
10982
1961 Jin Weng (金翁) “詩贈梁素梅,好個狀元孫女郎,千金慨助義展倡” [(Shizeng Liang Sumei, haoge zhuangyuan sun nulang, qianjin kaizhu yizhan chang) Poems to Leung So Mui Who Gave Thousand Dollars to Support the Charitable Calligraphy Exhibition]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (Mar 15, 1961). [about 20th century Chinese calligraphy]

Artist:梁素梅
Keyword:calligraphy
10972
1961 Jin Weng (金翁). (梨園女書家梁素琴(二)) 華僑日報 (7 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3260
1961 Lai (來). (紫香閣將舉行乩筆書畫義展,顏成坤氏主持開幕剪綵) 華僑日報 (3 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3243
1961 Lao Na (老吶) "Xu Qingteng sianbi (徐青藤仙筆) [Xu Wei's magic brush]." Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (May 12, 1961): unpaginated.

Keyword:Chinese painting
10985
1961 Leung Yam Boon. Introduction to Masterpieces of Chinese Painting: A Collection of Paintings in Chronological Order [Lidai Zhongguo minghua xuanji daolun]. Hong Kong: The Happiness Publishing Company, 1961.
3142
1961 Leung Yam Boon. Techniques of Line Drawing [Danxianhua huifa]. Hong Kong: Wan Li Book Company, 1961.
3143
1961 Li Jiehuang (李捷晃). (哭家研山二叔) 華僑日報 (3 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3233
1961 Li, Zuyou / Lee, Cho Yau (李祖佑) (中國之印章(一)) 華僑日報 (13 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Zuyou / Lee Cho Yau (李祖佑)
Keyword:seal carving
Location: HKAA artist file section
15403
1961 Li, Zuyou / Lee, Cho Yau (李祖佑) (中國之印章(二)) 華僑日報 (14 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Li Zuyou / Lee Cho Yau (李祖佑)
Keyword:seal carving
Location: HKAA clippings section, filling ID K19610614-001
Location: HKAA artist file section
3232
1961 Li, Zuyou / Lee, Cho Yau (李祖佑) “中國之印章(三)” [(Zhongguozhi yinzhang san) Chinese Seal 3 ]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (Jun 18, 1961).

Artist:Li Zuyou / Lee Cho Yau (李祖佑)
Keyword:seal carving
10997
1961 Lin (琳) “童軍攝影比賽頒獎,由楊永庥伉儷主持並致詞” [(Tongjun shying bisai banjiang, you Yang Yongxiu kangli zhuchi bing zhizi) Scout Association Organizes Prize Giving Ceremony of Open Photo Competition]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (Jun 5, 1961). [about: 20th century photography]

Keyword:photography
10989
1961 Liu Dabu (劉大步) "shu Chen Fushan shiliuci huazhan hou"(書陳福善十六次畫展後)[Writing after the sixteenth exhibition of Chan Fok Sin], Wah Kiu Yat Po 華僑日報 (6 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Chen Fushan/ Chan Fok Sin/ Chan, Luis (陳福善)
Keyword:exhibition
Location: HKAA clipping section filing ID K19610306-002
3448
1961 Liverpool Daily Post "A Wirral man's H.K. Friendship Brings an Art to Liverpool." Lui Shou Kwan. Hong Kong: Hong Kong Modern Literature and Art Association, 1963, 18.

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Location: HKAA has a photocopy
3144
1961 Lu, Shoukun / Lui, Shou Kwan (呂壽琨) (從事繪畫和美術教育 李長俊走遙遠的大道). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (26 Apr. 1961): 4.2. [Text in Chinese]

Location: HKAA has a photocopy
3224
1961 Lu, Shoukun / Lui, Shou Kwan (呂壽琨) (從事繪畫和美術教育李長俊走遙遠的大道(續昨稿)) 華僑日報 (26 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA has one photocopy
3222
1961 Lu, Shoukun / Lui, Shou Kwan (呂壽琨) (從事繪畫和美術教育的李長俊 今起至廿九在美文化館舉行個展). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), ( 25 Apr. 1961): 4.2. [About Lui Shou Kwan, Text in Chinese]

Location: HKAA has a photocopy
3225
1961 Lu, Shoukun / Lui, Shou Kwan (呂壽琨) (我們的畫展(下)). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (29 May. 1961): 6.3. [Text in Chinese]

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Location: HKAA has a photocopy
3223
1961 Lu, Shoukun / Lui, Shou Kwan (呂壽琨) (我們的畫展) 華僑日報 (28 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Location: HKAA has one photocopy
3220
1961 Ng Po-wan (伍步雲). (我的繪畫經驗淺談(一) ) [Sharing of My Painting Experience 1]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (9 May. 1961): unpaginated. [About Ng Po-wan, Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3145
1961 Ng Po-wan (伍步雲). (我的繪畫經驗淺談(三) ) [Sharing of My Painting Experience 3], Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (11 May. 1961): unpaginated. [About Ng Po-wan, Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3147
1961 Ng Po-wan (伍步雲). (我的繪畫經驗淺談(二) ) [Sharing of My Painting Experience 2], Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (10 May. 1961): unpaginated. [About Ng Po-wan, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3146
1961 Ng Po-wan (伍步雲). (我的繪畫經驗淺談(四) ) [Sharing of my painting experience 4]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報): (13 May. 1961). [About Ng Po-wan, Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3149
1961 Si Ren (斯人) "Fang Zhaolin di san ci shu hua zhan (方召麐第三次書畫展) [ Third Exhibition of Calligraphy and Painting by Fang Zhaoling]." Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (28 Jun. 1961): unpaginated. [text in Chinese]

Artist:Fang Zhaolin / Fang Zhaoling (方召麐)
Keyword:woman art, Chinese ink painting
Location: HKAA artist file section; HKAA clippings section, filling ID K19610628-001
3392
1961 Sun Xingge (孫星閣) "詩: 凌巨川梅花畫展 [(Shi : Ling Juchuan meihua huazhan) Poems to Exhibition of Plum Blossom Painting by Ling Juchuan]." Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (Jun 28, 1961).

Keyword:Chinese painting, art exhibition
11023
1961 Wang Wenzhuo (王文卓) "Cong Fang Zhaolin nu shi hua zhan lun Zhongguo hua chou xiang yi yi (從方召麐女士畫展論中國畫抽象意義) [Exhibition of Painting by Miss Fang Zhaolin - Discussion on Abstractionism in Chinese Painting]." Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (27 Jun. 1961): unpaginated. [ Text in Chinese; HKAA artist file section ]

Artist:Fang Zhaolin / Fang Zhaoling (方召麐)
Keyword:woman art, Chinese ink painting
Location: HKAA clippings section, filling ID K19610627-001
3163
1961 Wu Buyun / Ng Po Wan (伍步雲) (我的繪畫經驗淺談(五) ) [Sharing of my painting experience 5]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (14 May. 1961), unpaginated. [About Ng Po-wan, Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3148
1961 Xiong Wenyu (熊文遇) (初學攝影者的自述: 熊文遇在麗的呼聲播講 (下)) 華僑日報 (24 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3415
1961 Xiong Wenyu (熊文遇) “簡介梅花書屋主人林建同氏(上)” [(Jianjie meihua shuwu zhuren Lin Jiantong zhi shang) Introduction of Plum Blossom Studio Owner : Lam Kin Tong]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (Jun 7, 1961). [about: 20th century Chinese painting]

Keyword:Chinese painting
10991
1961 Xu Juchu (許菊初) “佘雪曼書家” [(She Xueman shujia) Calligrapher Sheh Hsueh Man]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (Apr 10, 1961).

Artist:Sheh Hsueh Man
Keyword:Chinese calligraphy
10981
1961 Xu Wenjing (徐文鏡) "Zeng Rao Zongyi yong Dongpo yun (贈饒宗頤 用東坡韻) [Poems to Jao Tsung I: in the rhyme of Su Shi]." Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (Jun 2, 1961): unpaginated.

Artist:Rao Zongyi / Jao Tsung I (饒宗頤)
10988
1961 Yi Di (亦棣) "Fang Zhaolin de hui hua feng ge (方召麐的繪畫風格) [Painting Style of Fang Zhaoling]." Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (30 Jun. 1961): unpaginated. [ Text in Chinese ]

Artist:Fang Zhaolin / Fang Zhaoling (方召麐)
Keyword:woman art, Chinese ink painting
Location: HKAA artist file section
3177
1961 Zeng Zheng (曾錚) "Zai Liaoguo lun can guan, Shen Yan xun hui hua zhan, yi ge bie sheng mian de xun hui (在寮國輪參觀,沈雁巡迴畫展,一個別生面的巡迴) [World Tour Exhibition of Painting by Sun Yee Opens in Lao]." Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (May 25, 1961): 4.2.

Artist:Shen Yan / Sun Yee (沈雁)
Keyword:painting, art exhibition
10986
1961 Zhao Heqin (趙鶴琴) "Xie zai Fang Zhaolin hua zhan (寫在方召麐畫展) [Written at painting exhibition of Fang Zhaoling]." Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (1 Jul. 1961): unpaginated. [ Text in Chinese; HKAA artist file section ]

Artist:Fang Zhaolin / Fang Zhaoling (方召麐)
Keyword:woman art, Chinese ink painting
Location: HKAA clippings section, filling ID K19610701-001
3444
1961 Zhao Jietang (趙戒堂) (略談劉源沂畫家的特色) 華僑日報 (9 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2902
1961 Zhao Shaoang / Chao Shao An (趙少昂) (介紹君竹樓師生畫展) 華僑日報 (12 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Zhao Shaoang / Chao Shao An (趙少昂)
Location: HKAA has one photocopy
3432
1961 Zheng Jiazhen / Cheung Kar Chun (鄭家鎮) (充滿了生活氣息的畫展—伍步雲先生作品讀後記). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (11 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3492
1961 Zhi Lilian (植麗蓮) "Fang Zhaolin zhi chou xiang hua guan (方召麐之抽象畫觀) [Fang Zhaoling's view on abstract painting]." Wah Kiu Yat Po (華僑日報) (4 Jul. 1961): unpaginated. [ Text in Chinese; HKAA artist file section ]

Artist:Fang Zhaolin / Fang Zhaoling (方召麐)
Keyword:woman art, Chinese ink painting
Location: HKAA clippings section, filling ID K19610704-001
3399
1961 一鳴. (觀劉源沂畫展有感) 華僑日報 (3 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3150
1961 丁衍鏞. (從中國的女作家說到潘峭風畫展(一)) 華僑日報 (19 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3151
1961 丁衍鏞. (從中國的女作家說到潘峭風畫展(三)) 華僑日報 (21 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3153
1961 丁衍鏞. (從中國的女作家說到潘峭風畫展(二)) 華僑日報 (20 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3152
1961 丘斌存. (中日書法論(三)). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (19 Feb. 1961): 4.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3173
1961 伍士焜. (丘永沾在美畫展的報導). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (13 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3178
1961 何耀光. (追悼李研山先生) 華僑日報 (27 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3190
1961 何藩. (攝影藝術的三大派別,何藩昨在麗的呼聲播講(一)) 華僑日報 (18 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3186
1961 何藩. (攝影藝術的三大派別,何藩昨在麗的呼聲播講(三)) 華僑日報 (20 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3188
1961 何藩. (攝影藝術的三大派別,何藩昨在麗的呼聲播講(二)) 華僑日報 (19 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3187
1961 何藩. (攝影藝術的三大派別,何藩昨在麗的呼聲播講(四)) 華僑日報 (21 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3189
1961 何鐵華. (畫人行旅 36) 華僑日報 (26 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3191
1961 何鐵華. (畫人行旅19). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (26 Jan. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3196
1961 何鐵華. (畫人行旅20). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (27 Jan. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3195
1961 何鐵華. (畫人行旅22). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (30 Jan. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3202
1961 何鐵華. (畫人行旅23). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (31 Jan. 1961): 4.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3204
1961 何鐵華. (畫人行旅24). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (1 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3206
1961 何鐵華. (畫人行旅26). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (5 Feb. 1961): 5.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3205
1961 何鐵華. (畫人行旅27). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (6 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3200
1961 何鐵華. (畫人行旅28). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (7 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3203
1961 何鐵華. (畫人行旅29). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (8 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3201
1961 何鐵華. (畫人行旅31). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (10 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3197
1961 何鐵華. (畫人行旅33). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (13 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3198
1961 何鐵華. (畫人行旅34). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (19 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3199
1961 何鐵華. (畫人行旅35) 華僑日報 (21 Feb., 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy].
3192
1961 何鐵華. (畫人行旅38) 華僑日報 (9 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3193
1961 何鐵華. (畫人行旅39) 華僑日報 (12 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3194
1961 佘雪曼. (故宮書畫題記(四)) 華僑日報 (8 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3239
1961 余少飄. (巨川丈畫展) 華僑日報 (30 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3207
1961 來. (全港第六屆公開學生攝影賽揭曉,定十八日在英皇書院頒獎) 華僑日報 (16 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3240
1961 來. (新奧爾良藝術作品在美文化館展出,由下星期一至六歡迎參觀) 華僑日報 (13 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3244
1961 來. (英皇書院攝影會舉辦全港公開學生攝影比賽) 華僑日報 (25 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3241
1961 來. (香港中國美術會,奉令調查登記會員) 華僑日報 (24 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3242
1961 僑港新會七堡同鄉會同人, 吳鳴, 陳文傑, & 陳竹筠. (輓李研山先生) 華僑日報 (28 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3410
1961 公孫魯. (張大千留港四十八小時(一)) 華僑日報 (15 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3156
1961 公孫魯. (張大千留港四十八小時(三)) 華僑日報 (17 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3158
1961 公孫魯. (張大千留港四十八小時(二)) 華僑日報 (16 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3157
1961 公孫魯. (張大千留港四十八小時(四)) 華僑日報 (18 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3159
1961 公羽. (評林氏觀雲樓歷代名畫展覽) 華僑日報 (26 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3155
1961 凌巨川. (墨顯書樓自題畫詩) 華僑日報 (21 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3268
1961 凌巨川. (墨顯書樓自題畫詩) 華僑日報 (25 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3269
1961 凌巨川. (墨顯書樓自題畫詩) 華僑日報 (26 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3270
1961 凌巨川. (墨顯書樓自題畫詩) 華僑日報 (28 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3271
1961 凌巨川. (墨顯書樓詩詞自題便面六張) 華僑日報 (23 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3272
1961 凌巨川. (書展引贈關君德興) 華僑日報 (12 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3266
1961 凌巨川. (梅花書屋主人第二屆梅展序) 華僑日報 (4 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3267
1961 割. (誠?灡?賜砒?羋?襖脆?翑?Wㄛ膽敤隅麝俴) ?S? (24 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3473
1961 劉哲暉. (東方畫藝之重光─介紹天才畫家李長俊) 華僑日報 (26 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3464
1961 劉均量. (詩: 觀黃賓虹畫) 華僑日報 (2 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3450
1961 劉大步. (伍步雲畫展) [Painting Exhibition of Ng Po-wan]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (10 May. 1961): unpaginated. [Text Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3445
1961 劉大步. (居竹樓三屆聯合畫展序) 華僑日報 (12 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3447
1961 劉少旅. (為劉大步兄畫展說幾句) 華僑日報 (15 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3449
1961 劉榮章. (我的朋友林建同,二屆梅展八日起舉行) 華僑日報 (5 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3465
1961 劉秉衛. (香港中國美術會籌建會所畫展序). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (26 Jan. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3451
1961 劉秉衡. (凌丈巨川辛丑畫展序) 華僑日報 (26 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3452
1961 劉秉衡. (劉源沂書畫篆刻義展序) 華僑日報 (10 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3457
1961 劉秉衡. (寫在李福兄畫竹展覽會) 華僑日報 (17 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3458
1961 劉秉衡. (書李煜英小姐畫展) 華僑日報 (9 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3453
1961 劉秉衡. (書林建同主辦梅展) 華僑日報 (8 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3454
1961 劉秉衡. (書蕭立聲畫展) 華僑日報 (7 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3455
1961 劉秉衡. (觀雲樓主人藏畫展引言) 華僑日報 (28 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3461
1961 劉秉衡. (詞:題林建同梅展) 華僑日報 (9 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3456
1961 劉秉衡. (讀潘峭風圖案畫展) 華僑日報 (18 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3460
1961 劉秉衡. (關德興書法義展序) 華僑日報 (14 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3459
1961 劉秉衡. (黃樂林畫展前言). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (30 Jan. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3463
1961 劉秉衡. 華僑書院藝術系師生書畫展喤引) 華僑日報 (21 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3462
1961 區建公. (建公書專同學,書法聯展進言) 華僑日報 (16 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3288
1961 叔重. (讀李煜英小姐展后言) 華僑日報 (16 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3245
1961 可義. (丘永沾的篆刻藝術) 華僑日報 (19 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3174
1961 吳練青. (我學習書法的經過 ─ 悼念和感謝) 華僑日報 (11 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3216
1961 吳肇鍾. (劉源沂篆刻書畫展) 華僑日報 (9 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3213
1961 吳肇鍾. (建公書專八屆書展) 華僑日報 (12 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3209
1961 吳肇鍾. (為八和募教育基金,關德興書法義展序) 華僑日報 (12 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3210
1961 吳肇鍾. (華僑書院師生美術作品展覽) 華僑日報 (21Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3211
1961 吳肇鍾. (詩:贈凌巨川詞長畫展) 華僑日報 (29 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3212
1961 吳肇鍾. (題李煜英小姐繪畫) 華僑日報 (8 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3214
1961 吳肇鍾. (題李福寫竹義展) 華僑日報 (19 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3215
1961 吳肇雄. (題黃樂林畫). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (30 Jan. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3208
1961 呂化松. (蕭立聲畫展) 華僑日報 (8 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3217
1961 呂媞. (淺談花卉畫法) 華僑日報 (12 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3218
1961 呂燦銘. (蕭立聲畫展) 華僑日報 (8 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3226
1961 周士心. (序蕭立聲畫展) 華僑日報 (8 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3246
1961 均. (部份裸露身體婦人靜坐不動不算淫褻,沒有動作不算表演) 華僑日報 (2 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3227
1961 姚克. (蕭立聲畫展序) 華僑日報 (10 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3261
1961 孔公建. (題潘峭風壁畫展) 華僑日報 (20 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3160
1961 安. (古玉印璽佛經由今日起公展) 華僑日報 (2 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3184
1961 容宜燕. (佘雪曼書畫展序) 華僑日報 (9 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3273
1961 小松. (由劉源沂藝展想起) 華僑日報 (4 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3154
1961 岑禮賢. (談商業用章印) 華僑日報 (30 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3229
1961 岑飛龍. (題潘峭風女士巨製壁畫) 華僑日報 (21 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3228
1961 崔雲巖. (贈李煜英小姐畫展) 華僑日報 (17 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3289
1961 崠髺. (婓撘?鷾??E^朻栜?e??桯ㄛ珨???e嶱汜醱腔挐?桯堤) ?S? (25 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3397
1961 張君實. (悼研山校長) 華僑日報 (24 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3291
1961 張君實. (林建同二屆梅展與母親) 華僑日報 (4 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3290
1961 張篤初. (胡三元吳格林漫畫聯展簡介). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (17 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3293
1961 張約翰. (建公書專八屆書展觀摩會紀) 華僑日報 (9 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3292
1961 徐亮之. (劉源沂藝術展序) 華僑日報 (1 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3276
1961 徐亮之. (曾后希國畫世界展覽序) 華僑日報 (20 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3275
1961 徐慶豐講, 王遠澄記. (野獸攝影(七)) 華僑日報 (5 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3277
1961 徐慶豐講, 王遠澄記. (野獸攝影(三)) 華僑日報 (31 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3278
1961 徐慶豐講, 王遠澄記. (野獸攝影(五)) 華僑日報 (3 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3279
1961 徐慶豐講, 王遠澄記. (野獸攝影(六)) 華僑日報 (4 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3280
1961 徐慶豐講, 王遠澄記. (野獸攝影(四)) 華僑日報 (1 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3281
1961 徐立鏡. (我為蕭立聲畫展的說法) 華僑日報 (7 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy].
3274
1961 志遠. (劉源沂的書畫篆刻) 華僑日報 (6 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3230
1961 慧山. (梅道人之墨法). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (3 Feb. 1961): 6.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3466
1961 捲簾樓主. (蕭立聲傳略) 華僑日報 (9 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3295
1961 易君左. (曾后希之國畫世界巡迴展序) 華僑日報 (1 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3247
1961 易君左. (贈佘雪曼藝展) 華僑日報 (15 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3248
1961 曾克耑. (林建同畫梅展覽序) [from the exhibition catalogue of (第二屆梅展), Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3393
1961 曾志鑒. (有感於伍步雲的油畫展). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (8 May. 1961): unpaginated. [Text Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3394
1961 曾念祖. (關德興書展序) 華僑日報 (14 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3395
1961 曾念袓. (宋人詠梅詞話(二)) 華僑日報 (5 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3396
1961 曾顯揚(儒林). (曾氏定訓詩並序) 華僑日報 (8 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3398
1961 朱印山. (劉源沂舉行書畫義展序) 華僑日報 (9 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3185
1961 李公拔. (悼從兄研山先生) 華僑日報 (24 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3231
1961 李德輝, 李楚君. (賀李煜英小姐畫展) 華僑日報 (17 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3234
1961 李撫虹. (劉大步畫展序) 華僑日報 (14 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3235
1961 李撫虹. (劉源沂二三事) 華僑日報 (10 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3236
1961 林大庸. (記佘雪曼教授). The Young Companion (良友畫報). No. 56 (Aug. 1961): unpaginated. [About Sheh Hsueh Man, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3249
1961 林建同(梅花書屋主人). (梅展佳話(二)) 華僑日報 (5 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3250
1961 林建同. (中國畫之精神與品格,為凌丈巨川畫展而作) 華僑日報 (30 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3251
1961 林建同. (梅展佳話(三)) 華僑日報 (8 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3252
1961 林建同. (梅展佳話─餘香錄) 華僑日報 (20 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3253
1961 林建同. (畫梅之研究(一)) 華僑日報 (28 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3254
1961 林建同. (畫梅之研究(二)) 華僑日報 (29 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3255
1961 林建同. (畫梅之研究(五)) 華僑日報 (3 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3256
1961 林建同. (餘香錄(下)) 華僑日報 (21 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3257
1961 梁子真. (胡三元師生漫畫展). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (8 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3296
1961 梁簡能. (哭李研山) 華僑日報 (24 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3297
1961 海粟. (國畫概論). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (3 Feb. 1961): 6.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3282
1961 潘峭風. (繪成四千尺大壁畫的經過) 華僑日報 (18 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3479
1961 澄. (「攝影藝術」第五期介紹香港沙龍作品) 華僑日報 (24 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]..
3467
1961 澄. (中華攝影學會今日春節聯歡) 華僑日報 (26 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3470
1961 澄. (中華攝影學會室內攝影活動) 華僑日報 (15 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3471
1961 澄. (中華攝影學會春節聯歡大會,首二屆理事交易所並月賽揭曉) 華僑日報 (2 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3472
1961 澄. (中華攝影學會,會員作品展覽,二屆今早開幕) 華僑日報 (24 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3469
1961 澄. (中華攝影學院會主辦第二屆國際攝影沙龍定十月二至七日展出) 華僑日報 (2 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3468
1961 澄. (名攝影家潘日波氏新著「攝影的技巧」) 華僑日報 (28 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2752
1961 澄. (攝影學會舉辦西貢與大嶼獵影,一連串的活動並設黑房講座) 華僑日報 (25 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3477
1961 澄. (攝影藝術沙龍作品吸引觀眾,今明續在聖堂展出) 華僑日報 (25 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3478
1961 澄. (救童助學書畫義賣大會昨日圓滿閉幕,謹謝各名家並各購件者) 華僑日報 (9 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3474
1961 澄. (救童助學書畫義賣連日收到名家作品,大會由六日起聖堂揭幕) 華僑日報 (4 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3475
1961 澄. (救童助學靚字畫今天要買,下午五時便告閉幕勿失機會) 華僑日報 (8 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3476
1961 熊文遇. (光源角度與作品風格,熊文遇在麗的呼聲播講(下)) 華僑日報 (3 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3412
1961 熊文遇. (初學攝影者的自述: 熊文遇在麗的呼聲播講 (上)) 華僑日報 (23 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3416
1961 熊文遇. (夏季沖洗菲林常識,熊文遇昨在麗的呼聲播講(上)) 華僑日報 (4 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3419
1961 熊文遇. (夏季沖洗菲林常識,熊文遇昨在麗的呼聲播講(下)) 華僑日報 (5 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3418
1961 熊文遇. (戶外的生活照片,熊文遇在麗的呼聲播講(二)) 華僑日報 (30 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3411
1961 熊文遇. (攝影小動物,熊文遇在麗的呼聲播講(上)) 華僑日報 (9 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3429
1961 熊文遇. (攝影小動物,熊文遇在麗的播講) 華僑日報 (2 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3430
1961 熊文遇. (攝影機之選購,熊文遇昨在麗的呼聲播講) 華僑日報 (20 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3431
1961 熊文遇. (曲線的構圖,熊文遇在麗的呼聲播講) 華僑日報 (25 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3413
1961 熊文遇. (梯與塔攝影取材,熊文遇在麗的呼聲播講) 華僑日報 (13 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3422
1961 熊文遇. (海灘的獵影(一)熊文遇昨在麗的呼聲播講) 華僑日報 (8 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3420
1961 熊文遇. (海灘的獵影(二)熊文遇昨在麗的呼聲播講) 華僑日報 (9 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3421
1961 熊文遇. (游藝會特寫鏡頭,熊文遇在麗的呼聲播講) 華僑日報 (6 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3425
1961 熊文遇. (空中攝影,熊文遇在麗的呼聲播講) 華僑日報 (23 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3414
1961 熊文遇. (端午影龍舟,熊文遇在麗的呼聲播講) 華僑日報 (22 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3426
1961 熊文遇. (簡介梅花書屋主人林建同氏(下)) 華僑日報 (8 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3427
1961 熊文遇. (野渡無人舟自橫,熊文遇在麗的呼聲播講(二)) 華僑日報 (14 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3423
1961 熊文遇. (野渡無人舟自橫,熊文遇昨在麗的呼聲播講) 華僑日報 (11 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3424
1961 熊文遇. (鏡頭與菲林,熊文遇昨日在麗的呼聲的播講) 華僑日報 (27 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3428
1961 熊文遇. (香港仔的獵影(上)) 華僑日報 (6 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3417
1961 王世昭. (曾后希世界巡迴畫展序) 華僑日報 (20 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3164
1961 王世昭. (歡送曾后希大雅集紀盛) 華僑日報 (28 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3165
1961 王叔岷. (佘雪曼伉儷詩文書畫展) 華僑日報 (9 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3166
1961 王商一. (凌巨川先生書畫展) 華僑日報 (29 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3167
1961 王商一. (敬悼李研山先生(三)) 華僑日報 (27 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3170
1961 王商一. (敬悼研山先生(二)) 華僑日報 (26 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3171
1961 王商一. (書佘雪曼伉儷藝展) 華僑日報 (12 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3168
1961 王商一. (書居竹樓師生書展) 華僑日報 (13 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3169
1961 王商一. (觀雲樓珍藏名畫展簡介) 華僑日報 (27 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3172
1961 王文卓. (林建同二屆梅展後言) 華僑日報 (11 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3162
1961 琳. (童軍總會舉辦公開攝影比賽,以本港童軍活動為主題) 華僑日報 (7 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3401
1961 琳. (英文中學會考今考美術繪圖,昨為機械圖科考試) 華僑日報 (25 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3400
1961 生. (曾獲英藝術會獎楊紫霞在港畫展今日起在英國文化會展至週末) 華僑日報 (2 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3175
1961 田心. (希望在人間). The Young Companion (良友畫報), No. 57. (Sept. 1961): 6-7. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3176
1961 盧兼鷹. (葉哲豪氏作品簡介). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (7 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3500
1961 盧寶智. (劉大步畫展觀後) 華僑日報 (21 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3501
1961 省齋. (曲高和寡與千秋論定─黃賓虹與梅道人(二)) 華僑日報 (14 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3262
1961 碻屋. (伍步雲之畫,五月八日至十三日在聖堂展出) 華僑日報 (28 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3499
1961 禿子安. (讀伍步雲畫) [Reading Paintings of Ng Po-wan]. Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (12 May. 1961): unpaginated. [About Ng Po-wan, Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3237
1961 禿安. (介紹天才青年畫家李秀作品). The Young Companion (良友畫報), No. 58. (Oct. 1961): 8. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3238
1961 篁齋鄧修. (劉大步師生國畫展略述) 華僑日報 (13 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3480
1961 篁齋鄧修. (書劉源沂書畫篆刻義展) 華僑日報 (8 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3481
1961 篁齋鄧修. (書劉源沂書畫篆刻義展) 華僑日報 (8 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3481
1961 篡齊鄧修. (詩:題林建同梅展) 華僑日報 (9 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3502
1961 羅叔重. (向建公先生致一敬言) 華僑日報 (18 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3551
1961 羅叔重. (讀關德興書展后言) 華僑日報 (15 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3553
1961 羅叔重. (題李煜英小姐繒畫) 華僑日報 (7 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3552
1961 羅慕華. (我所認識的佘雪曼教授,代表了中國讀書人的善良質品) 華僑日報 (9 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3554
1961 草草. (勉關德興放下武器忽揮毫,盼更努力成就高) 華僑日報 (15 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3283
1961 莫儉溥. (佘雪曼之苦學與善教(一)) 華僑日報 (14 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3298
1961 莫儉溥. (佘雪曼之苦學與善教(三) )華僑日報 (16 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3300
1961 莫儉溥. (佘雪曼之苦學與善教(二)) 華僑日報 (15 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3299
1961 莫儉溥. (佘雪曼書畫展引言(二)) 華僑日報 (13 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3301
1961 莫劍溥. (詩:拜讀少昂院長奉題巨川丈梅花書畫展詩,有「世亂多君起國魂」句,感而賦此) 華僑日報 (1 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3302
1961 蔡悠. (劉源沂之四絕書畫金石音樂) 華僑日報 (2 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3482
1961 蔡漢生. (劉源沂多才多藝,五月九日起義展書畫篆刻) 華僑日報 (30 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3483
1961 蔡漢生. (劉源沂多才多藝,五月九日起義展書畫篆刻) 華僑日報 (30 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3483
1961 袁樂文. (詩、詞:贈劉源沂書畫義展) 華僑日報 (10 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3284
1961 計子高. (胡三元吳格林師生漫畫聯展). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (14 Feb. 1961): 4.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3264
1961 許菊初, 崔雲巖. (題李福寫竹義展) 華僑日報 (20 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3303
1961 許菊初. (劉源沂書展題贈) 華僑日報 (10 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3307
1961 許菊初. (華僑書院藝術系師生書畫文藝展覽會有言). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (19 Feb. 1961): 4.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3310
1961 許菊初. (詞:贈潘峭風畫師伉儷) 華僑日報 (19 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3304
1961 許菊初. (詩:凌巨川詞丈畫展題贈) 華僑日報 (28 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3306
1961 許菊初. (詩:挽李研山) 華僑日報 (27 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3305
1961 許菊初. (題劉大步師生畫展) 華僑日報 (14 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3309
1961 許菊初. (題李煜英畫) 華僑日報 (15 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3308
1961 許菊初. (題黃樂林畫展). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (31 Jan. 1961): 3.4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3311
1961 謝熙, 何壽康, & 徐良安. (題劉大步畫展) 華僑日報 (20 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3544
1961 謝熙. (凌巨川詩書畫展覽會序) 華僑日報 (30 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3546
1961 謝熙. (劉大步師弟畫展贈辭) 華僑日報 (13 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3547
1961 謝熙. (奉題蕭立聲畫展) 華僑日報 (8 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3545
1961 謝熙. (奉題蕭立聲畫展) 華僑日報 (8 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3545
1961 謝熙. (題贈林建同梅展) 華僑日報 (9 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3548
1961 譚震歐. (題觀雲樓畫展) 華僑日報 (27 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3018
1961 賴鎮東. (哭研山) 華僑日報 (21 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3503
1961 趙世銘. (從心理分析學探討林建同氏的梅畫展(一)) 華僑日報 (6 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3437
1961 趙世銘. (從心理分析學探討林建同氏的梅畫展(三)) 華僑日報 (8 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3439
1961 趙世銘. (從心理分析學探討林建同氏的梅畫展(二)) 華僑日報 (7 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3438
1961 趙世銘. (從心理分析學探討林建同氏的梅畫展(五)) 華僑日報 (11 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3440
1961 趙世銘. (從心理分析學探討林建同氏的梅畫展(四)) 華僑日報 (9 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3441
1961 趙世銘. (研山先生二三事(一)) 華僑日報 (24 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3433
1961 趙世銘. (研山先生二三事(三)) 華僑日報 (26 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3435
1961 趙世銘. (研山先生二三事(二)) 華僑日報 (25 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3434
1961 趙世銘. (研山先生二三事(四)) 華僑日報 (27 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3436
1961 趙世銘. (聖類斯中學第六屆美術觀摩會的意義) 華僑日報 (15 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3442
1961 趙滋暮. (劉源沂先生的書畫篆刻) 華僑日報 (7 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3443
1961 輯堂. (推薦「近百年中國書畫選」,收集名家作品百幅彩色版佔卅幅) 華僑日報 (14 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3504
1961 郭秉. (浮海展畫記 十國七首都展出廿次 寄自孚望角). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (27 Jan. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3312
1961 鄧修. (名家李福竹展簡介) 華僑日報 (16 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3495
1961 鄧修. (書林建同二次梅展) 華僑日報 (9 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3496
1961 鄧修. (潘峭風女士圖案壁畫展) 華僑日報 (18 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3497
1961 鄧芬(曇殊). (凌巨川道長詩書畫展覽) 華僑日報 (30 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3493
1961 鄧芬. (讀華僑書院學生成績展覽一言) 華僑日報 (22 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]..
3494
1961 鄭三. (題贈凌丈巨川畫展會) 華僑日報 (29 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3485
1961 鄭三. (題贈李錫五畫竹展覽會) 華僑日報 (17 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3484
1961 鄭君佩. (題李福竹展) 華僑日報 (17 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3487
1961 鄭家鎮. (一代宗師黃賓虹) 華僑日報 (3 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3491
1961 鄭春霆. (奉題佘雪曼伉儷書畫展) 華僑日報 (11 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3488
1961 鄭春霆. (題贈居竹樓師生畫展會) 華僑日報 (13 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3489
1961 鄭春霞. (題贈關德興義賣展) 華僑日報 (13 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3490
1961 鄭春霞. (題贈關德興義賣展) 華僑日報 (13 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3490
1961 鄭水心. (華僑書院藝術系書畫展覽序) 華僑日報 (21 Feb., 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy].
3486
1961 金翁. (書女畫人潘峭風) 華僑日報 (16 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3258
1961 金翁. (書女畫人潘峭風) 華僑日報 (16 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3258
1961 金翁. (梨園女書家梁素琴) 華僑日報 (6 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3259
1961 鍾叔蒼. (蕭立聲的藝術) 華僑日報 (6 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3549
1961 鍾婉如. (參觀關德興書法義展後) 華僑日報 (15 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3550
1961 關德興. (為八和會舉行書畫義展) 華僑日報 (11 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3555
1961 陳介風, 古哲夫 , &方若文. (題居竹樓師生畫展) 華僑日報 (17 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3313
1961 陳卓漢. (觀伍步雲油畫個展) 華僑日報 (14 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3320
1961 陳希農. (題黎幗雄山水) 華僑日報 (9 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3318
1961 陳年柏. (劉大步兄畫展) 華僑日報 (14 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3316
1961 陳年柏. (李福竹畫義展) 華僑日報 (21 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3314
1961 陳年柏. (詩贈葉哲毫兄主辦聖類斯六屆美術觀摩會) 華僑日報 (15 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3315
1961 陳年柏. (贈潘峭風女史畫展) 華僑日報 (19 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3317
1961 陳彷林. (題建公師生書展) 華僑日報 (16 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3319
1961 陳燦榮. "The Photographic Art" (越南華僑攝影藝術). The Young Companion (良友畫報), No. 57. (Sept. 1961): 2-3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3390
1961 陳福善. (三十年來藝壇回憶(五一)) 華僑日報 (5 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3324
1961 陳福善. (三十年來藝壇回憶(五七)) 華僑日報 (13 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3325
1961 陳福善. (三十年來藝壇回憶(五三)) 華僑日報 (8 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3329
1961 陳福善. (三十年來藝壇回憶(五九)) 華僑日報 (24 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3326
1961 陳福善. (三十年來藝壇回憶(五二)) 華僑日報 (6 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3327
1961 陳福善. (三十年來藝壇回憶(五五)) 華僑日報 (11 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3330
1961 陳福善. (三十年來藝壇回憶(五八)) 華僑日報 (22 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3344
1961 陳福善. (三十年來藝壇回憶(五六)) 華僑日報 (12 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3331
1961 陳福善. (三十年來藝壇回憶(五十)) 華僑日報 (30 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3328
1961 陳福善. (三十年來藝壇回憶(五四)) 華僑日報 (9 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3332
1961 陳福善. (三十年來藝壇回憶(六一)) 華僑日報 (28 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3333
1961 陳福善. (三十年來藝壇回憶(六三)) 華僑日報 (1 July 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3335
1961 陳福善. (三十年來藝壇回憶(六十)) 華僑日報 (25 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3334
1961 陳福善. (三十年來藝壇回憶(四七)) 華僑日報 (25 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3336
1961 陳福善. (三十年來藝壇回憶(四三)) 華僑日報 (20 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3340
1961 陳福善. (三十年來藝壇回憶(四九)) 華僑日報 (27 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3337
1961 陳福善. (三十年來藝壇回憶(四二)) 華僑日報 (19 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3338
1961 陳福善. (三十年來藝壇回憶(四五)) 華僑日報 (23 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3341
1961 陳福善. (三十年來藝壇回憶(四八)) 華僑日報 (26 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3339
1961 陳福善. (三十年來藝壇回憶(四六)) 華僑日報 (24 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3342
1961 陳福善. (三十年來藝壇回憶(四六)) 華僑日報 (24 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3342
1961 陳福善. (三十年來藝壇回憶(四四)) 華僑日報 (21 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3343
1961 陳福善. (三十年來藝壇回憶(六二)) 華僑日報 (30 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3345
1961 陳福善. (居竹樓師生與劉大步的畫展) 華僑日報 (19 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3346
1961 陳福善. (從傅黃二人的國畫說到伍步雲的油畫). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (11 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3388
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(三十) ) 華僑日報 (25 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3366
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(三十一)) 華僑日報 (26 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3367
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(三十二)) Wah Kiu Yat Po 華僑日報 (27 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3368
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(九)) 華僑日報 (12 Mar. 1961): p. 4.2. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3351
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(二十)) 華僑日報 (7 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3353
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(八)) 華僑日報 (8 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3354
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(十)) 華僑日報 (19 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3355
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(十一)) 華僑日報 (26 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3356
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(十一)) 華僑日報 (26 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3356
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(十七)) 華僑日報 (2 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3357
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(十三)) 華僑日報 (28 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3361
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(十九)) 華僑日報 (4 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3358
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(十二)) 華僑日報 (27 Mar. 1961)
3359
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(十五)) 華僑日報 (30 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3362
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(十八)) 華僑日報 (3 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3360
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(十六)) 華僑日報 (1 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3363
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(十四)) 華僑日報 (29 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3364
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(卅七)) 華僑日報 (9 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3371
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(卅三)) 華僑日報 (28 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3374
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(卅九)) 華僑日報 (14 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3372
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(卅八)) 華僑日報 (11 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3373
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(卅六)) 華僑日報 (3 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3375
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(卅四)) 華僑日報 (29 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3376
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(四一)) 華僑日報 (17 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3386
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(四十)) 華僑日報 (16 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3387
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(廿一)) 華僑日報 (10 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3377
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(廿七)) 華僑日報 (18 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3378
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(廿三)) 華僑日報 (13 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3381
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(廿九)) 華僑日報 (21 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3379
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(廿二) 華僑日報 (11 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3380
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(廿五)) 華僑日報 (16 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3382
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(廿六)) 華僑日報 (17 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3383
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到三十年來的藝壇回憶(廿四)) 華僑日報 (15 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3384
1961 陳福善. (從我的銀禧個展說到二十年來的藝壇回憶(廿八)) 華僑日報 (20 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3348
1961 陳福善. (香港美術會春季畫展,三年以來這次展出最好) 華僑日報 (21 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3347
1961 陳菊坡. (張九齡與廣東文化) 華僑日報 (21 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy].
3322
1961 陳菊坡. (蕭立聲之畫) 華僑日報 (6 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3323
1961 陳蹤霞, 孫星閣. (觀李福竹展) 華僑日報 (19 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3391
1961 陶澐. (簡介居竹樓師生畫展) 華僑日報 (15 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3015
1961 雷宏張. (仁者從事文藝,其藝尤必卓越,凌巨川先生書畫展序言) 華僑日報 (30 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3408
1961 雷宏張. (林建同二屆梅展序言) 華僑日報 (6 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3409
1961 香滿樓主. (建公書專八屆書展) 華僑日報 (16 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3265
1961 馬白水. (遙祝潘峭風女士畫展成功) 華僑日報 (20 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3285
1961 馬笑如 (呂壽琨師生畫展感言) 華僑日報 (28 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese]

Artist:Lu Shoukun / Lui Shou Kwan (呂壽琨)
Location: HKAA has one photocopy
3286
1961 高玉銘. (為李福弟兄竹展進言) 華僑日報 (15 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3287
1961 鮑少游 (故宮博物院名畫的欣賞(156)) 華僑日報 (24 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3505
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫欣賞). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (31 Jan. 1961): 3.4. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3536
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞(137)) 華僑日報 (25 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3506
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞(138)) 華僑日報 (27 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3507
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞(139)) 華僑日報 (28 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3508
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞(140)) 華僑日報 (1 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3509
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞(141)) 華僑日報 (10 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3510
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞(142)) 華僑日報 (12 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3511
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞(143)) 華僑日報 (17 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3512
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞(145)) 華僑日報 (24 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3513
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞(146)) 華僑日報 (25 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3514
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞(147)) 華僑日報 (28 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3530
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞(148)) 華僑日報 (7 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3515
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞(149)) 華僑日報 (14 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3516
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞(151)) 華僑日報 (30 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3519
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞(152)) 華僑日報 (6 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3520
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞(153)) 華僑日報 (7 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3521
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞(154)) 華僑日報 (11 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3522
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞(155)) 華僑日報 (22 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3523
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞(157)) 華僑日報 (30 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3524
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (1 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3537
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (11 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3538
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (14 Feb. 1961): 4.2. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3539
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (18 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3540
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (19 Feb. 1961): 4.3. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3541
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (26 Jan. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3542
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (8 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3543
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞130) 華僑日報 (20 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3525
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞131) 華僑日報 (21 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3526
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞132) 華僑日報 (25 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy].
3527
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞133) 華僑日報 (26 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]..
3528
1961 鮑少游. (故宮博物院名畫的欣賞136) 華僑日報 (12 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3529
1961 鮑少游. (故宮博物院文化的欣賞). Wah Kiu Yat Po (華僑日報), (17 Feb. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3535
1961 鮑少游. (詩:故宮名畫欣賞:王石谷評後書感) 華僑日報 (20 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3531
1961 鮑少游. (詩:蔬果小軸漫題、題畫沙田西林寺刺竹、池苑蛙園) 華僑日報 (24 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3532
1961 鮑少游. (題林建同梅展) 華僑日報 (11 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3533
1961 鮑少游. (麗精畫苑詩存) 華僑日報 (18 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3534
1961 鵬. (法旅港藝術家講抽象派繪畫,該派繪畫認為題材本身精神重要,隨己意向為所欲為尋求表現自由) 華僑日報 (30 Jun. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3556
1961 黃嗣拔. (書關德興父子書畫展) 華僑日報 (14 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3405
1961 黃寬仁. (參觀潘峭風繪畫) 華僑日報 (19 May. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
2888
1961 黃波. (談談李傅的畫,中華書局展出) 華僑日報 (24 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3402
1961 黃維琩. (觀雪曼練青伉儷詩文書畫展覽) 華僑日報 (11 Apr. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3406
1961 黃鶴屏. (為愛國藝人關德興舉行書法義展而寫) 華僑日報 (13 Mar. 1961): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has one photocopy]
3407
1962 (仕女的最新髮型). (幸福畫報) vol. 74. (Sept. 1962): unpaginated.[Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3615
1962 (海外壯遊錄-女畫人林藹在巴黎之兩度畫展(一)). (良友畫報). vol. 61. (10 Feb. 1962): unpaginated. [Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3617
1962 (美容之道).(幸福畫報) vol. 141. (Dec. 1962): unpaginated.[Text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3616
1962 Happiness Pictorial (幸福畫報). vol. 74 (15 Sept. 1962). [Text in English and Chinese, HKAA has a photocopy]
3618
1962 Happiness Pictorial (幸福畫報). vol. 76 (15 Nov. 1962). [Text in English and Chinese, HKAA has a photocopy]
3619
1962 Happiness Pictorial (幸福畫報). vol. 77 (15 Dec. 1962). [Text in English and Chinese, HKAA has a photocopy]
3620
1962 Hong Kong Fine Art School 10th Annual Exhibition of Paintings. (City Hall. 26-29 July 1962). [Catalogue, text in Chinese, HKAA has a photocopy]
3621
1962 Paintings from the Government Collection. Hong Kong: Government Printer, 1962. [Exhibition arranged for the opening of the City Hall, 2nd Mar. 1962. 17 pp. Some colour illustrations. Text in English and Chinese.]
3622
1962 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 61 (3 Feb. 1962). [HKAA has a photocopy]
3624
1962 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 62 (10 Feb. 1962). [HKAA has a photocopy]
3625
1962 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 63 (24 Feb. 1962). [HKAA has a photocopy]
3626
1962 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 64 (3 Mar. 1962). [HKAA has a photocopy]
3627
1962 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 65 (10 Mar. 1962). [HKAA has a photocopy]
3628
1962 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 66 (10 Mar. 1962). [HKAA has a photocopy]
3629
1962 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 67 (17 Mar. 1962). [HKAA has a photocopy]
3630
1962 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 68 (31 Mar. 1962). [HKAA has a photocopy]
3631
1962 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 69 (7 Apr. 1962). [HKAA has a photocopy]
3632
1962 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 70 (7 Apr. 1962). [HKAA has a photocopy]
3633
1962 The Young Companion (Overseas) (良友畫報(海外版)). Issue 71 (14 Apr. 1962). [HKAA has a photocopy]
3634
1962 The Young Companion (Overseas) (良友